A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
» Obw. o zgromadzeniu akt sprawy dot. budowy kanalizacji technologicznej SUW w Strabli
» Ogłoszenie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
» Obwieszczenie Starosty Bielskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi Samułki Duże.
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXXII/363/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Wyszki na 2023 rok

  UCHWAŁA NR XXXII/363/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 grudnia 2022 r.
  w sprawie planu pracy Rady Gminy Wyszki na 2023 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Wyszki na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Załącznik do uchwały Nr XXXII/363/22
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 29 grudnia 2022 r.

  PLAN PRACY RADY GMINY NA 2023 ROK
  I. KWARTAŁ
  1. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 roku.
  3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
  4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.
  6. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady za 2022 r.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.
  II. KWARTAŁ
  1. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
  2. Raport z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2022.
  3. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz przyznanych ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
  4. Rozpatrywanie raportu o stanie Gminy oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu Wójtowi.
  5. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy za 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy.
  III. KWARTAŁ
  1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  2. Informacja na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy.
  3. Omówienie stanu przygotowań obiektów oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego oraz omówienie wyników egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjum.
  4. Informacja dyrektorów o funkcjonowaniu szkół na terenie gminy Wyszki.
  IV. KWARTAŁ
  1. Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok.
  2. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2024 r.
  3. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych.
  4. Uchwalenie budżetu gminy na 2024 rok.
  5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
  6. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2024 rok.
  7. Przyjęcie planów pracy Komisji na 2024 rok.


  Data wprowadzenia: 2023-01-30 1443
  Data upublicznienia: 2023-01-30
  Art. czytany: 399 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<