A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości w użyczenie w drodze bezprzetargowej - Niewino Borowe
» Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy na okres 3 lat w miejscowości Samułki Duże.
» Zarządzenie Wójta Gminy Wyszki nr 34/24 uchylające zarządzenie 5/24
» Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Wyszki oraz zakup sprzętu niezbędnego do jej utrzymania – stołówka szkolna w SP im. JP II w Wyszkach
» Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Wybory ławników
 • Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027

  Rada Gminy Wyszki prowadzi nabór na ławników sądowych w kadencji 2024 – 2027.
  Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku Rada Gminy Wyszki powinna wybrać 1 ławnika dla Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim do orzekania w sprawach rodzinnych.
  Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.).
  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
  1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2) jest nieskazitelnego charakteru;
  3) ukończył 30 lat;
  4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  5) nie przekroczył 70 lat;
  6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
  Ławnikami nie mogą być:
  1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
  2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
  4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
  5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
  6) duchowni;
  7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
  8) funkcjonariusze Służby Więziennej
  9) radni gminy, powiatu i województwa.
  Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.
  Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
  1) prezesi właściwych sądów;
  2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
  3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
  1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ;
  3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
  6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
  7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
  Dokumenty wymienione w punktach 1) – 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Dokumenty wymienione w pkt 6 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
  Wzór karty zgłoszenia został określony Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2022 r. poz. 2155).
  Zgłoszenia należy składać do Sekretariatu Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki . Termin zgłaszania kandydatów upływa 29 grudnia 2023 r.

  Przewodniczący Rady
  Zofia Lucyna Oksiuta  Data wprowadzenia: 2023-12-04 1118
  Data upublicznienia: 2023-12-04
  Art. czytany: 157 razy

  » karta zgłoszenia kandydata na ławnika - rozmiar: 66048 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » karta zgłoszenia na ławnika - rozmiar: 243888 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika - rozmiar: 16023 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » oświadczenie dotyczące wladzy rodzicielskiej - rozmiar: 14271 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » oświadczenie ze nie toczy się postępowanie - rozmiar: 14210 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zapytanie o niekaralności - rozmiar: 26907 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Sawoniuk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<