A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR XXIII/05 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 21 kwietnia 2005 r. o godz. 10:00

  PROTOKÓŁ NR XXIII/05
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 21 kwietnia 2005 r. o godz. 1000 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  3. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  4. Radca Prawny – Marek Kozłowski
  5. Młodzieżowa Rada Gminy
  6. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę
  7. Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Wyszkach – Ks. Zygmunt Niewiarowski
  8. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach – Stanisław Krasowski
  9. Sołtysi
  10. Pracownik Urzędu Gminy – Irena Murawska
  11. Nauczyciele Gimnazjum:
  - Małgorzata Olszewska
  - Bożena Pierzchało
  Na początku został uroczyście wprowadzony sztandar przez uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach oraz uczczenie pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II minutą ciszy.
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XXIII sesji Rady Gminy, serdecznie przywitał wszystkich zebranych. Stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag ze strony radnych nie było. Natomiast Wójt zaproponował poszerzyć porządek obrad o nowy punkt. Po punkcie 7: jako pkt. 8 „Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mulawiczach”. Przedstawił także argumenty stwierdzające potrzebę likwidacji tej szkoły. Przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem zmian w proponowanym porządku obrad. Za wprowadzeniem zmian głosowało 14 radnych. Za przyjęciem nowego punktu było 12 radnych, przeciw - 1, wstrzymała się – 1 osoba. Następnie poddano pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętymi zmianami. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciw - 1, wstrzymała się – 1 osoba.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uczczenie pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Jana Pawła II.
  5. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
  6. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mulawiczach.
  9. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
  10. Wprowadzenie zmian w Statucie Gminy.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego.
  12. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy w 2004 r.
  13. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku.
  14. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  15. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy odczytała rezolucję w sprawie uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Następnie zapytała, czy ktoś z radnych ma uwagi. Uwag nie było, więc treść rezolucji została przyjęta jednogłośnie.
  Przewodniczący Rady Gminy poprosił młodzież Gimnazjum o przedstawienie
  słowno – muzycznego występu poświęconego Ojcu Świętemu.
  Ad. 4
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika
  Jana Pawła II. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXIII/215/05 w sprawie wzniesienia pomnika Jana Pawła II została podjęta.
  Następnie głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Pani Alina Baranowska. Powiedziała, że jest zaszczycona iż tak uroczysta sesja odbywa się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, jak również, że przed szkołą stanie pomnik Ojca Świętego i zostanie zasadzona alejka upamiętniająca 9 pielgrzymek Ojca Świętego do Polski. Po czym zaprosiła wszystkich do zasadzenia symbolicznego drzewka przed szkołą.
  Do zasadzenia drzewek zostały wydelegowane następujące osoby:
  1. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Edward Zenon Konopka
  2. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy – Justyna Tworkowska
  3. Wójt – Ryszard Perkowski
  4. Dyrektor Zespołu Szkół im Jana Pawła II – Pani Alina Baranowska
  5. Przedstawiciel rodziców – Elżbieta Niewińska
  6. Przedstawiciel nauczycieli – Małgorzata Olszewska
  7. Przewodniczący Samorządu Gimnazjum – Łukasz Olszewski
  8. Przewodniczący Samorządu Szkoły Podstawowej – Justyna Radkiewicz
  9. Obsługa szkoły – Anna Kruszewska
  Po przerwie, podczas której posadzono drzewka Przewodniczący wznowił obrady
  i przywitał przedstawicieli prasy – „ Wieści Podlaskie” i „Podlaski Kurier Poranny” oraz przedstawiciela STS „OPTIMUS” Stanisława Sakowicza.
  Ad. 5
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XXII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Protokół z XXII sesji Rady Gminy został przyjęty.
  Ad. 6
  Wójt Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie z pracy między sesjami i z wykonania uchwał Rady Gminy. Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają jakieś pytania. Radny Łuczaj Roman zapytał o co chodzi z działką w Budlewie. Wójt udzielił wyjaśnienia na ten temat.
  Ad. 7
  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi. Przewodniczący rozpoczął dyskusję nad sprawozdaniem. Dokładnie omawiano i dyskutowano na temat dochodów i wydatków.
  Następnie Wójt przedstawił wykonanie budżetu za pomocą prezentacji na ekranie.
