A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXVII/322/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XXVII/322/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 czerwca 2022 r.
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki

  Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki.
  2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie obwieszczenia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta

  Załącznik do uchwały Nr XXVII/322/22
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 czerwca 2022 r.

  Obwieszczenie
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 czerwca 2022 r.
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki

  1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XIX/190/04 Rady Gminy Wyszki 2 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 2000) z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały Nr XXIV/302/22 Rady Gminy Wyszki z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 847).
  2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 i 3 uchwały Nr XXIV/302/22 Rady Gminy Wyszki z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki, które stanowią:
  „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminny Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.”
  3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Załącznik do obwieszczenia
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 30 czerwca 2022 r.
  UCHWAŁA NR XIX/190/04
  RADY GMINY WYSZKI
  2 grudnia 2004 r.
  w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki
  Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) uchwala się, co następuje:
  § 1. Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki, powołanej uchwałą Nr XIX/189/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 2 grudnia 2004 r., nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Załącznik do uchwały Nr XIX/190/04
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 2 grudnia 2004 r.

  STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY WYSZKI
  Rozdział 1.
  Postanowienia ogólne

  § 1. 1) Statut określa cele, zasady działania i wewnętrzną organizację Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki, w szczególności tryb i kryteria wyboru jej członków, zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka Rady oraz wyboru i odwołania opiekuna Rady.
  § 2. Siedzibą Rady jest miejscowość Wyszki.
  § 3. 2) Rada jest reprezentacją uczniów uczących się w szkołach podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Wyszki.
  § 3a. 3) Rada może ustanowić w drodze uchwały jej logo, którego radni mogą używać do identyfikacji Rady i promowania jej działań.
  § 4. Podstawą działalności Rady jest praca społeczna radnych.
  § 5. Radni wybierani są na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
  § 6. Rada nie może być związana z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.
  § 7. 1. 4) Kadencja Rady trwa 2 lata licząc od dnia wyboru i upływa wraz z zakończeniem roku szkolnego.
  2. Pierwsza kadencja Rady kończy się z dniem 15 października 2006 r.
  § 8. Rada nie posiada osobowości prawnej.
  Rozdział 2.
  Cele i środki działania
  § 9. Celem działania Rady jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz wspieranie aktywności młodych ludzi w gminie.
  § 10. Rada realizuje swoje cele poprzez:
  1) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia,
  2) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w gminie,
  3) podejmowanie działań propagujących cele Rady,
  4) inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,
  5) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,
  6) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady.
  Rozdział 3.
  Organy Rady
  § 11. 1. Rada wybiera następujące organy:
  1) Prezydium Rady,
  2) Komisję Rewizyjną,
  3) zespoły zadaniowe
  2. Organy Rady działają na podstawie Statutu Rady.
  § 12. 1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej 'Prezydium', powoływane w drodze uchwały Rady na okres jej kadencji.
  2. W skład Prezydium wchodzą:
  1) Przewodniczący Rady,
  2) dwóch Wiceprzewodniczących,
  3) Sekretarz,
  4) Skarbnik.
  3. 5) Rada wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym. W przypadku, gdy Rada nie postanowi inaczej, Sekretarz i Skarbnik wybierani są na zasadach określonych dla wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.
  4. Rada może odwołać członka Prezydium lub cały skład Prezydium większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Rady w głosowaniu tajnym jedynie na wniosek 1/4 składu Rady lub Przewodniczącego.
  5. Wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium Rada rozpatruje na następnej sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od sesji, na której zgłoszono wniosek, nie później jednak niż przed upływem miesiąca.
  6. Jeżeli wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek dotyczący odwołania tych samych osób może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania w trybie jak w ust. 3-4.
  7. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium.
  8. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium pełnią oni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka lub Prezydium.
  9. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji.
  § 13. W realizacji zadań Rady Prezydium podlega wyłącznie Radzie.
  § 14. Do zadań Prezydium należy w szczególności:
  1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
  2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
  3) realizacja uchwał Rady.
  § 15. 1. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego Rady należy:
  1) kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz,
  2) zwoływanie Sesji Rady, przygotowywanie porządku obrad, przewodniczenie obradom,
  3) składanie Radzie sprawozdań z działalności międzysesyjnej.
