A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR XXVI/05 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 20 września 2005 r.

  PROTOKÓŁ NR XXVI/05
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się
  dnia 20 września 2005 r. w sali konferencyjnej
  Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10:00


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  3. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  4. Radca Prawny – Pan Marek Kozłowski
  5. Starosta Powiatu Bielskiego – Pan Sławomir Jerzy Snarski
  6. Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządu Województwa Podlaskiego – Pan Marian Łuczaj
  7. Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Władysław Jagiełło
  8. Radny Powiatu - Pan Marek Malinowski
  9. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez gminę:
  - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Pani Alina Baranowska
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie Pan Andrzej Karpiesiuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falkach Pan Jan Falkowski
  10. Dyrektor Banku Spółdzielczego Oddział w Wyszkach – Pan Edward Karpiesiuk
  11. Księża Parafii:
  - Strabla Ks. Jan Komosa
  - Topczewo Ks. Tadeusz Kocuk
  - Wyszki Ks. Zygmunt Niewiarowski
  12. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych – Pan Stanisław Krasowski
  13. Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XXVI sesji Rady Gminy. Przywitał serdecznie wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 11 radnych.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag ze strony radnych nie było. Poddano pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych – wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem porządku.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Wyszki.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5. Rozpatrzenie skargi mieszkańców gminy na działalność Wójta.
  6. Ustalenie sieci szkół podstawowych na terenie gminy Wyszki.
  7. Wprowadzenie zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wyszki.
  8. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Urzędu Gminy w Wyszkach” w wysokości 82.476 zł.
  10. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.
  11. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XXV sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu z XXV sesji Rady Gminy głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie z pracy między sesjami - sprawozdanie w załączeniu do protokołu. Pytań i uwag do wypowiedzi Wójta nie było.
  Ad. 5
  Przystąpiono do kolejnego punktu obrad jakim jest rozpatrzenie skargi mieszkańców Gminy na działalność Wójta. Radna Niewińska odczytała opinię Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej dotyczącą skargi. Przewodniczący zwrócił się do zebranych czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie. Pytań i uwag nie było więc przystąpiono do czytania projektu uchwały, a następnie do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się – 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny. Uchwała Nr XXVI/232/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta została podjęta.
  Ad. 6
  Sekretarz Gminy poinformował, iż do Urzędu Gminy wpłynęło pismo w sprawie sieci szkół podstawowych na terenie gminy po czym odczytał to pismo. Następnie głos zabrał mecenas Kozłowski. Powiedział, że kurator dostał projekt sieci szkół podstawowych bez uwzględnienia w nim szkoły w Mulawiczach i zaopiniował go pozytywnie. Nie jest więc zrozumiałe dlaczego w sprawie likwidacji tej szkoły wstrzymywał się z wydaniem opinii pozytywnej. Sprawa dotycząca rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody odnośnie uchwały w sprawie likwidacji jest nadal w sądzie. Więcej uwag nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
  Uchwała Nr XXVI/233/05 w sprawie sieci szkół podstawowych na terenie gminy Wyszki została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 7
  Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos odnośnie uchwały w sprawie zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wyszki. Głos zabrał Wójt, poinformował jakie wprowadza się zmiany i jaka jest ich potrzeba. Pytań
  i uwag do wypowiedzi Wójta nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Następnie przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXVI/234/05 w sprawie zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wyszki została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 8
  Głos zabrał Sekretarz Gminy, wyjaśnił na czym polega zmiana w uchwale w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Przewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Uchwała Nr XXVI/235/05 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej została podjęta.
  Ad. 9
  Kolejny punkt obrad dotyczył zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Urzędu Gminy w Wyszkach” w wysokości 82.476 zł. Głos zabrała Skarbnik. Powiedziała, że pomimo iż na czerwcowej sesji Rada podjęła decyzję o rozpoczęciu inwestycji, bank zażądał odrębnej uchwały o zaciągnięciu kredytu. Spłacany on będzie przez 10 lat ze środków własnych gminy. Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
  Uchwała Nr XXVI/236/05 w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja Urzędu Gminy w Wyszkach” w wysokości 82.476 zł została podjęta.