  Pan Radny Roman Łuczaj zwrócił się z zapytaniem do Pani Dyrektor Szkoły w Strabli Marzanny Marczuk, czy nie dochodzi pieniędzy od Wójta, bo za parę lat Szkoła w Strabli i w Falkach też będą do likwidacji. Pani Marczuk odpowiedziała iż ma swój budżet i dysponuje im, dba o to aby w szkole coś się działo. Poza tym jest w kontakcie z Wójtem i otrzyma sprzęt do siłowni.
  Więcej pytań ze strony radnych nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXIII/216/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi została podjęta jednogłośnie.
  Po głosowaniu przewodniczący poprosił o zabranie głosu przedstawiciela
  STS „OPTIMUS”. Pan Sakowicz przedstawił w ogólnym zarysie Internetową Giełdę Rolną (igr) – strona internetowa www.gielda.podlaskie.pl
  Następnie Pan Wójt przedstawił kilka zadań, w celu uzupełnienia, co należy wykonać przed wprowadzeniem Internetowej Giełdy Rolnej w naszej gminie (www.wyszki.gielda.podlaskie).
  Ad. 8
  Przewodniczący oznajmił, iż radni otrzymali uchwałę Nr XXIII/2/05 w sprawie likwidacji szkoły w Mulawiczach i zwrócił się do nich z zapytaniem czy mają uwagi i pytania co do treści uchwały. Żadnych uwag i pytań ze strony radnych nie było, w związku z tym Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały, a następnie przystąpiono do głosowania.
  Za przyjęciem uchwały było 6 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 6. Uchwała Nr XXIII/217/05 w sprawie likwidacji szkoły w Mulawiczach została podjęta.
  Ad. 9
  Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad jakim jest wprowadzenie zmian w budżecie gminy. Skarbnik wyjaśniła treść uchwały. Następnie Wójt ze swojej strony udzielił wyjaśnień. Przewodniczący zwrócił się do radnych czy mają zapytania co do projektu uchwały. Radny Popławski Edward poruszył temat remontu placu przy kościele w Topczewie Wójt wyjaśnił, aby zrobić zebranie z mieszkańcami wsi Topczewo i wtedy rozważyć ten problem.
  Zaś radna Halina Teresa Marczyńska oznajmiła, iż w Strabli jest również kościół i można by było zrobić porządek na placu. Radna złożyła petycję, żeby zrobić parking przed Ośrodkiem Zdrowia w Strabli.
  Wójt oznajmił, że jeśli chodzi o kościół w Strabli to należy rozpatrzyć, czy z wnioskiem o dofinansowanie może wystąpić Urząd Gminy czy też parafianie, gdyż są to grunty wsi Strabla. Natomiast jeśli chodzi o plac przy Ośrodku Zdrowia w Strabli to w swoim czasie zajmiemy się remontem.
  Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie.
  Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych. Uchwała Nr XXIII/218/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 10
  Sekretarz wyjaśnił zmiany w statucie Gminy. Uwag i pytań ze strony radnych nie było, więc Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania.
  Za przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXIII/219/05 w sprawie zmian w Statucie Gminy została podjęta.
  Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 1250 ogłosił 5-cio minutową przerwę.
  Ad. 11
  Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad, który dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego.
  Głos zabrał Radca Prawny, który wyjaśnił treść uchwały, a dotyczyła ona likwidacji szkoły Podstawowej w Malawiczach, po czym wyjaśnił procedurę likwidacji szkoły.
  Pytań i uwag nie było więc przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych. Uchwała Nr XXIII/220/05 została podjęta.
  Ad. 12
  Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Gminy przedstawili sprawozdania z pracy komisji w 2004 roku. ( Sprawozdania w załączeniu do protokołu). Pytań i uwag co do poszczególnych sprawozdań nie było.
  Ad. 13
  Następnie Wójt jako Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za 2004 rok. (Sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
  Ad. 14
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Radna Elżbieta Niewińska odczytała podziękowanie skierowane do Rady Gminy Wyszki, które wpłynęło od Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski” Jeden Świat”, za pomoc w zorganizowaniu choinki dzieciom niepełnosprawnym, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Topczewie.
  Ad. 15
  Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIII sesji Rady Gminy o godzinie 1310.


  Data wprowadzenia: 2005-10-03 1224
  Data upublicznienia: 2005-10-03
  Art. czytany: 3866 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<