A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2022 rok
 • UCHWAŁA NR XXXII/363/22 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Wyszki na 2023 rok

  UCHWAŁA NR XXXII/363/22
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 29 grudnia 2022 r.
  w sprawie planu pracy Rady Gminy Wyszki na 2023 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Wyszki na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta


  Załącznik do uchwały Nr XXXII/363/22
  Rady Gminy Wyszki
  z dnia 29 grudnia 2022 r.

  PLAN PRACY RADY GMINY NA 2023 ROK
  I. KWARTAŁ
  1. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 roku.
  3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
  4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
  5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.
  6. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady za 2022 r.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.
  II. KWARTAŁ
  1. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
  2. Raport z realizacji Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2022.
  3. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności budżetowych oraz przyznanych ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
  4. Rozpatrywanie raportu o stanie Gminy oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu Wójtowi.
  5. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy za 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy.
  III. KWARTAŁ
  1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  2. Informacja na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy.
  3. Omówienie stanu przygotowań obiektów oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego oraz omówienie wyników egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjum.
  4. Informacja dyrektorów o funkcjonowaniu szkół na terenie gminy Wyszki.
  IV. KWARTAŁ
  1. Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok.
  2. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2024 r.
  3. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych.
  4. Uchwalenie budżetu gminy na 2024 rok.
  5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
  6. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2024 rok.
  7. Przyjęcie planów pracy Komisji na 2024 rok.


  Data wprowadzenia: 2023-01-30 1443
  Data upublicznienia: 2023-01-30
  Art. czytany: 419 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<