A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXXII/360/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

  UCHWAŁA NR XXXII/360/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 grudnia 2022 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, 583,1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwala się, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 37.509.422,39 zł, z tego:
  1) bieżące w wysokości 29.583.189,76 zł,
  2) majątkowe w wysokości 7.926.232,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 37.574.626,18 zł, z tego:
  1) bieżące w wysokości 27.071.001,10 zł,
  2) majątkowe w wysokości 10.503.625,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  § 3. § 8 ust. 5 uchwały Nr XXIII/295/21 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 445) zmieniony uchwała nr XXX/346/22 za dnia 27 października 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok otrzymuje brzmienie:
  „5. Ustala się dochody w kwocie 940.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”..
  § 4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
  1) dochody 435.324,00 zł,
  2) wydatki 435.324,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  § 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Data wprowadzenia: 2023-01-30 1433
  Data upublicznienia: 2023-01-30
  Art. czytany: 272 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<