A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXXI/347/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XXXI/347/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 listopada 2022 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim uchwala się, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XV/195/20 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 5255) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 1 ust. 1 pkt lit c otrzymuje brzmienie:
  „c) usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych i z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;”;
  2) w § 3:
  a) w ust. 1:
  - lit a otrzymuje brzmienie:
  „a) pojemnik – do gromadzenia pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych, tj. niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych - wywóz 1 raz w miesiącu;”,
  - lit e otrzymuje brzmienie:
  „e) worki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” – gromadzenie bioodpadów - wywóz 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie roku;”,
  b) w ust. 2:
  - lit a otrzymuje brzmienie:
  „a) oznakowane pojemniki - gromadzenie pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – wywóz 1 raz na dwa tygodnie;”,
  - lit e otrzymuje brzmienie:
  „e) pojemnik koloru brązowego oznaczony napisem „Bio” – gromadzenie bioodpadów - wywóz 1 na dwa tygodnie;”;
  3) § 4 otrzymuje brzmienie:
  „§ 4. Właściciele nieruchomości, a w przypadku ich braku inni sprawujący nadzór nad nieruchomościami zobowiązani są do:
  1) niezwłocznego uprzątania błota, śniegu, lodu, a także innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości oraz innych części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pojazdów i pieszych;
  2) wymiany piasku w ogólnodostępnych piaskownicach przeznaczonych dla dzieci, co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego, a także każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczyszczeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych) stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi.”;
  4) w § 7 po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:
  „10a. Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione przed posesją, w miejscu widocznym i umożliwiającym ich odbiór, w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych, wystawianych nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym odbiór.”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Wiceprzewodniczący Rady
  Paweł Dziemian


  Data wprowadzenia: 2022-12-14 1417
  Data upublicznienia: 2022-12-14
  Art. czytany: 216 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<