A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXXII/357/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zniesienia Sołectwa Łuczaje i przyłączenia miejscowości Łuczaje do Sołectwa Warpechy Stare oraz wprowadzenia

  UCHWAŁA NR XXXII/357/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 grudnia 2022 r.
  w sprawie zniesienia Sołectwa Łuczaje i przyłączenia miejscowości Łuczaje do Sołectwa Warpechy Stare oraz wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie nadania Statutu Sołectwa Warpechy Stare

  Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz § 10 ust. 1 Statutu Gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3518) uchwala się, co następuje:
  § 1. 1. Znosi się Sołectwo Łuczaje.
  2. Zniesienie sołectwa następuje po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie określonym uchwałą Nr XXX/344/22 Rady Gminy Wyszki z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zniesienia Sołectwa Łuczaje i przyłączenia miejscowości Łuczaje do Sołectwa Warpechy Stare oraz wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Warpechy Stare (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 4725).
  § 2. Zmienia się granice Sołectwa Łuczaje w ten sposób, że obszar administracyjny wsi Łuczaje włącza się do Sołectwa Warpechy Stare.
  § 3. W § 1 uchwały Nr II/48/18 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Warpechy Stare (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 5232 i z 2022 r. poz. 4724) wprowadza się następujące zmiany:
  1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Ogół mieszkańców wsi Łuczaje i Warpechy Stare stanowi Sołectwo Warpechy Stare, zwane dalej Sołectwem.”;
  2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Obszar działania Sołectwa obejmuje obręb wsi Łuczaje i Warpechy Stare.”.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 5. Traci moc uchwała Nr II/21/18 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łuczaje (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 5180 i z 2022 r. poz. 4724).
  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Data wprowadzenia: 2023-01-30 0955
  Data upublicznienia: 2023-01-30
  Art. czytany: 210 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<