  2. Przy równym rozkładzie głosów w głosowaniu wewnątrz Prezydium, Przewodniczący ma decydujący głos.
  § 16. Do kompetencji i zadań Wiceprzewodniczących Rady należy:
  1) koordynacja działań zespołów zadaniowych Rady,
  2) kierowanie obradami Rady w razie nieobecności Przewodniczącego.
  § 17. Do kompetencji i zadań Sekretarza Rady należy:
  1) prowadzenie dokumentacji Rady,
  2) składanie Radzie sprawozdań z działalności Prezydium,
  3) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Prezydium.
  § 18. Do kompetencji i zadań Skarbnika Rady należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami pieniężnymi, jeśli takimi Rada będzie gospodarować i składanie sprawozdań finansowych Radzie w tym zakresie co najmniej raz w roku.
  § 19. 1. Dla stałego kontrolowania całokształtu działalności Prezydium, Rada powołuje Komisję Rewizyjną zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
  2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 radnych.
  3. W pracach Komisji Rewizyjnej nie mogą uczestniczyć członkowie Prezydium.
  4. Komisja Rewizyjna opiniuje wnioski o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium.
  5. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.
  6. Komisja Rewizyjna opiniuje wnioski o odwołanie Radnego.
  7. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego spośród członków Komisji.
  8. Komisję Rewizyjną można odwołać na wniosek Prezydium lub 1/4 członków Rady w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
  § 20. 1. Rada może powoływać ze swego grona zespoły zadaniowe.
  2. Skład osobowy zespołu i zakres jego zadań określa uchwała Rady o jego powołaniu.
  3. W toku prac zespołów zadaniowych Rada może na wniosek zgłoszony przez radnego dokonać zmian w składach liczbowych i osobowych zespołów.
  4. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1-3, Rada podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  5. Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą osiągnięcia celu, chyba że uchwała stanowi inaczej.
  6. Zespół ze swego grona wybiera Przewodniczącego, który jest odpowiedzialny przed Radą za realizację zadania.
  7. Zespół może występować z inicjatywą uchwałodawczą.
  Rozdział 4.
  Radni Młodzieżowej Rady Gminy
  § 21. 1. Radnym może być każdy uczeń klas VI - VIII szkoły podstawowej prowadzonej na terenie gminy Wyszki bez względu na miejsce zamieszkania, posiadający co najmniej ocenę dobrą z zachowania.
  2. Kadencja radnych kończy się wraz z upływem kadencji Rady.
  3. Przed przystąpieniem do wykonywania swoich mandatów radni składają uroczyste ślubowanie o treści:
  'Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży i całej wspólnoty samorządowej, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży - godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady'. Po odczytaniu treści ślubowania, wywołani kolejno Radni wypowiadają słowo 'ślubuję'. Radni, którzy nie byli obecni na pierwszej sesji lub ich wybór nastąpił w trakcie kadencji Rady, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.
  § 22. Radny ma prawo:
  1) wybierać i być wybieranym do organów Rady,
  2) zgłaszać postulaty i inicjatywy,
  3) składać interpelacje w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady,
  4) uczestniczyć w pracach dowolnie przez siebie wybranych zespołów zadaniowych,
  5) uzyskiwać każde informacje dotyczącej prac Rady,
  § 23. Radny ma obowiązek:
  1) przestrzegać Statutu i uchwał Rady,
  2) uczestniczyć w realizacji celów Rady,
  3) uczestniczyć w sesjach Rady i jej organach, do których został wybrany,
  4) informować swoich wyborców o działalności Rady,
  5) przedstawiać wnioski swoich wyborców na sesjach Rady,
  § 24. 1. Kadencja radnego może być skrócona w przypadku:
  1) niewywiązywania się ze swoich obowiązków,
  2) nieprzestrzegania Statutu Rady,
  3) uzyskania oceny poniżej dobrej z zachowania,
  4) niezadowalających wyników w nauce.
  2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 radnego odwołuje Rada na wniosek Przewodniczącego Rady, Prezydium lub minimum 1/4 radnych większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu rady, po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną.
