A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXXII/362/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2023

  UCHWAŁA NR XXXII/362/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 grudnia 2022 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wyszki na rok 2023.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 659, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634,1692,1725,1747, 1768, 1964 i 2414)
  Rada Gminy Wyszki uchwala, co następuje:
  § 1. Dochody budżetu w wysokości 32.319.351,93 zł, z tego:
  1) bieżące w wysokości 21.230.727,00 zł,
  2) majątkowe w wysokości 11.088.624,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  § 2. Wydatki budżetu w wysokości 34.193.209,90 zł, z tego:
  1) bieżące w wysokości 21.045.164,97 zł,
  2) majątkowe w wysokości 13.148.044,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  § 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości 34.200,00 zł,
  2) celową w wysokości 45.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
  § 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie
  z załącznikiem Nr 3.
  § 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.873.857,97 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
  § 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.207.805,97 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 333.948,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  § 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
  § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
  3. Ustala się dochody w kwocie 14.500,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowanych nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 14.500,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
  4. Ustala się dochody w kwocie 2.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.
  5. Ustala się dochody w kwocie 1.050.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  § 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
  § 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
  1) dochody 323.900,00 zł,
  2) wydatki 323.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
  § 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę,
  2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
  5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa wart. 5ust.1pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
  6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
  7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Data wprowadzenia: 2023-01-30 1441
  Data upublicznienia: 2023-01-30
  Art. czytany: 286 razy

  » ZAŁĄCZNIKI - rozmiar: 1888874 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<