A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2020 rok
 • UCHWAŁA NR XVI/212/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XVI/212/20
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 grudnia 2020 r.
  w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje:
  § 1. W Statucie Gminy Wyszki stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/167/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 4006) wprowadza się następujące zmiany:
  1) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:
  „§ 31a. 1.W przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego na części lub na całym terytorium państwa, albo stanu epidemii, albo w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia radnych, albo mienia znacznych rozmiarów, sesja Rady może odbyć się za pomocą elektronicznych środków komunikacji na odległość.
  2. Radni zabierają głos oraz głosują zdalnie.
  3. Identyfikacja radnego i potwierdzenie jego obecności następuje przy użyciu elektronicznych środków komunikacji na odległość przekazujących obraz i dźwięk.
  4. Do zwołania sesji oraz procedury głosowania stosuje się odpowiednie przepisy Statutu.”;
  2) po § 48 dodaje się § 48a w brzmieniu:
  „§ 48a. 1.W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący rady przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej zarządza wybory
  2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.”;
  3) po § 57 dodaje się § 57a w brzmieniu:
  „§ 57a. 1. Przebieg sesji w całości utrwala się na nośnikach elektronicznych w formie zapisu cyfrowego obrazu i dźwięku, który podlega archiwizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
  2. Nagrania utrwalające przebieg obrad sesji są publikowane w sposób określony w ustawie.”;
  4) po § 104c dodaje się § 104cc w brzmieniu:
  „§ 104cc. 1. Przewodniczący Rady dokonuje wstępnej kontroli formalnej skarg, wniosków i petycji wpływających od obywateli pod kątem zgodności z wymogami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Jeżeli skarga, wniosek lub petycja nie zawiera braków formalnych, Przewodniczący Rady przekazuje je do rozpoznania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Data wprowadzenia: 2022-01-14 1401
  Data upublicznienia: 2022-01-14
  Art. czytany: 688 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<