A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NRXVIII/04 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 27 października 2004 roku

  PROTOKÓŁ NRXVIII/04
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 27 października 2004 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godzinie 10°°


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt - Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy - Tadeusz Wielanowski
  3. Radca Prawny - Marek Kozłowski
  4. Dyrektor Banku Spółdzielczego - Oddział w Wyszkach - Pan Edward Karpiesiuk
  5. Proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej w Wyszkach - Ks. Zygmunt Niewiarowski
  6. Proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej w Strabli - Ks. Jan Komosa
  7. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach - pan Stanisław Krasowski
  8. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę.
  9. Przedstawiciel AGRO-EKO-SYSTEM - Pan Adam Szoka.
  10. Sołtysi.
  Ad. l
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XVIII sesji Rady Gminy, wszystkich serdecznie przywitał. Obrady uznał za prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 11 radnych.
  Ad.2
  Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag ze strony radnych nie było. Natomiast Wójt zaproponował poszerzyć porządek obrad o dwa nowe punkty. W miejsce punktu 6 zaproponował wprowadzenie punktu „Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2004 rok', jako punkt 7 „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ,3iblioteki Publiczne - Intemet - Informacja -Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006 „.
  Przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem zmian w proponowanych porządku obrad. Za wprowadzeniem zmian wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie.
  Następnie poddano pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych - wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem porządku.

