A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXXI/349/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie

  UCHWAŁA NR XXXI/349/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 listopada 2022 r.
  w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wyszki

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768) uchwala się, co następuje:
  § 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, powinien spełniać następujące wymagania:
  1) posiadać środki transport odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności:
  a) spełniające wymagania techniczne określone w przepisach szczególnych, w tym dotyczące pojazdów asenizacyjnych,
  b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
  c) oznakowane w sposób trwały, czytelny i widoczny, w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez zamieszczenie na pojeździe co najmniej nazwy przedsiębiorcy, adresu i telefonu kontaktowego;
  2) posiadać bazą transportową do parkowania lub garażowania pojazdów:
  a) zlokalizowaną na terenie, do którego przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie posiada tytuł prawny,
  b) ogrodzoną i zabezpieczoną przed dostępem osób trzecich,
  c) posiadającą szczelną nawierzchnię, zapewniająca ochronę przed zanieczyszczeniem gruntu i wody,
  d) z zapewnionym dostępem dla pracowników do zaplecza sanitarno-socjalnego;
  3) dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz do utrzymania ich w należytym stanie technicznym.
  § 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1 powinien udokumentować możliwość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/206/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1760).
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Wiceprzewodniczący Rady
  Paweł Dziemian


  Data wprowadzenia: 2022-12-14 1421
  Data upublicznienia: 2022-12-14
  Art. czytany: 209 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<