  3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 Rada stwierdza wygaśnięcie mandatu Radnego na wniosek wychowawcy klasy bądź opiekuna Rady po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Dyrektora Szkoły.
  4. Radny ma prawo do rezygnacji z zajmowanego stanowiska oraz do zrzeczenia się mandatu w czasie trwania kadencji.
  Rozdział 5.
  Sesje Rady
  § 25. 6) Sesje Rady odbywają się wmiarę potrzeb, nierzadziej jednak niż raz na pół roku.
  § 26. 1. Sesje nadzwyczajne zwoływane są na wniosek Prezydium lub co najmniej 1/4 liczby radnych w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.
  2. Przewodniczący Rady ma prawo do zwołania sesji nadzwyczajnej Rady.
  3. Sesje nadzwyczajne poświęcone są sprawom pilnym, wymagającym niezwłocznego rozstrzygnięcia. Przewodniczący niezwłocznie powiadamia Radnych o terminie i projekcie porządku obrad sesji.
  4. Sesja nadzwyczajna Rady może mieć charakter uroczysty i wiązać się może z obchodami świąt oraz wydarzeń ważnych z punktu widzenia historii państwa, gminy lub szkoły
  § 27. 1. Sesje organizuje i zwołuje Przewodniczący Rady ustalając projekt porządku obrad oraz ich miejsce, dzień i godzinę.
  2. O Sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, przedstawiając porządek obrad oraz w miarę możliwości projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z przedmiotem Sesji. Dodatkowo o terminie sesji i porządku obrad informuje się wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty w poszczególnych szkołach.
  3. 7) (uchylony).
  4. O sesji powiadamia się Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy w trybie przewidzianym w ust. 2.
  5. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Rada może zdecydować o odroczeniu sesji, wyznaczając nowy termin jej odbycia.
  6. Warunki, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą sesji zwoływanych w trybie nadzwyczajnym.
  § 28. Listę gości zaproszonych na sesję ustala Przewodniczący Rady.
  § 29. Posiedzenia Rady są jawne.
  § 30. 1. Rada podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy składu Rady.
  2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, Przewodniczący Rady podejmuje decyzje o przerwaniu sesji, wyznaczając jej nowy termin.
  § 31. 1. Sesję otwiera i prowadzi jej obrady Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności, lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach, jeden z Wiceprzewodniczących
  2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły 'Otwieram ....... Sesję Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki'.
  § 32. 1. Na początku Sesji Przewodniczący na podstawie listy obecności radnych stwierdza quorum, a w razie jego braku, wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady, polecając jednocześnie odnotowanie w protokole przyczyn, w związku z którymi sesja się nie odbyła.
  2. Po stwierdzeniu, że Rada może prawomocnie obradować, Przewodniczący przedstawia Radzie do uchwalenia projekt porządku obrad oraz przyjmuje wnioski w sprawie zmiany zaproponowanego porządku.
  3. Zmiany w porządku Rada wprowadza zwykłą większością głosów.
  4. Przewodniczący Rady w każdym momencie Sesji udziela głosu dla zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym, którego przedmiotem mogą być między innymi sprawy:
  1) odroczenia dyskusji i skreślenia danego tematu z porządku obrad - zakończenia dyskusji i przystąpienie do podjęcia uchwały,
  2) zamknięcia listy mówców,
  3) stwierdzenia quorum,
  4) naruszenia w toku obrad Rady Statutu Rady.
  5. Przewodniczący poddaje wniosek o charakterze formalnym pod głosowanie. Rada o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku decyduje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
  § 33. 1. W przypadku obrad każdej sesji, z wyjątkiem sesji uroczystych, przewiduje się możliwość zgłaszania interpelacji przez Radnych.
  2. Radni składają interpelacje w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Prezydium Rady lub zespoły zadaniowe. Interpelacje muszą zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające pytania.
  3. W miarę możliwości członkowie Prezydium udzielają odpowiedzi na interpelacje w czasie Sesji lub pisemnie w ciągu 14 dni, w zależności od charakteru interpelacji.
  4. Radni, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, mogą zgłaszać władzom Gminy pytania lub pomysły dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu.
