A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ Nr XIX/04 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 2 grudnia 2004r.

  PROTOKÓŁ Nr XIX/04
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 2 grudnia 2004r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki godz. 10:00


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4. Radca Prawny – Marek Kozłowski
  5. Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Władysław Jagiełło
  6. Radni Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
  • Pan Marek Malinowski
  • Pan Zdzisław Tworkowski
  7. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach – Pan Stanisław Krasowski
  8. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę
  9. Sołtysi
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XIX sesji Rady Gminy, wszystkich serdecznie przywitał. Stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag ze strony radnych nie było. Natomiast Wójt zaproponował poszerzyć porządek obrad o trzy nowe punkty. Po punkcie 9: jako pkt. 10 „Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki”; pkt. 11. „Nadanie Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki”; pkt. 12. „Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2004 rok”.
  Przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem zmian w proponowanym porządku obrad. Za wprowadzeniem zmian wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie. Po dokonanych zmianach dotychczasowe punkty 10, 11, 12 otrzymują odpowiednią numerację 13, 14.
  Następnie poddano pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętymi poprawkami. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych – wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem porządku.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5. Określenie stawek podatku od nieruchomości.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  7. Podjecie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania i kontroli.
  8. Dokonanie zmian w uchwale w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszkach.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki Wyszkach .
  10. Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki.
  11. Nadanie Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki.
  12. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
  13. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XVIII sesji rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 16 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Protokół z XVIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie ze swojej pracy między sesjami i z wykonania uchwał Rady Gminy. Pytań i uwag do wypowiedzi Wójta nie było.
  (Sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
  Ad.5
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Pytań i uwag nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XIX/184/04 w sprawie stawek podatku od nieruchomości została podjęta.
  Ad. 6
  Przewodniczący zwrócił się do radnych czy mają pytania co do projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Pytań i uwag nie było.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr XIX/185/04 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zastała podjęta.
  Ad.7
  Następny projekt uchwały jaki odczytał Przewodniczący Rady Gminy to projekt uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania i kontroli. Poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, przeciw -0, wstrzymało się – 0 . Uchwała Nr XIX/186/04 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania i kontroli została podjęta.
  Ad. 8
  Wójt wyjaśnił jakich zamian dokonuje się w uchwale w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszkach. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. W trakcie głosowania o godz. 1040 przybyła radna Halina Teresa Marczyńska. ( nie wzięła udziału w głosowaniu). Uchwała Nr XIX/187/04 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszkach została podjęta.
  Ad.9
  Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach został odczytany i poddany pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych. Uchwała Nr XIX/188/04 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 10
  Przewodniczący poinformował, że do Rady wpłynął wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Wyszkach, dotyczący potrzeby utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Sekretarz wyjaśnił projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki . Szczegółowo omówił na czym polegałaby praca i jakie zadania wykonywałaby Młodzieżowa Rada Gminy Wyszki.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XIX/189/04 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 11
