A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR XXI/05 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 25 lutego 2005 r.

  PROTOKÓŁ NR XXI/05
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 25 lutego 2005 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10:00


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  3. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  4. Dyrektor Banku Spółdzielczego Oddział w Wyszkach – Pan Edward Karpiesiuk
  5. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę
  6. Sołtysi
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XXI sesji Rady Gminy, wszystkich serdecznie przywitał. Stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych.
  Ad.2
  Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag ze strony radnych nie było. Natomiast Wójt zaproponował poszerzyć porządek obrad o dwa nowe punkty. Po punkcie 9: jako pkt. 10 „Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej”; pkt. 11. „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.”
  Przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem zmian w proponowanym porządku obrad. Za wprowadzeniem zmian wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie. Po dokonanych zmianach dotychczasowe punkty 10, 11, otrzymują odpowiednią numerację 12, 13.
  Następnie poddano pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętymi poprawkami. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych – wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem porządku.

  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5. Przyjęcie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wyszki
  6. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
  7. Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości z Powiatem Bielskim bez obowiązku dokonania dopłat.
  8. Wprowadzenie zmian w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
  9. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mulawiczach.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
  12. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XX sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 16 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu z XX sesji Rady Gminy głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1. Protokół został przyjęty.
  Ad. 4
  Wójt Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie z pracy między sesjami i z wykonania uchwał Rady Gminy. Pytań i uwag do wypowiedzi Wójta nie było. ( Sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
  Ad. 5
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wyszki. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXI/205/05 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wyszki została podjęta.
  Ad. 6
  Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy. Następnie Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt tejże uchwały. Pytań i uwag ze strony radnych nie było, więc przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem głosowało – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymała się – 1 osoba. Uchwała Nr XXI/206/05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok została podjęta.
  Ad. 7
  Następnie Sekretarz Gminy wyjaśnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
  dokonanie zmiany nieruchomości z Powiatem Bielskim bez obowiązku dokonania dopłat. Po czym Przewodniczący odczytał projekt tejże uchwały i poddano go pod głosowanie. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr XXI/207/05 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany nieruchomości z Powiatem Bielskim bez obowiązku dokonania dopłat została podjęta.
  Ad. 8
  Następny projekt uchwały, który odczytał Przewodniczący Rady to wprowadzenie zmian w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. Poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. uchwała Nr XXI/208/05 w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok została podjęta.
  O godz. 11:10 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5-cio minutową przerwę.
  Ad. 9
  Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do kolejnego punktu programu jakim wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mulawiczach. Sekretarz omówił treść projektu uchwały. Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił i wyjaśnił przyczyny zamiaru likwidacji szkoły oraz przedstawił propozycje rozmieszczenia i dowiezienia dzieci do innych szkół.
  Radny Popławski zapytał czy rodziców dzieci ze szkoły w Mulawiczach satysfakcjonują takie propozycje.
  W sesji uczestniczyło 3 rodziców dzieci ze Szkoły w Mulawiczach, którzy przedstawiali swoje argumenty, mówiące o pozostawieniu szkoły.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mulawiczach. Poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się – 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych. Uchwała Nr XXI/209/05 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mulawiczach została podjęta.
  Ad. 10
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciw -0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXI/210/05 w sprawie utworzenia Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej została podjęta.
  Ad. 11
  Następny projekt uchwały jaki odczytał Przewodniczący to przyjęcie statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. Przystąpiono do głosowania. Wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr XXI/211/05 w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej została podjęta.
  Ad. 12
  W punkcie interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski Dyrektor Banku Pan Edward Karpiesiuk zwrócił się do Wójta z zapytaniem „ w jakich strukturach, związkach ponad gminnych nasza gmina uczestniczy”.
  Wójt wyjaśnił, iż na ten moment Gmina Wyszki uczestniczy w jednym związku jest Związek Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.
  Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głoś. Pytań i uwag nie było. W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXI sesji Rady Gminy o godz. 12:00.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka


  Protokolant
  Agnieszka Piotrowska


  Data wprowadzenia: 2005-05-20 0933
  Data upublicznienia: 2005-05-20
  Art. czytany: 3663 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<