  5. W porządku obrad każdej Sesji, z wyjątkiem uroczystych, przewiduje się również wolne wnioski i zapytania, składane przez radnych. Przez wolne wnioski należy rozumieć: uwagi, spostrzeżenia, propozycje, pomysły dotyczące funkcjonowania Rady i stanowiące ofertę zgłaszającego do wykorzystania przez Radę.
  § 34. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego przez Radę porządku, przy czym w uzasadnionych przypadkach może, za zgodą Rady, dokonywać zmian w kolejności realizacji jego poszczególnych punktów.
  2. Przewodniczący udziela głosu radnym według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
  3. Listę mówców prowadzi Sekretarz Rady.
  4. Przewodniczący może udzielić głosu osobom niebędącym radnymi w każdej chwili, jeśli Rada nie wniesie sprzeciwu.
  § 35. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem właściwego porządku obrad, w tym odnośnie wystąpień Radnych i innych osób na sesji.
  2. Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji. Ma prawo odebrać głos, polecając odnotowanie tego faktu w protokole Sesji.
  § 36. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy Sesję wypowiadając formułę 'Zamykam ..... Sesję Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki'.
  § 37. 1. Z każdej sesji Sekretarz Rady sporządza protokół, będący urzędowym zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych przez Radę uchwał i złożonych interpelacji. Protokoły z sesji są jawne.
  2. Protokół z każdej sesji wykłada się do wglądu i ewentualnych uzupełnień na następnej sesji. Wnioski w sprawach poprawek i uzupełnień protokołu składa się Przewodniczącemu Rady. Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą przedstawić je na sesji do rozstrzygnięcia Rady.
  § 38. 1. Sprawy będące przedmiotem obrad, Rada rozstrzyga w drodze uchwał o ile Statut nie stanowi inaczej.
  2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów.
  § 39. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) mogą występować: Przewodniczący Rady, zespoły zadaniowe, co najmniej 1/4 radnych lub Prezydium Rady.
  2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczej może występować do podmiotów wymienionych w ust. 1 samorząd uczniowski lub grupa co najmniej 20 uczniów poszczególnych szkół.
  § 40. 1. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Radę, a także projekty uchwał, przedstawia Radzie wraz z uzasadnieniem Przewodniczący Rady.
  2. Jeśli inicjatywa podjęcia uchwały lub konkretny projekt zostały zgłoszone w trakcie obrad Sesji, Rada może przystąpić do jego uchwalenia bądź odesłać go do opracowania przez Prezydium.
  3. Projekt uchwały powinien zawierać przede wszystkim:
  1) datę i tytuł uchwały,
  2) merytoryczną treść,
  3) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz sprawujących nadzór nad ich wykonaniem,
  4) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania,
  5) uzasadnienie.
  § 41. 1. Uchwały opatruje się numerem wyrażającym kolejność uchwały, kolejną liczbą sesji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku jej podjęcia. Kolejną liczbę sesji pisze się cyfrą rzymską, kolejność podjętej uchwały i ostatnie dwie cyfry roku cyframi arabskimi.
  2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczył.
  3. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołem sesji Sekretarz.
  § 42. 8) W sytuacjach kiedy niema określonego trybu głosowania, Rada podejmuje uchwałę wgłosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  § 43. 1. Zwykła większość głosów oznacza, że 'za' projektem opowiedziało się więcej radnych niż 'przeciw' projektowi uchwały. Głosy wstrzymujące się nie wpływają na wynik głosowania.
  2. Bezwzględna większość głosów oznacza, że na prawomocnie obradującej Sesji więcej niż połowa Radnych opowiedziała się 'za' projektem uchwały.
  § 44. 1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się głosy 'za', 'przeciw' oraz 'wstrzymujące się'.
  2. W głosowaniu tajnym Radni głosują kartkami opatrzonymi pieczęcią Rady. Za głosy oddane uznaje się kartki, na których Radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami.
  3. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza powołana na sesji spośród Radnych komisja skrutacyjna, która sporządza protokół z głosowania.
  4. (uchylony).
  Rozdział 6.9)

  Działalność konsultacyjna, doradcza i inicjatywna Rady
  § 45. 1. Rada ma prawo przedstawiania Radzie Gminy oraz Wójtowi opinii we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, a w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży.
