A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXIV/302/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XXIV/302/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 22 lutego 2022 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki

  Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) uchwala się, co następuje:
  § 1. W Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/190/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 2000) wprowadza się następujące zmiany:
  1) § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§ 1. Statut określa cele, zasady działania i wewnętrzną organizację Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki, w szczególności tryb i kryteria wyboru jej członków, zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka Rady oraz wyboru i odwołania opiekuna Rady.”;;
  2) § 3 otrzymuje brzmienie:
  „§ 3. Rada jest reprezentacją uczniów uczących się w szkołach podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Wyszki.”;;
  3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
  „§ 3a. Rada może ustanowić w drodze uchwały jej logo, którego radni mogą używać do identyfikacji Rady i promowania jej działań.”;;
  4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Kadencja Rady trwa 2 lata licząc od dnia wyboru i upływa wraz z zakończeniem roku szkolnego.”;;
  5) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Rada wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym. W przypadku, gdy Rada nie postanowi inaczej, Sekretarz i Skarbnik wybierani są na zasadach określonych dla wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.”;;
  6) § 25 otrzymuje brzmienie:
  „§ 25. Sesje Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.”;;
  7) w § 27 uchyla się ust.3;
  8) § 42 otrzymuje brzmienie:
  „§ 42. W sytuacjach kiedy nie ma określonego trybu głosowania, Rada podejmuje uchwałę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.”;;
  9) tytuł Rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:
  „Działalność konsultacyjna, doradcza i inicjatywna Rady”;;
  10) w § 45 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu'
  „5. Rada może zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Tryb zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy określa odrębna uchwała Rady Gminy Wyszki.”;;
  11) po Rozdziale 6 dodaje się Rozdział 6a w brzmieniu:
  „Rozdział 6a.
  Zasady zwrotu kosztów oraz delegowania przedstawicieli Rady na zorganizowane wydarzenia
  § 45a. 1. Delegowania przedstawiciela Młodzieżowej Rady Gminy do reprezentowania Rady w zorganizowanych wydarzeniach dokonuje Wójt Gminy Wyszki w porozumieniu z Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy.
  2. Członkowi Rady biorącemu udział w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on Radę, a w przypadku niepełnoletniego członka Rady - także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, zwraca się, na jego wniosek, koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on Radę.
  3. Termin i miejsce udziału w wydarzeniu, o którym mowa w ust. 1 oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży, a także środek transportu właściwy do odbycia przejazdu określa Wójt na wniosek Przewodniczącego Rady w poleceniu wyjazdu. Potrzeba odbycia podróży podlega akceptacji Opiekuna.
  4. Koszty przejazdu podlegają zwrotowi, na podstawie dokumentów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki lub informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem.
  5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 osoba delegowana winna przedłożyć Wójtowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia podróży.
  5. Na wniosek Opiekuna, Wójt może wyrazić zgodę na przejazd pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy. W takim przypadku członkowi Rady - także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu określonych w uchwale w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Wyszki w danym roku szkolnym.;”;
  12) tytuł Rozdziału 8 otrzymuje brzmienie:
  „Rozdział 8.
  Opiekun Młodzieżowej Rady Gminy;”;
  13) § 47 otrzymuje brzmienie:
  „§ 47. 1. Rada może posiadać Opiekuna.
  2. Kandydat na Opiekuna powinien posiadać wiedzę i predyspozycje do pracy z Radą.
  3. Kandydatów na Opiekuna, Rada wskazuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady.
  4. Zadaniem Opiekuna jest wspieranie Rady w zakresie jej działalności.
  5. Odwołania Opiekuna dokonuje Rada Gminy Wyszki, na wniosek Rady.”..
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Data wprowadzenia: 2022-03-30 1429
  Data upublicznienia: 2022-03-30
  Art. czytany: 566 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<