A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR XXIV/05 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 5 czerwca 2005 r.

  PROTOKÓŁ NR XXIV/05
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 5 czerwca 2005 r. o godz. 1000 w Zespole Szkół w Wyszkach


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  3. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  4. Radca prawny – Marek Kozłowski
  5. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego – Jan Syczewski
  6. Przewodniczący Rady Powiatu – Władysław Jagiełło
  7. Wiceprzewodniczący Samorządowego Sejmiku Województwa Podlaskiego – Marian Łuczaj
  8. Proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej w Wyszkach – Ks. Zygmunt Niewiarowski
  9. Dyrektor Banku Spółdzielczego Oddział w Wyszkach – Edward Karpiesiuk
  10. Przewodniczący Rady Gminy Poprzedniej Kadencji
  - Franciszek Baranowski
  - Sławomir Marczuk
  11. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę
  12. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy – Justyna Tworkowska
  13. Przedstawiciel Biznesu – Janusz Wyszkowski
  14. Pracownicy Urzędu Gminy w Wyszkach ( w tym emeryci)
  15. Sołtysi
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XXIV sesji Rady Gminy, przywitał serdecznie wszystkich zebranych. Stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Ze strony radnych wniosków i uwag nie było. Natomiast Wójt wystąpił z wnioskiem o wniesienie do porządku obrad nowego punktu w poz. 10, o treści „Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2005 r.”
  Przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem zmian w proponowanym porządku obrad. Za wprowadzeniem zmian głosowało 9 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 2 radnych. Nowy punkt 10 został wprowadzony do porządku obrad. Następnie poddano pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętymi zmianami.
  Za przyjęciem głosowało 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymała się – 1 osoba.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5. Uczczenie 15 rocznicy reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce.
  6. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.
  7. Zmiana Statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
  8. Zatwierdzenie Planu Rozwoju Miejscowości Wyszki.
  9. Wprowadzenie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Wyszki na lata 2004 -2013.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2005 r.
  11. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XXIII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych. Protokół z XXIII sesji został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt Ryszard Perkowski przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami i z wykonania uchwał Rady Gminy – sprawozdanie w załączeniu do protokołu. Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają jakieś pytania. Pytań i uwag nie było.
  Ad. 5
  Następnie głos zabrał Członek zarządu Województwa Podlaskiego Pan Jan Syczewski, który wyraził swoje zadowolenie iż uczestniczy w tak uroczystej sesji. Jako kolejni głos zabrali Pan Marian Łuczaj i Pan Władysław Jagiełło.
  Ad. 6
  Po przemówieniach przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad jakim jest wprowadzenie zmian w budżecie gminy. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby zabrać głos. Radny Łuczaj Roman zapytał jak będzie rozdysponowana kwota 80.000 zł., czy dotyczy ona tylko szkoły w Wyszkach ? Wójt udzielił wyjaśnienia, iż ta kwota jest przeznaczona na realizację boisk w szkołach, a zapisana zostanie przy Zespole Szkół w Wyszkach. Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania. Pytań i uwag nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 6 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 4 radnych. Uchwała Nr XXIV/221/05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy za 2005 r. została podjęta.
  Ad. 7
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. Następnie przystąpiono do głosowania.
  Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXIV/222/05 w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej została podjęta.
  Ad. 8
  Przewodniczący zapytał, czy są pytania odnośnie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wyszki. Pytań nie było, więc Przewodniczący odczytał projekt i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3. Uchwała Nr XXIV/223/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wyszki została podjęta.
  Ad. 9
  Przystąpiono do kolejnego punktu obrad, który dotyczył podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Wyszki na lata 2004 – 2013. Pytań i uwag nie było, więc Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny. Uchwała Nr XXIV/224/05 w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 10
  Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2005 r. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z zebranych chciałby zabrać głos. Pytań i uwag nie było, więc przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania.
  Za przyjęciem tej uchwały opowiedziało się 8 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 3 radnych. Uchwała Nr XXIV/225/05 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego została podjęta.
  Ad.11
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Wójt poinformował o możliwości ukończenia Szkoły Ogólnokształcącej w Wyszkach.
  Pan Lachowski zapytał dlaczego uchwałę w sprawie Szkoły w Mulawiczach wprowadza się do porządku obrad w ostatniej chwili. Wójt udzielił wyjaśnienia w tej sprawie. Nastepnie Pan Danilczuk rozpoczął rozmowę w sprawie kursu na ochronę roślin.
  Ad.12
  Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIV sesji Rady Gminy o godzinie 1145.


  Data wprowadzenia: 2005-10-03 1229
  Data upublicznienia: 2005-10-03
  Art. czytany: 3532 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<