  Ad. 10
  Skarbnik omówiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. Przedstawiła zmiany jakie zostały wprowadzone w budżecie Gminy, a także wydatki i wpływy uwzględnione w uchwale np. zwiększenie wydatków na modernizację dróg. Na wykonanie drogi Samułki-Łapcie-Mulawicze będzie ogłoszony przetarg. Jeśli gmina otrzyma dofinansowanie to wykonanie tej inwestycji jest realne, na dzień dzisiejszy gwarancji nie ma gdyż Gmina nie jest w stanie wykonać tego ze środków własnych. Radny Łuczaj zwrócił się z zapytaniem, jakie będzie saldo na koniec roku i czy gminę będzie stać na zaplanowane inwestycje. Skarbnik wyjaśniła, że trzeba będzie zaciągnąć kredyt na prefinansowanie wydatków (oprocentowanie kredytu 2,8%). Kredyty te nie wchodzą w kwotę zadłużenia jakie wykazuje się przy zadłużeniu gminy. Więcej pytań i uwag ze strony radnych nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały, Następnie poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0.
  Uchwała Nr XXVI/237/05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 11
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Radny Korzeniewski zapytał, kto kupił Ośrodek Zdrowia w Wyszkach. Wójt poinformował jak przedstawia się ta sprawa. Powiedział, że warunkiem sprzedaży było przeznaczenie tego budynku na cele zdrowotne oraz świadczenie usług medycznych w ośrodkach w Strabli
  i w Topczewie. Złożone zostały dwie oferty kupna – NZOZ w Wyszkach i NZOZ w Rudce. W czwartek 15 września odbyły się rokowania po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudce podtrzymał swoją ofertę. Z kolei Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyszkach podwyższył swoją ofertę do kwoty 55.000 zł i tym samym wygrał przetarg na kupno Ośrodka Zdrowia. Do kwoty tej dojdą jeszcze koszty kosztorysu. Kolejny etap będzie polegał na przygotowaniu dokumentów do przekazania tego budynku notarialnie. Wójt zwrócił się z zapytaniem do radnych, jakie jest ich stanowisko co do sprzedaży budynku lecznicy w Wyszkach. Sprzeciwu ze strony radnych nie było. Następnie padło pytanie, kiedy będzie realizowana sprawa dotycząca oświetlenia. Wójt poinformował, że jak nie będzie żadnych przeszkód to gmina będzie miała oświetlenie na Boże Narodzenie. Radna Niewińska zapytała o równarkę, należałoby m.in. poprawić drogę Mierzwin – Olszewo – Górskie. Powodem nie wykonania tych prac było złamanie nogi przez pracownika, który posiada odpowiednie uprawnienia. Radni zapytali, czy nikt inny nie mógł tego wykonać np. Kierownik, który wcześniej wykonywał takie prace. Kierownik ZUK odpowiedział, iż nie ma takich uprawnień i nie może wykonywać takich prac, a jeśli wykonywał je wcześniej, gdy był szeregowym pracownikiem ZUK to tylko dlatego, że miał taki nakaz przełożonego. Wykonywanie tych prac przez pracownika nie posiadającego uprawnień wiązałoby się z dużym ryzykiem, gdyż w razie jakiegokolwiek wypadku groziłoby to bardzo poważnymi konsekwencjami.
  Radna Niewińska zwróciła się z zapytaniem do Starosty o drogę Mierzwin – Olędzkie – Wyszki. Głos zabrał Starosta. W ogólnym zarysie przedstawił jakie funkcje spełnia Powiat, jakie zadania musi wykonać. Poinformował, że zmieniły się warunki przyznawania środków finansowych (dotacje, subwencje). W powiecie bielskim jest największa ilość jednostek oświatowych, zatem powiat musi wykonać przede wszystkim pewne zadania związane ze szkołami. Istotną rzeczą, którą zajmuje się powiat jest bezpieczeństwo i dotyczy to policji, straży pożarnej, ale także szpitala. Starosta kilka słów powiedział o zarządzeniu dotyczącym ptasiej grypy. Powiat interesuje się, gdzie istnieją fermy drobiu, miejsca które mogą być źródłem zagrożenia. Jest to duże zagrożenie dla zwierząt i należy zwrócić na to szczególną uwagę. Następnie poruszył temat dróg. Decyzje o przydziale środków finansowych na inwestycje mają swe źródło w zarządzie województwa. Patrzą oni z punktu widzenia powiatu jako całości i kto ma większa siłę przebicia dostanie ich więcej. Jest dużo problemów związanych z drogami jest to nie tylko utrzymanie i remont już istniejących, ale także budowa nowych. Jeśli chodzi o drogę Mierzwin – Olędzkie – Wyszki jest szansa, że ta inwestycje będzie realizowana. Są też przymiarki do remontu drogi Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo tym bardziej, iż występuje tu ruch ciężki. Oprócz dróg ważne są również remonty mostów. Powiat dokonał zakupu niezbędnych maszyn umożliwiających sprawne wykonywanie tych zadań. Z kolei droga w Filipach będzie zrobiona wspólnie z gminą. W dniu 26 września odbędzie się przetarg na wykonanie tej inwestycji. Zostanie zrobiony również projekt na wykonanie chodnika do szkoły w Wyszkach. Starosta poprosił zebranych o cierpliwość, gdyż powiat tak jak gmina ma szereg bieżących spraw, które wymagają natychmiastowej realizacji.