  2. Opinię, w sprawach określonych w ust. 1, Rada może wydawać z własnej inicjatywy w formie przyjętego przez Radę stanowiska.
  3. Zainteresowany organ samorządu gminnego może zwrócić się do Rady z prośbą o wydanie opinii w danej sprawie, określając termin jej wydania, nie krótszy jednak niż 10 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.
  4. Rada ma prawo do otrzymywania przed każdą sesją Rady Gminy projektu porządku obrad wraz z projektami uchwał.
  5. 10) Rada może zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Tryb zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy określa odrębna uchwała Rady Gminy Wyszki.
  Rozdział 6a.11)

  Zasady zwrotu kosztów oraz delegowania przedstawicieli Rady na zorganizowane wydarzenia
  § 45a. 1. Delegowania przedstawiciela Młodzieżowej Rady Gminy do reprezentowania Rady w zorganizowanych wydarzeniach dokonuje Wójt Gminy Wyszki w porozumieniu z Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy.
  2. Członkowi Rady biorącemu udział w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on Radę, a w przypadku niepełnoletniego członka Rady - także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, zwraca się, na jego wniosek, koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on Radę.
  3. Termin i miejsce udziału w wydarzeniu, o którym mowa w ust. 1 oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży, a także środek transportu właściwy do odbycia przejazdu określa Wójt na wniosek Przewodniczącego Rady w poleceniu wyjazdu. Potrzeba odbycia podróży podlega akceptacji Opiekuna.
  4. Koszty przejazdu podlegają zwrotowi, na podstawie dokumentów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki lub informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem.
  5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 osoba delegowana winna przedłożyć Wójtowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia podróży.
  6. Na wniosek Opiekuna, Wójt może wyrazić zgodę na przejazd pojazdem samochodowym niebędącym własnością Gminy. W takim przypadku członkowi Rady - także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu określonych w uchwale w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Wyszki w danym roku szkolnym.
  Rozdział 7.
  Praca w Radzie osób spoza jej składu
  § 46. Rada do realizacji swoich zadań może angażować osoby spoza jej składu na zasadzie dobrowolności.
  Osoby takie mogą uczestniczyć w pracach Rady bez prawa głosu.
  Rozdział 8.12)

  Opiekun Młodzieżowej Rady Gminy
  § 47. 13) 1. Rada może posiadać Opiekuna.
  2. Kandydat na Opiekuna powinien posiadać wiedzę i predyspozycje do pracy z Radą.
  3. Kandydatów na Opiekuna, Rada wskazuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady.
  4. Zadaniem Opiekuna jest wspieranie Rady w zakresie jej działalności.
  5. Odwołania Opiekuna dokonuje Rada Gminy Wyszki, na wniosek Rady.
  Rozdział 9.
  Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Gminy
  § 48. Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Gminy.
  § 48a. 1. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki przeprowadza się w okręgach wyborczych.
  2. Okręgiem wyborczym jest obwód szkoły podstawowa prowadzonej na terenie gminy Wyszki.
  3. Liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala Wójt według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie łącznej liczby uczniów we wszystkich szkołach prowadzonych na terenie gminy Wyszki przez liczbę radnych wybieranych do danej Rady.
  § 49. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) mają uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Wyszki.
  2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) mają uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Wyszki, posiadająca co najmniej ocenę dobrą z zachowania.
  § 50. Wybory do Rady są równe, bezpośrednie, większościowe oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.
  § 51. 1. Wybory do Rady zarządza Wójt w terminie przypadającym na dwa miesiące po rozpoczęciu roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym upłynęła kadencja Rady, określając przy tym terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych oraz wskazuje Komisję Wyborczą właściwą do sporządzenia protokołu z wyborów do Rady i podania do publicznej wiadomości wyników wyborów.
  2. Postanowienia ust. 1 mają zastosowanie do wyborów uzupełniających w przypadku wygaśnięcia mandatów radnych w związku z zakończeniem nauki w szkole podstawowej.
  3. W innych przypadkach Wójt zarządza wybory uzupełniające, których data przypada na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od wygaśnięcia mandatu radnego, przy czym nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, jeśli do zakończenia kadencji Rady pozostał okres krótszy niż 6 miesięcy.
