A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXX/346/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

  UCHWAŁA NR XXX/346/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 27 października 2022 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692,1725, 1747, 1768 i 1964) uchwala się, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 37.255.062,62 zł, z tego:
  1) bieżące w wysokości 29.328.829,99 zł,
  2) majątkowe w wysokości 7.926.232,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 37.320.266,41 zł, z tego :
  1) bieżące w wysokości 26.804.641,33zł,
  2) majątkowe w wysokości 10.515.625,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  § 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  § 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 65.203,79 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 52.438,12 zł oraz przychodami jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12.765,67 zł.
  § 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 399.151,79 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 333.948,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  § 6. W § 8:
  1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Ustala się dochody w kwocie 38.679,36 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.651,74 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”;
  2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „5. Ustala się dochody w kwocie 900.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.
  § 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
  § 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
  1) dochody 359.624,00 zł,
  2) wydatki 359.624,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
  § 9. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
  § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta  Data wprowadzenia: 2022-10-28 1524
  Data upublicznienia: 2022-10-28
  Art. czytany: 425 razy

  » ZAŁĄCZNIK - rozmiar: 1280405 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<