A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXIV/304/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

  UCHWAŁA NR XXIV/304/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 22 lutego 2022 r.
  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 6k ust. 1-3 oraz art. 6k ust. 4a, art. 6j ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151) uchwala się, co następuje:
  § 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w§ 2 lub § 3.
  § 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 31 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  § 3. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 62 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość .
  § 4. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 6. Traci moc uchwała Nr XV/196/20 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r., poz. 5256).
  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2022 r.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Data wprowadzenia: 2022-03-30 1433
  Data upublicznienia: 2022-03-30
  Art. czytany: 678 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<