A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR XXII/05 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 30 marca 2005 r.

  PROTOKÓŁ NR XXII/05
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 30 marca 2005 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10:00


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  3. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  4. Radca Prawny – Pan Marek Kozłowski
  5. Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Władysław Jagiełło
  6. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych – Pan Stanisław Krasowski
  7. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy – Justyna Tworkowska
  8. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę
  9. Sołtysi
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XXII sesji Rady Gminy, wszystkich serdecznie przywitał. Stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.
  Przed przystąpieniem do kolejnego punktu obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Władysław Jagiełło, który podzielił się ze wszystkimi informacją o utworzeniu nowej szkoły wyższej w Bielsku Podlaskim a także Policealnego Studium Farmaceutycznego w Bielsku Podlaskim.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag ze strony radnych nie było, zaś Przewodniczący zaproponował, aby z proponowanego porządku obrad wykreślić pkt. 7 „Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi.”
  Następnie przystąpiono do głosowania za wykreśleniem punktu 7. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za wykreśleniem punktu 7. Po czym ponownie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby jeszcze wnieść zmiany. Wójt zaproponował w miejsce wykreślonego punktu 7 wstawić punkt o brzmieniu „ Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.” Przystąpiono do glosowania za wprowadzeniem zmian w proponowanym porządku obrad. Za wprowadzeniem zmian wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie. Po dokonanych zmianach zmieniła się treść punktu 7.
  Następnie poddano pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętymi poprawkami. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych – wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem porządku.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Wyszki.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5. Przyjęcie Regulaminu udzielania pomocy uczniom zamieszkałym na obszarze gminy.
  6. podjecie uchwały w sprawie określenia zasad funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Wyszki.
  7. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
  8. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XXI sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 16 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Protokół został przyjęty.
  Ad. 4
  Wójt Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie z pracy między sesjami i z wykonania uchwał Rady Gminy. Pytań i uwag do wypowiedzi Wójta nie było. ( Sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
  Ad. 5
  Przystąpiono do kolejnego punktu jakim jest przyjęcie Regulaminu udzielania pomocy uczniom zamieszkałym na obszarze gminy. Radni zostali poinformowali, że regulamin, który otrzymali wcześniej w materiałach na sesję ulega zmianie. Po czym Wójt wyjaśnił przyczyny zmiany tego regulaminu a następnie został on odczytany.
  Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają jakieś pytania. Pytań i uwag nie było więc odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy uczniom zamieszkałym na obszarze gminy i poddano go pod głosowanie.
  Za przyjęciem opowiedziało się – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXII/212/05 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy uczniom zamieszkałym na obszarze gminy została podjęta.
  Ad. 6
  Skarbnik Gminy omówiła i wyjaśniła treść uchwały w sprawie określenia zasad funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Wyszki.
  Następnie Przewodniczący odczytał projekt tejże uchwały i przystąpiono do głosowania. Głosowało 13 radnych. Wszyscy radni opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr XXII/213/05 w sprawie określenia zasad funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 7
  Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad jakim jest wprowadzenie zmian w budżecie gminy. Skarbnik wyjaśniła treść uchwały. Pytań i uwag ze strony radnych nie było w związku z tym Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 13 radnych. Uchwała Nr XXII/214/05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 rok została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 8
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Radny Łuczaj Roman wystąpił z wnioskiem, aby zrobić porządek na placu na przeciw Urzędu Gminy, aby zrobić parking. Do wniosku Pana Łuczaja dołączyła się radna Pani Halina Teresa Marczyńska.
  Wójt wyjaśnił, że na razie czekamy na kosztorys budynku Urzędu Gminy. Na pewno będzie on zagospodarowany na parking.
  Sołtys wsi Wyszki Pan Stanisław Danilczuk pytał o remont dróg dojazdowych do pól.
  Wójt wyjaśnił, że równiarka na dniach ma zacząć pracę i drogi do pól będą naprawiane.
  Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głoś. Pytań i uwag nie było. W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXI sesji Rady Gminy o godz. 1125.

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka


  Protokolant
  Agnieszka Piotrowska


  Data wprowadzenia: 2005-05-20 0936
  Data upublicznienia: 2005-05-20
  Art. czytany: 3391 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<