A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXVI/318/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

  UCHWAŁA NR XXVI/318/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 8 kwietnia 2022 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 28.246.670,03 zł, z tego:
  1) bieżące w wysokości 20.819.919,40 zł,
  2) majątkowe w wysokości 7.426.750,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 30.470.646,89 zł, z tego:
  1) bieżące w wysokości 20.817.555,31 zł,
  2) majątkowe w wysokości 9.653.091,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  § 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.223.976,86 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.211.211,19 zł oraz przychodami jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12.765,67 zł.
  § 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.557.924,86 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 333.948,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  § 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  § 6. W § 11 uchwały Nr XXIII/295/21 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 445) dodaje się pkt. 7 w brzmieniu:
  „7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.
  § 7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta  Data wprowadzenia: 2022-04-19 1458
  Data upublicznienia: 2022-04-19
  Art. czytany: 737 razy

  » ZAŁĄCZNIK - rozmiar: 811810 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<