A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXIV/303/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm

  UCHWAŁA NR XXIV/303/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 22 lutego 2022 r.
  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2022 roku

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 11a ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 i z 2021 r. poz. 1718 i 1728) uchwala się, co następuje:
  § 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2022 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta

  Załącznik do uchwały Nr XXIV/303/22
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 22 lutego 2022 r.

  PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY WYSZKI W 2022 ROKU
  Rozdział 1.
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2022 roku ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie gminy Wyszki.
  § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2022 roku;
  2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wyszki;
  3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wyszki- aparat pomocniczy Gminy, przy pomocy którego Wójt Gminy Wyszki wykonuje zadania;
  4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wyszki;
  5) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
  6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
  7) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
  8) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko „Zwierzaki do wzięcia”, Gózd 10, gmina Kłoczew, z którym Gmina zawarła stosowną umowę.
  § 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt za pośrednictwem Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
  2. Realizatorami Programu są:
  1) Wójt za pośrednictwem Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,
  2) Schronisko,
  3) zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy,
  4) organizacje społeczne, stowarzyszenia lub fundacje, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, w przypadku zgłoszenia się do współpracy z Gminą w tym zakresie.
  § 4. Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.
  Rozdział 2.
  CEL I ZADANIA PROGRAMU

  § 5. 1. Celem programu jest:
  1) zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy;
  2) edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych;
  3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
  4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
  § 6. Realizacja Programu obejmuje:
  1) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w schronisku dla zwierząt, a zwierząt gospodarskich w wyznaczonym gospodarstwie rolnym;
  2) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
  3) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych Gminy;
  4) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schroniskach oraz wolno żyjących kotów;
  5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych;
  6) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami;
  7) sterylizację lub kastrację zwierząt posiadających właścicieli na koszt Gminy, na wniosek i za zgodą właściciela lub innej osoby, pod opieką której pozostają zwierzęta.
  Rozdział 3.
  OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

  § 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy realizuje uprawniony podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonanie usługi.
  2. Dopuszcza się odławianie zwierząt bezdomnych przebywających na terytorium gminy przez inne organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
  3. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do Schroniska pozostają pod opieką Schroniska.
  § 8. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez ustalenie ewentualnych miejsc ich występowania i w razie konieczności dokarmianie.
  § 9. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo położone w miejscowości Wyszki przy ul. Kościelnej 1.
  § 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie przez zawarcie umowy z ADIL-WET Adam Romańczuk, ul. Jana Pawła II 5, 17-120 Brańsk.
  § 11. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
  1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych psów osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,
  2) Gmina poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do schroniska,
  3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
  2. Gmina sprawuje opiekę nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o możliwościach adopcji zwierząt na stronie internetowej Urzędu.
  Rozdział 4.
  OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

  § 12. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów realizowane jest przez Gminę i Schronisko poprzez:
  1) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli,
  2) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska.
  § 13. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:
  1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;
  2) Gmina poprzez zlecanie lekarzom weterynarii usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących.
  Rozdział 5.
  EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

  § 14. Wójt w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedzialnej
  i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.
  Rozdział 6.
  FINANSOWANIE PROGRAMU

  § 15. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 22.000 zł zabezpieczone są w budżecie Gminy na 2022 rok, z czego.
  1) 15 800 zł na realizację umowy zawartej ze Schroniskiem;
  2) 4 000 zł na przeprowadzanie zabiegów sterylizacji psów i kotów posiadających właścicieli;
  3) 1 000 zł na zapewnienie miejsc dla zwierząt gospodarskich umieszczonych w wyznaczonym gospodarstwie rolnym;
  4) 1 000 zł na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
  5) 200 zł na dokarmianie dziko żyjących kotów.
  2. W trakcie roku budżetowego wysokość środków może ulec zmianie.  Data wprowadzenia: 2022-03-30 1432
  Data upublicznienia: 2022-03-30
  Art. czytany: 572 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<