  Radny Niewiński wystąpił z prośbą o usunięcie zakrzaczeń na odcinku Niewino – Zakrzewo, a radny Konopka czy jest szansa na dokończenie ulicy Kościelnej, gdyż do tej pory jest tylko wykonana do Ośrodka Zdrowia. Starosta poinformował, że w najbliższym czasie wyruszy ekipa, która będzie zajmować się tylko usuwaniem zakrzaczeń nawet przez cały rok. Odnośnie ulicy Kościelnej w Wyszkach powiedział, że ta sprawa będzie wzięta pod uwagę jeśli znajdą się środki własne. Uczulił, iż przy tego typu inwestycjach najlepiej określić od razu zakres działania. Wspomniał także, że niektóre z inwestycji można wykonać wspólnie z powiatem. Wówczas wniosek będzie od gminy, a wsparcie powiatu. Sołtys Danilczuk zapytał na ile możliwa jest realizacja zadania na ulicy Szkolnej w Wyszkach. Starosta wyjaśnił iż będzie wykonany projekt i działania prowadzące do tego, aby na wiosnę rozpocząć tą inwestycję.
  Głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Władysław Jagiełło. Powiedział, między innymi, że między samorządami powinna być współpraca, co umożliwi szybszą realizację niektórych działań. Podkreślił, że taka współpraca z Gminą Wyszki istnieje.
  Wiceprzewodniczący sejmiku Samorządu Województwa Podlaskiego Łuczaj wyraził swoje zadowolenie, iż w gminie Wyszki łączy się politykę z moralnością. Mówi się konkretnie o wszystkich potrzebach mieszkańców. Szereg spraw realizowanych jest bez większych konfliktów, spięć i w miarę sprawnie. Honor ludzi jest tu większy niż spryt, a kierując się tym można więcej osiągnąć. Kilka słów padło na temat nowopowstającej wyższej szkole w Bielsku Podlaskim.
  Sołtys Danilczuk zapytał jaki był procentowy (%) podział funduszy, jak się ma do całości funduszy na każdą gminę. Starosta odpowiedział, że nie ma takiego podziału, ale ok. 90 % środków idzie na miasto Bielsk Podlaski. Głos zabrał Radny powiatu Marek Malinowski. Powiedział, że jego zdaniem gmina Wyszki była nierówno traktowana jeśli chodzi o podział środków. Faktycznie najwięcej środków uzyskały Boćki. Dodał, że droga Mierzwin – Olędzkie – Wyszki od 3 lat była uwzględniana w budżecie powiatu i do tej pory nie została wykonana. Kilka słów powiedział o zbliżających się wyborach i zachęcił do głosowania.
  Wójt poinformował, że uczestniczył w Kongresie Gmin Wiejskich. W ogólnym zarysie przedstawił tematy poruszane podczas Kongresu. Jeden z nich dotyczył oświaty. Chodziło tu między innymi o zasiłki dla potrzebujących i stypendia. Przy tej samej, a nawet większej liczbie dzieci subwencja jest mniejsza o 100 tys. zł. Pojawiła się propozycja ujednolicenia podręczników w szkole. Jest to poważny problem w dzisiejszych czasach, gdyż nie ma możliwości odkupienia tych podręczników przez następne osoby. Wójt przypomniał o możliwości powstania przedszkoli dla dzieci w wieku 3-5 lat. Na terenie naszej gminy mogłoby to być w szkole Strabli, Wyszkach i Falkach. Wspomniał też o wytyczonym szlaku rowerowym. Na koniec radny Konopka zapytał o pocztę w Wyszkach. Wójt wyjaśnił, że poczta w Wyszkach istnieje jedyną zmianą jest przejście listonoszy do Brańska.
  Ad. 12
  Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. Pytań i uwag nie było. W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVI sesji Rady Gminy o godz. 12:35.

  Protokolant
  Borowska Katarzyna

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka
  Data wprowadzenia: 2005-10-27 1425
  Data upublicznienia: 2005-10-27
  Art. czytany: 4511 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<