A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXIX/337/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 26 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nau

  UCHWAŁA NR XXIX/337/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 26 września 2022 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:
  § 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wyszki, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/93/08 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 1802) wprowadza się następujące zmiany:
  1) § 6 otrzymuje brzmienie:
  „§ 6. Procentowy wskaźnik zabezpieczenia funduszu na dodatki motywacyjne dla nauczycieli określa corocznie uchwała budżetowa Rady Gminy, nie mniejszy jednak, niż 5 % kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w przeliczeniu na etat kalkulacyjny.”;
  2) § 7 otrzymuje brzmienie:
  „§ 7. Kwotę dodatku motywacyjnego ustala się w wysokości:
  1) dla dyrektora nie niższej niż: 15 % a nie wyższej niż 50 % kwoty bazowej, o której mowa w § 6,
  2) dla nauczyciela nie niższej niż 5 %, a nie wyższej niż 25 % kwoty bazowej, o której mowa w § 6.”;
  3) w § 13 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
  „1a) mentorom;”;
  4) § 17 otrzymuje brzmienie:
  „§ 17. Dodatek dla opiekuna stażu i mentora przysługuje odpowiednio za każdego nauczyciela odbywającego staż lub odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela, niezależnie od wymiaru czasu pracy.”;
  5) w § 20 ust. 2:
  a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1) opiekun stażu - 3% kwoty bazowej, o której mowa w § 6, w zaokrągleniu do pełnych złotych;”,
  b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
  „1a) mentor - 3% kwoty bazowej, o której mowa w § 6, w zaokrągleniu do pełnych złotych;”,
  c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  „2) nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym - 300 zł,”,
  d) po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
  „3) wychowawca klasy - 300 zł.”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r.

  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Data wprowadzenia: 2022-10-28 1436
  Data upublicznienia: 2022-10-28
  Art. czytany: 340 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<