A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR XXV/05 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 17 sierpnia 2005 r.

  PROTOKÓŁ NR XXV/05
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 17 sierpnia 2005 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 1000


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  3. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  4. Radca Prawny – Pan Marek Kozłowski
  5. Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządu Województwa Podlaskiego –
  Pan Marian Łuczaj
  6. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Beata Dawidziuk
  7. Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach – Pani Alina Baranowska
  8. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Helena Krasowska
  9. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych – Pan Stanisław Krasowski
  10. Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XXV sesji Rady Gminy, wszystkich serdecznie przywitał. Stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 11 radnych.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag ze strony radnych nie było. Poddano pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych – wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem porządku.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Wyszki.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5. Wprowadzenie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki.
  6. Uchwalenie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wartości punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszki.
  8. Ustalenie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.
  9. Informacja o stanie istniejącym oświetlenia ulic i dróg oraz wielkościach kwot wydatkowanych z budżetu gminy na utrzymanie systemu oświetlenia ulic i dróg.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji modernizacji oświetlenia ulic i dróg w Gminie Wyszki.
  11. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.
  12. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.
  13. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XXIV sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu z XXIV sesji Rady Gminy głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie z pracy między sesjami - sprawozdanie w załączeniu do protokołu. Pytań i uwag do wypowiedzi Wójta nie było.
  Ad. 5
  Po przedstawieniu sprawozdania przystąpiono do omówienia kolejnego punktu jakim jest wprowadzenie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki. Przewodniczący przedstawił zmiany wprowadzane do statutu po czym zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają jakieś pytania. Pytań i uwag nie było więc odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/226/05 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 6
  Kolejny punkt obrad dotyczył uchwalenia szczegółowych zasad przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Krasowska szczegółowo wyjaśniła czego dotyczą usługi opiekuńcze a także w jaki sposób wyliczana jest opłata za te usługi. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy ktoś ze zgromadzonych chciałby zabrać głos w tej sprawie. Wójt zapytał czy w przypadku osoby samotnej zainteresowanej takimi usługami osiągającej dochód przekraczający ustaloną kwotę, wysokość opłaty ustala Ośrodek Pomocy Społecznej. Pani Krasowska wyjaśniła tą kwestię. Poinformowała iż pojawiły się już wnioski na takie usługi, a wszystkie koszty związane z świadczeniem usług opiekuńczych pokrywa Gmina. Radny Łuczaj zwrócił uwagę na to, iż rodzina mogłaby się opiekować i dokonywać opłaty za świadczone usługi. Kierownik GOPS wyjaśniła, że jeśli w rodzinie trzyosobowej dochód na osobę przekracza 1050,00 zł to mają oni obowiązek płacić za usługi opiekuńcze według tabeli. Z pomocy społecznej może korzystać jedynie rodzina w której dochód nie przekracza 316 zł na osobę. Radny Łuczaj zapytał czy istnieją jakieś ograniczenia w ilości miejsc lub inne mające wpływ na uzyskanie specjalistycznej opieki. Pani Krasowska poinformowała, iż są pewne warunki które należy spełnić ale większych ograniczeń co do ilości miejsc w Domu Pomocy Społecznej nie ma. Po wyjaśnieniu tej kwestii Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/227/05 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat została podjęta.
  Ad. 7
  Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania odnośnie uchwały w sprawie wartości punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli. Pytań nie było, więc Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Następnie przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXV/228/05 w sprawie wartości punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli została podjęta.
  Ad. 8
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 8 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 3 radnych. Uchwała Nr XXV/229/05 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe została podjęta.
  O godz. 1110 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10-cio minutową przerwę.
  Ad. 9
  Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do kolejnego punktu obrad jakim jest udzielenie informacji o stanie istniejącym oświetlenia ulic i dróg oraz wielkościach kwot wydatkowanych z budżetu Gminy na utrzymanie systemu oświetlenia ulic i dróg. Wójt przedstawił jak kształtuje się ta sytuacja na terenie gminy oraz jak przedstawiały się wydatki na oświetlenie w ciągu 5 ostatnich lat. Poinformował także, że wpłynęły wnioski od proboszczów dotyczące oświetlenia Kościołów.
  Ad. 10
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie modernizacji oświetlenia ulic i dróg w Gminie Wyszki. Następnie poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Uchwała Nr XXV/230/05 w sprawie modernizacji oświetlenia ulic i dróg w Gminie Wyszki została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 11
  Kolejny projekt uchwały dotyczył wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. Radny Łuczaj wspomniał o dowożeniu dzieci, a także zwrócił uwagę na rosnące wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy oraz wydatki przeznaczone na delegacje pracownikom. Skarbnik wyjaśniła sprawę dotyczącą dowożenia dzieci. Z kolei Wójt poinformował iż w tym roku jest mniej środków przeznaczonych na ten cel w porównaniu z latami ubiegłymi. Wspomniał także o tym, że jakiś czas temu dowożeniem dzieci interesował się PKS, ale zrezygnował po zapoznaniu się ze stanem dróg na terenie gminy. Oszczędności w dowożeniu należy szukać w poprawie jakości dróg m.in. modernizacji odcinka Wólka Zalewska – Olszewek, co przyczyni się do skrócenia trasy dowozu dzieci. W naszej gminie prawie 100% dzieci jest dowożonych do szkoły pomimo mniejszej odległości do szkoły niż ta, o której mówi ustawa o systemie oświaty. Wójt wyjaśnił też sprawę wydatków na Urząd Gminy – 157 tys. zł będzie przeznaczone na termomodernizację. Poinformował także, że będzie składany wniosek na kolejny odcinek drogi Samułki - Łapcie - Mulawicze oraz powtórnie złożony zostanie wniosek na drogę Wyszki – Mierzwin – Olędzkie. Koszty urzędu rosną bo rośnie liczba zadań jakie Gmina ma wykonać. Następnie Skarbnik przedstawiła sprawy dotyczące zmian w budżecie gminy. Wpływy podwyższa się o 212 tys. zł, a wydatki na kwotę 312 tys. zł. Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się 1 radny. Uchwała Nr XXV/231/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. został podjęta.
  Ad. 12
  Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2005 r. (sprawozdanie w załączeniu do protokołu). Omówił szczegółowo każdy dział i rozdział, poinformował jakie zadania zostały już wykonane oraz jakie będą wykonane w II półroczu. Radny Łuczaj zapytał jaki jest koszt budowy pomnika Jana Pawła II oraz koszt jednego przystanku. Pani Marczyńska dodała iż przydałyby się kosze przy przystankach. Wójt udzielił odpowiedzi na pytania i poinformował, że dodatkowo przy przystankach zostanie utwardzona nawierzchnia.
  Ad. 13
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Głos zabrała Pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Beata Dawidziuk, która udzieliła informacji o programie do którego przystępuje obecnie Powiatowy Urząd Pracy. Jest to program dla młodzieży do 25 roku życia zarejestrowanej jako osoba bezrobotna. Obejmowałby on bezpłatne szkolenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwość bezpłatnego stażu. Pan Danilczuk sołtys Wyszek zapytał czy są jakieś ograniczenia ilościowe uczestników programu. Pani Dawidziuk wyjaśniła, że rekrutacja będzie odbywała się do końca września. Wstępnie założono ten program na 20 osób, ale jak będzie potrzeba to Urząd Pracy postara się o dodatkowe pieniądze.
  Jako kolejny głos zabrał Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Marian Łuczaj. Najpierw podziękował za zaproszenie i wyraził zadowolenie iż może uczestniczyć w sesji Rady Gminy Wyszki. Zapewnił, iż będzie wspierał działania Gminy. Powiedział też kilka słów odnośnie poruszanych spraw na tej sesji oraz o zbliżających się wyborach.
  Następnie głos zabrał Wójt, wyjaśnił sprawę delegacji po czy odczytał list ze Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli „Raj” dotyczący budynku Szkoły Podstawowej w Mulawiczach.
  Radna Marczyńska wystąpiła z zapytaniem czy Pan Pęski rozliczył się ze swego długu wobec Gminy. Wójt i Skarbnik udzielili odpowiedzi na to pytanie informując iż pan Pęski spłacił część długu w wysokości 31.500 zł. Na pozostałą spłatę podpisane jest z Panem Pęskim porozumienie w którym ustalono, że pozostała kwota w wysokości 36.186,01 zł zostanie zapłacona do końca czerwca 2006 roku. Po wywiązaniu się z umowy w tym terminie zostanie umorzona kwota naliczonych odsetek i zniesiony zastaw na pozostałych nieruchomościach. Radni nie wnieśli uwag do tego rozwiązania.
  Pan Danilczuk poinformował iż z inicjatywy sołtysów odbyło się szkolenie z zakresu obsługi wózków widłowych. Uczestnicy tego szkolenia zdali odpowiednie egzaminy i dodatkowo otrzymali certyfikaty Unii Europejskiej. Wyraził podziękowanie za pomoc dla Wójta, wspomniał także o kursie dla kwalifikowanych rolników.
  Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głoś. Pytań i uwag nie było.
  W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXV sesji Rady Gminy o godz. 1337.


  Data wprowadzenia: 2005-10-03 1236
  Data upublicznienia: 2005-10-03
  Art. czytany: 3367 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<