A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR XX/04 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 29 grudnia 2004 r.

  PROTOKÓŁ NR XX/04
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 29 grudnia 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10:00


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  3. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  4. Radca Prawny – Marek Kozłowski
  5. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim – Pan Leszek Aleksiejuk
  6. Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Strabli – Ks. Jan Komosa
  7. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach – Pan Stanisław Krasowski
  8. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę
  9. Sołtysi
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XX sesji Rady Gminy, wszystkich serdecznie przywitał. Stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
  Ad.2
  Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag nie było. Poddano pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych – wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
  6. Uchwalenie budżetu gminy na 2005 rok.
  7. Przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wyszki na lata 2004 – 2013.
  8. Przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i wdrażanie w urzędach samorządu terytorialnego województwa podlaskiego platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania gminą i powiatem oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego”.
  9. Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
  10. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2005 rok.
  11. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady na 2005 rok.
  12. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki.
  13. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki.
  14. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie diet radnym Rady Gminy Wyszki.
  15. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  16. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XIX sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 16 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Protokół z XIX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie z pracy między sesjami i z wykonania uchwał Rady Gminy. Pytań i uwag do wypowiedzi Wójta nie było. ( Sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
  Ad. 5
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XX/192/04 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok została podjęta.
  Ad. 6
  Wójt szczegółowo przedstawił projekt budżet gminy na 2005 rok. Przewodniczący zapytał, czy są pytania. Radny Popławski Edward wystąpił z zapytaniem, „czy nie można wygospodarować pieniędzy na remont dróg, aby były one zapisane w budżecie a nie deklarowane?” Poinformował, iż słyszał wiele wniosków od mieszkańców gminy, że drogi na terenie gminy powinny być remontowane, gdyż są w złym stanie. Zapytał też „do kogo należy zgłaszać się jeśli chodzi o wykonanie remontu konkretnej drogi?”.
  Wójt wyjaśnił, że jeśli chodzi o potrzeby zgłaszania remontu konkretnej drogi to można to zgłosić do: Wójta, Kierownika Zakładu Usług Komunalnych lub do Kierownika Gospodarki Komunalnej i Budownictwa – Pana Kazimierza Tymosiaka.
  Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg Pana Leszka Aleksiejuka. Na wstępie Pan Aleksiejuk poinformował , iż Powiatowy Zarząd Dróg działa od 1995 , jego działalność obejmuje teren ośmiu gmin w tym dwóch miejskich. Na terenie gminy Wyszki działalność PZD obejmuje 120 km dróg . Wybudowanie 1 km nawierzchni żwirowej wynosi 500 tys. zł. Do roku obecnego na terenie gminy Wyszki wyremontowano 5 km dróg. Przekazał informację, iż PZD planuje złożyć dwa wnioski do Urzędu Wojewódzkiego o środki na remont dwóch dróg: * Wyszki – Mierzwin - Olędzkie * ulicę we wsi Filipy. Jeśli chodzi o remont dróg drogami na terenie gminy Wyszki opiekuje się Obwód Drogowy w Brańsku ( Pan Krzysztof Suter – tel. 735–01-08 ).
  Sołtys ze wsi Godzieby zwrócił się do Pana Aleksiejuka o zainteresowanie się drogą z Osówki do Godzieb.
  Następnie głos zabrał Proboszcz ze Strabli ks. Jan Komosa, który poruszył temat dojazdów do cmentarzy. Oznajmił, iż dojazdy do cmentarzy powinny być doskonałe, gdyż kiedy jest pogrzeb, w jakich trudnych warunkach musimy dostać się z Kościoła na cmentarz.
  Wójt wyjaśnił, że jeśli chodzi o drogi na cmentarze to zrobiono remont drogi na cmentarz w Wyszkach i Topczewie, także pozostała jeszcze Strabla. Będziemy starać się w jak najszybszym czasie wykonać remont drogi na cmentarz w Strabli.
  Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. Przystąpiono do głosowania, za przyjęciem opowiedziało się 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 radnych. Uchwała Nr XX/193/04 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok została podjęta.
  Ad. 7
  Wójt Ryszard Perkowski pokrótce zapoznał wszystkich z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Wyszki na lata 2004 – 2013. Po czym Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za głosowało – 13 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XX/194/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wyszki na lata 2004 – 2013 została podjęta.
  Ad. 8
  Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad, jakim jest przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i wdrażanie w urzędach samorządu terytorialnego województwa podlaskiego platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania gminą i powiatem oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego”. Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są pytania. Uwag i pytań nie było w związku z czym Przewodniczący odczytał projekt uchwały i rozpoczęto głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych , przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XX/195/04 w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i wdrażanie w urzędach samorządu terytorialnego województwa podlaskiego platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania gminą i powiatem oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego” została podjęta.
  Ad. 9
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. Poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XX/ 196/04 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok została podjęta.
  Ad.10
  Następny projekt uchwały, który odczytał Przewodniczący Rady Gminy to przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2005 rok. Poddano do pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała Nr XX/197/04 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok została podjęta.
  Ad. 11
  Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2005 rok. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie. Uchwała Nr XX/198/04 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej została podjęta.
  Przewodniczący odczytał projekt kolejnej uchwały i przystąpiono do głosowania. Wszyscy opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr XX/199/04 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów została podjęta jednogłośnie.
  Następny projekt uchwały, który odczytał Przewodniczący Rady to przyjęcie planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Poddano go pod głosownie. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, przeciw – 0, wstrzymało się 0. Uchwała Nr XX/200/04 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej została podjęta.
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XX/201/04 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i i Inwestycji została podjęta.
  Ad.12
  Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do glosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych. Uchwala Nr XX/202/04 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 13
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki . Poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 14
  Następny projekt uchwały, który odczytał Przewodniczący Rady to wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie diet radnym Rady Gminy Wyszki. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 5 radnych. Uchwała Nr XX/204/04 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie diet radnym Rady Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 15
  W punkcie interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski uwag i pytań nie było, w związku z czym Wójt Ryszard Perkowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka oraz Sekretarz Gminy Tadeusz Wielanowski złożyli wszystkim obecnym na sesji najserdeczniejsze życzenia noworoczne.
  Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XX sesji Rady Gminy o godz. 1220.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka


  Protokolant
  Agnieszka Piotrowska


  Data wprowadzenia: 2005-05-20 0929
  Data upublicznienia: 2005-05-20
  Art. czytany: 3480 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<