A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2023 roku
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie wsi Malesze.
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na - Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Wyszki-Filipy Etap II
» Informacja o podmiocie sprzedającym paliwo stałe (węgiel) na rzecz mieszkańców gminy Wyszki w ramach zakupu preferencyjnego
» Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2023 r
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR XXIV/05 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 5 czerwca 2005 r.

  PROTOKÓŁ NR XXIV/05
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 5 czerwca 2005 r. o godz. 1000 w Zespole Szkół w Wyszkach


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  3. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  4. Radca prawny – Marek Kozłowski
  5. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Jan Syczewski
  6. Przewodniczący Rady Powiatu – Władysław Jagiełło
  7. Wiceprzewodniczący Samorządowego Sejmiku Województwa Podlaskiego – Marian Łuczaj
  8. Proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej w Wyszkach – Ks. Zygmunt Niewiarowski
  9. Dyrektor Banku Spółdzielczego Oddział w Wyszkach – Edward Karpiesiuk
  10. Przewodniczący Rady Gminy Poprzedniej Kadencji
  - Franciszek Baranowski
  - Sławomir Marczuk
  11. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę
  12. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy – Justyna Tworkowska
  13. Przedstawiciel Biznesu – Janusz Wyszkowski
  14. Pracownicy Urzędu Gminy w Wyszkach ( w tym emeryci)
  15. Sołtysi
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XXIV sesji Rady Gminy, przywitał serdecznie wszystkich zebranych. Stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Ze strony radnych wniosków i uwag nie było. Natomiast Wójt wystąpił z wnioskiem o wniesienie do porządku obrad nowego punktu w poz. 10, o treści „Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2005 r.”
  Przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem zmian w proponowanym porządku obrad. Za wprowadzeniem zmian głosowało 9 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 2 radnych. Nowy punkt 10 został wprowadzony do porządku obrad. Następnie poddano pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętymi zmianami.
  Za przyjęciem głosowało 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymała się – 1 osoba.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5. Uczczenie 15 rocznicy reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce.
  6. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.
  7. Zmiana Statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
  8. Zatwierdzenie Planu Rozwoju Miejscowości Wyszki.
  9. Wprowadzenie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Wyszki na lata 2004 -2013.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2005 r.
  11. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XXIII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych. Protokół z XXIII sesji został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt Ryszard Perkowski przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami i z wykonania uchwał Rady Gminy – sprawozdanie w załączeniu do protokołu. Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają jakieś pytania. Pytań i uwag nie było.
  Ad. 5
  Następnie głos zabrał Członek zarządu Województwa Podlaskiego Pan Jan Syczewski, który wyraził swoje zadowolenie iż uczestniczy w tak uroczystej sesji. Jako kolejni głos zabrali Pan Marian Łuczaj i Pan Władysław Jagiełło.
  Ad. 6
  Po przemówieniach przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad jakim jest wprowadzenie zmian w budżecie gminy. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby zabrać głos. Radny Łuczaj Roman zapytał jak będzie rozdysponowana kwota 80.000 zł., czy dotyczy ona tylko szkoły w Wyszkach ? Wójt udzielił wyjaśnienia, iż ta kwota jest przeznaczona na realizację boisk w szkołach, a zapisana zostanie przy Zespole Szkół w Wyszkach. Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania. Pytań i uwag nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 6 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 4 radnych. Uchwała Nr XXIV/221/05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy za 2005 r. została podjęta.
  Ad. 7
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. Następnie przystąpiono do głosowania.
  Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXIV/222/05 w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej została podjęta.
  Ad. 8
  Przewodniczący zapytał, czy są pytania odnośnie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wyszki. Pytań nie było, więc Przewodniczący odczytał projekt i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3. Uchwała Nr XXIV/223/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wyszki została podjęta.
  Ad. 9
  Przystąpiono do kolejnego punktu obrad, który dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Wyszki na lata 2004 – 2013. Pytań i uwag nie było, więc Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny. Uchwała Nr XXIV/224/05 w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 10
  Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2005 r. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z zebranych chciałby zabrać głos. Pytań i uwag nie było, więc przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania.
  Za przyjęciem tej uchwały opowiedziało się 8 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 3 radnych. Uchwała Nr XXIV/225/05 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego została podjęta.
  Ad.11
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Wójt poinformował o możliwości ukończenia Szkoły Ogólnokształcącej w Wyszkach.
  Pan Lachowski zapytał dlaczego uchwałę w sprawie Szkoły w Mulawiczach wprowadza się do porządku obrad w ostatniej chwili. Wójt udzielił wyjaśnienia w tej sprawie. Nastepnie Pan Danilczuk rozpoczął rozmowę w sprawie kursu na ochronę roślin.
  Ad.12
  Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIV sesji Rady Gminy o godzinie 1145.


  Data wprowadzenia: 2005-10-03 1229
  Data upublicznienia: 2005-10-03
  Art. czytany: 3273 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<