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki. Poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XIX/190/04 w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki została podjęta.
  Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1050 ogłosił 10 minutową przerwę.
  Ad. 12
  Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.
  Skarbnik Gminy Pani Stanisława Ryczkowska omówiła szczegółowo zmiany w budżecie gminy na 2004r.
  Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XIX/191/04 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok została podjęta.Ad.13
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Radny Łuczaj Roman korzystając z okazji, że jest obecny Przewodniczący Rady Powiatu poprosił go o przedstawienie informacji na temat remontu dróg na terenie gminy Wyszki.
  Pan Władysław Jagiełło Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, iż rok 2004 był ubogi jeśli chodzi o remonty dróg w gminie Wyszki. Został zremontowany jedynie odcinek ulicy Kościelnej w Wyszkach. W budżecie Powiatu na 2005 rok będzie ujęty remont drogi Filipy oraz drogi Wyszki – Mierzwin – Olędzkie. W planie jest też ułożenie chodnika na ulicy Szkolnej w Wyszkach.
  Wójt wyjaśnił w uzupełnieniu iż na przyszły rok w budżecie gminy zaplanowane są środki na remont drogi Filipy, na którą składać będziemy wniosek do Kontraktu Wojewódzkiego.
  Przewodniczący Rady Gminy Wyszki poinformował, iż remont ulicy Kościelnej został wykonany tylko do Ośrodka Zdrowia, a ulica ta ciągnie się aż do Lecznicy Zwierząt. I bardzo proszę o dokończenie remontu wspomnianej ulicy.
  Następnie głos zabrał Radny Powiaty Pan Marek Malinowski, który stwierdził, iż jeśli chodzi o remont dróg w Gminie Wyszki, to w ciągu jednego roku Gmina Wyszki wcale nie otrzymała funduszy z budżetu Powiatu. W roku 2004 środki z budżetu Powiatu na remont dróg w Gminie Wyszki wynosiły 290 tys.zł. z czego wykorzystano 70 tys. zł.na remont odcinka ulicy Kościelnej w Wyszkach i 70 tys. zł. na remont odcinka drogi Strabla – Mulawicze. Pan Malinowski stwierdził iż 140 tys. zł. na dwa lata to za mało jak na Gminę Wyszki.
  Pan Zdzisław Tworkowski Radny Powiatu stwierdził iż przez 4 lata kadencji dużo było wykonanych inwestycji drogowych. Bardzo dużo było wykonanych w Gminie Brańsk. W budżecie. Powiatu są pieniądze więc należy dzielić je sprawiedliwie pomiędzy poszczególne gminy. Potrzeb w zakresie inwestycji drogowych w Gminie Wyszki jest dużo i dlatego Radni Powiatu powinni walczyć i ubiegać się o fundusze dla gminy. Najwięcej pieniędzy z budżetu Powiatu trafiło do Gminy Bielsk Podlaski, Rudka, Boćki. Pan Tworkowski zaprosił wszystkich: Wójta radnych, sołtysów na sesję Rady Powiatu, gdzie będzie uchwalany budżet Powiatu.
  Sołtys z Wyszek Pan Stanisław Danilczuk wystąpił z pytaniem do Przewodniczącego Rady Powiatu, skoro w budżecie Powiatu zaplanowane było 290 tys. zł. dla Gminy Wyszki , a wykorzystano tylko 140 tys. zł. to gdzie jest reszta pieniędzy. Skoro zostało jeszcze 150 tys. zł. to dlaczego nie został dokończony remont ulicy Kościelnej w Wyszkach.
  Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził iż w tej chwili nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, gdyż nie zna budżetu Powiatu od strony kwot. Wystąpi z wnioskiem do Rady Powiatu aby na następną sesję rady Gminy Wyszki przybył pracownik Powiatu, który wszystko wyjaśni.
  Radny Gminy Wyszki Pan Edward Popławski poprosił radnych Powiatu aby mieli większy kontakt z radnymi Rady Gminy Wyszki.
  Radny Korzeniewski Mieczysław wystąpił z zapytaniem „Czy remont drogi do Hodyszewa będzie kończony?”
  Przewodniczący Rady Powiatu Pan Władysław Jagiełło wyjaśnił, iż Wojewódzki Zarząd Dróg uznał drogę tą za mniej ważną i odłożył remont jej na inny termin. Jako ważniejszą drogę uznał odcinek drogi Wólka Pietkowska - Pietkowo.
  Następnie Sekretarz Gminy Pan Tadeusz Wielanowski przedstawił informacje na temat zbiórki pieniężnej przeprowadzonej w gminie Wyszki na remont oddziału wewnętrznego w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.
  Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos. Pytań i uwag nie było. W związku z tym Przewodniczący rady Gminy zamknął obrady XIX sesji rady Gminy o godz. 12:30.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka


  Protokolant
  Agnieszka Piotrowska


  Data wprowadzenia: 2005-05-20 0925
  Data upublicznienia: 2005-05-20
  Art. czytany: 3678 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<