  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5. Informacja dotycząca działalności Gminnej Spółki Wodnej „Pulszanka'.
  6. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ,3iblioteki Publiczne -Intemet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006 „.
  8. Wprowadzenie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.
  9. Określenie zasad dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych.
  10. Wprowadzenie zmian w statucie Gminy.
  11. Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Wyszki z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005.
  12. Informacja dotycząca złożenia zeznań majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2003 rok.
  13. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XVII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 13 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Protokół z XVII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. O godz. l O15 przybył radny Eugeniusz Falkowski.
  Ad. 4
  Wójt Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie ze swojej pracy między sesjami i z wykonania uchwał Rady. Pytań i uwag do wypowiedzi Wójta nie było. (Sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
  Ad. 5
  Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Pana Jana Hryniewickiego przedstawiciela Spółki Wodnej „Pulszanka'. Pan Hryniewicki wyjaśnił i przedstawił sytuacją Spółki, po czym ze swoimi zastrzeżeniami i pytaniami wystąpili sołtysi z Wyszek - Pan Stanisław Danilczuk, Pulsz - Pan Wojciech Radkiewicz, z Mulawicz - Pan Stanisław Lachowski. Następnie głos zabrali radni Pan Jan Niewiński przedstawił sytuację, jak wygląda rów w miejscowości Zakrzewo oraz radny Mieczysław Korzeniewski, który przedstawił swoje zastrzeżenia co do pracy Spółki. Pan Hryniewicki każdemu starał się odpowiedzieć na poruszone problemy.
  Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przedstawiciela AGRO-EKO-SYSTEM Pana Adama Szoka. Przedstawił on szczegółowo funkcjonowanie gruntowo-korzeniowych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Omówił dokładnie schemat takiej oczyszczalni. Sołtys z Wyszek wystąpił z zapytaniem, jaki jest koszt wykonania takiej oczyszczalni, jeśli zleci się jej wykonanie firmie AGRO-EKO-SYSTEM.
  Pan Adam Szoka wyjaśnił, że całkowity koszt wykonania takiej oczyszczalni wyniósłby około 9,5 tyś. zł. brutto.
  Następnie głos zabrał Dyrektor Banku - Pan Edward Karpiesiuk, który oznajmił, iż najpierw należy zapytać Wójta i Radę jaka jest strategia Gminy na najbliższe lata, czy będzie planowana zbiorowa oczyszczalnia, czy też każdy ma zająć się tym problemem indywidualnie.
  Wójt wyjaśnił, iż najpierw należy rozpatrzyć strategię na najbliższe lata i wtedy będziemy pracować nad tematem oczyszczalni ścieków.
  Wójt zwrócił się do wszystkich zebranych na sesji w szczególności do sołtysów z apelem o pomoc finansową w formie darowizny z przeznaczeniem na remont Szpitalnego Oddziału Wewnętrznego w SP ZOZ. Poinformował, że jest to również apel i wielka prośba Pani Dyrektor SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.
  Następnie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie Pan Andrzej Karpiesiuk podziękował wszystkim sołtysom, którzy pomogli w zbiórce płodów rolnych dla Domu Dziecka w Białowieży. Zaznaczył iż Szkoła w Topczewie jest w ciągłej współpracy z Domem Dziecka w Białowieży i co roku organizuje taką akcję pomocy.
  Przewodniczący Rady Gminy o godz. li30 ogłosił 20-to minutową przerwę.
  Ad.6
  Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, czyli wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. Wójt wyjaśnił szczegółowo projekt uchwały i dokładnie omówił czego dotyczą zmiany w budżecie.
  Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, przeciw -O, wstrzymało się - 0. Uchwała Nr XVIII/! 78/04 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie została podjęta.
  Ad. 7
  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu ,3iblioteki Publiczne -Internet - Informacja- Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 - 2006 ' został odczytany przez Przewodniczącego i poddany pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych. Uchwała Nr XVIII/! 79/04 w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu ,Biblioteki Publiczne - Internet - Informacja - Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 -2006' zastała podjęta jednogłośnie.
  Ad. 8
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, który następnie poddano pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, przeciw - O, wstrzymało się - 0. Uchwała Nr XVIII/! 80/04 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach została podjęta.
  Ad. 9
  Następny projekt to projekt uchwały w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych. Przewodniczący Rady wystąpił z zapytaniem , kto będzie wchodził w skład komisji dokonującej oceny pracowników?
  Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż w skład komisji będą wchodzić pracownicy Urzędu Gminy, zajmujący kierownicze stanowiska pracy.
  Radny Łuczaj Roman zapytał, czy z oceną pracowników wiążą się wynagrodzenia. Wójt wyjaśnił, że w ramach podwyżek będzie to uwzględnione.
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, przeciw - O, wstrzymało się - 2 radnych. Uchwała Nr XVIII/181/04 w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych została podjęta.
  Ad.10
  Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad, jakim jest projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy. Sekretarz wyjaśnił zmiany jakie wprowadza się w statucie. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych. Uchwała Nr XVIII/! 82/04 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 11
  Sekretarz wyjaśnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wyszki z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005. Następnie Przewodniczący odczytał wyżej Wymieniony projekt. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych. Uchwała Nr XVIII/183/04 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wyszki z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005 została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 12.
  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację dotyczącą złożonych zeznań majątkowych radnych za rok 2003, natomiast Wójt przedstawił informację dotyczącą zeznań majątkowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta.
  Ad. 13
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Wójt Ryszard Perkowski poinformował, iż po spotkaniu z Kierownikiem Rejonu Energetycznego w Łapach ustalono, że zostaną zakupione urządzenia, które będą same zapalały się i gasły, zamontowane zostaną fotokomórki. Już niedługo zostanie przygotowana dokumentacja na zmodernizowanie sieci energetycznej w Zalesiu. Planowane jest to na rok 2006.
  Następna informacja, dotyczy rozpoczęcia w niedługim terminie remontu ulicy Kościelnej w Wyszkach. Wójt przekazał informację że inwestycja tj. „Rozbudowa Gimnazjum Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wyszkach' została zakończona. Przy tej okazji zaprosił wszystkich radnych i sołtysów na poświęcenie Gimnazjum i Mszę Św. z udziałem Biskupa, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2004r. o godz. 900'
  Wójt wspomniał także o ulgach inwestycyjnych w podatku rolnym, na temat których dokładnie należy czytać w „Wieściach Gminnych', które niebawem się ukażą.
  Następnie głos zabrał Dyrektor Banku Spółdzielczego Oddział w Wyszkach, który poinformował wszystkich zebranych o tym, że już wpłynęła pierwsza kwota (200 tyś. zł.) przeznaczona na dopłaty obszarowe dla rolników. Pan E. Karpiesiuk poinformował również, że sołtysi i radni są liderami zbiorowości i dotychczasowe formy pomocy państwa dla rolników kończą Się. Po nowym roku nie będzie już kredytów nawozowych, dlatego też Dyrektor zaprasza wszystkich do banku do końca grudnia 2004r.
  Wójt w uzupełnieniu Dyrektora Banku poinformował, że niedawno odbyło się szkolenie dla rolników z zakresu obsługi opryskiwaczy. Jeżeli będą jeszcze organizowane takie spotkania i szkolenia to będziemy wszystkich sołtysów informować na bieżąco i jednocześnie zachęcamy wszystkich do korzystania z wszelkiego rodzaju szkoleń i spotkań.
  Przewodniczący zapytał, czy są pytania, czy ktoś chciałby zabrać głos. Pytań i uwag nie było. W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XVIII sesji Rady Gminy Wyszki o godz. 12:55

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka


  Protokolant
  Agnieszka Piotrowska  Data wprowadzenia: 2005-05-20 0918
  Data upublicznienia: 2005-05-20
  Art. czytany: 3607 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<