A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXV/314/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

  UCHWAŁA NR XXV/314/22 RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 28 marca 2022 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 28.185.435,03 zł, z tego:
  1) bieżące w wysokości 20.802.684,40 zł,
  2) majątkowe w wysokości 7.382.750,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 30.409.411,89 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 20.760.137,31 zł,
  2) majątkowe w wysokości 9.649.274,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  § 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  § 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.223.976,86 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
  § 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.557.924,86 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 333.948,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 37.457,91 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.430,29 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  2. Ustala się wydatki w kwocie 11.793,29 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
  3. Ustala się dochody w kwocie 4.200,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowanych nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 4.200,00 zł na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
  § 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
  § 8. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta  Data wprowadzenia: 2022-04-19 1447
  Data upublicznienia: 2022-04-19
  Art. czytany: 520 razy

  » ZAŁĄCZNIK - rozmiar: 1082753 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<