A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2020 rok
 • UCHWAŁA NR XVI/217/20 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2021

  UCHWAŁA NR XVI/217/20
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 grudnia 2020 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2021

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i z 2020 r. poz.284, 374,568,695 i 1175) Rada Gminy Wyszki uchwala, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 24 203 427,00 zł, z tego:
  1) bieżące w wysokości 23 336 701,00 zł,
  2) majątkowe w wysokości 866 726,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 24 135 521,00 zł, z tego:
  1) bieżące w wysokości 21 468 616,00 zł,
  2) majątkowe w wysokości 2 666 905,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości 24 700,00 zł,
  2) celową w wysokości 58 800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
  § 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie
  z załącznikiem Nr 3.
  § 5. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 67 906,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 67 906,00 zł,
  § 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 285 405,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 353 311,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  § 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 405 000,00 zł.
  § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 23 669,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 18 935,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 4 734,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii.
  2. Ustala się dochody w kwocie 2 570,00 zł i wydatki w kwocie 2 570,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
  3. Ustala się dochody w kwocie 790 204,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  § 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
  § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :
  1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
  2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
  5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa wart. 5ust.1pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
  6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Data wprowadzenia: 2022-01-14 1410
  Data upublicznienia: 2022-01-14
  Art. czytany: 692 razy

  » Załącznik - rozmiar: 1866547 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<