  § 52. 1. Do przeprowadzenia wyborów Wójt powołuje Komisje Wyborcze składającą się z 3-5 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy uczniowskie klas VI - VIII.
  1a. Do zadań Komisji Wyborczej należy:
  1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych;
  2) przygotowanie miejsca do głosowania;
  3) przygotowanie kart do głosowania;
  4) przeprowadzenie głosowania;
  5) ustalenie wyników głosowania;
  6) sporządzenie protokołu;
  7) podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości.
  2. W pracach Komisji nie może uczestniczyć kandydat na radnego lub jego brat lub siostra.
  3. Komisja ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza.
  § 52a. 1. Komisją właściwą do sporządzenia protokołu z wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy oraz podania do publicznej wiadomości wyników wyborów jest Komisja Wyborcza powołana do dla szkoły, do której uczęszcza największa liczba uczniów.
  2. W przypadku wyborów uzupełniających przeprowadzanych tylko w jednej szkole, zadania Komisji Wyborczej, o której mowa w ust. 1 wykonuje Komisja Wyborcza powołana dla szkoły, w której przeprowadzane są wybory uzupełniające.
  § 53. 1. Zgłoszenie kandydata na radnego musi być poparte podpisami co najmniej 10 uczniów mających prawo wybierania do Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki.
  2. Poparcia można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi.
  § 54. 1. Listy osób popierających kandydata muszą zawierać imię, nazwisko, adres, rok urodzenia, numer legitymacji szkolnej i własnoręczny podpis.
  2. Listy kandydatów składa się do Komisji Wyborczej na co najmniej 14 dni przed terminem głosowania.
  3. Na podstawie list osób popierających Komisja Wyborcza w ciągu 3 dni od daty ich wpłynięcia ustala listę osób uprawnionych do kandydowania. Listę kandydatów podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.
  § 55. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wójta w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki.
  § 56. Prowadzenie kampanii w dniu wyborów jest zakazane.
  § 57. 1. Głosujący otrzymuje od Komisji Wyborczej kartę do głosowania ostemplowaną pieczątką Komisji Wyborczej.
  2. Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania.
  3. Wyborcy głosują na kandydata, stawiając znak 'X' w kratce obok nazwiska popieranego kandydata.
  4. Komisja Wyborcza może postanowić o głosowaniu na więcej niż jednego kandydata
  5. W przypadku skreślenia kandydata po wydrukowaniu kart, postawiony znak 'X' przy nazwisku tego kandydata traktuje się jako przypisek i nie bierze się go pod uwagę.
  § 58. 1. Mandat radnego uzyskują osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów.
  2. W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych równej ilości głosów, Komisja Wyborcza przeprowadza publiczne losowanie.
  § 59. 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja przystępuje do obliczania jego wyników.
  2. Z przeprowadzonego głosowania Komisja Wyborcza sporządza protokół, który powinien zawierać:
  1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2) liczbę wydanych kart do głosowania,
  3) liczbę oddanych głosów,
  4) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
  5) liczbę głosów nieważnych,
  6) nazwiska i imiona osób wybranych Radnych.
  3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Wyborczej i podają wyniki głosowania do wiadomości wyborcom, w sposób zwyczajowo przyjęty w Gimnazjum.
  § 60. uchylony).
  § 61. (uchylony).
  § 62. Protesty związane z przebiegiem wyborów, ustaleniem ich wyników można zgłaszać do Komisji Wyborczej w ciągu 3 dni od daty zakończenia głosowania. Po tym terminie protesty nie będą rozpatrywane.
  § 63. Pierwszą Sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady Gminy zwołuje i prowadzi najstarszy wiekiem radny.
  Rozdział 10.
  Postanowienia końcowe
  § 64. Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji, powinny być kontynuowane w następnej kadencji.
  § 65. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania. Młodzieżowa Rada może wnioskować o dokonanie zmian w Statucie.  Data wprowadzenia: 2022-09-08 0954
  Data upublicznienia: 2022-09-08
  Art. czytany: 399 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  Rejestr zmian:
  2022-09-08
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Niewiński
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<