A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR XXVII/05 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 października 2005 r.

  PROTOKÓŁ NR XXVII/05
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się
  dnia 26 października 2005 r.
  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10:00


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  3. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  4. Radca Prawny – Pan Marek Kozłowski
  5. Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządu Województwa Podlaskiego – Pan Marian Łuczaj
  6. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez gminę:
  - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Pani Alina Baranowska
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie Pan Andrzej Karpiesiuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falkach Pan Jan Falkowski
  7. Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wyszkach – Ks. Zygmunt Niewiarowski
  8. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych – Pan Stanisław Krasowski
  9. Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XXVII sesji Rady Gminy. Przywitał serdecznie wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag ze strony radnych nie było. Poddano pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych – wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem porządku.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Wyszki.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5. Wprowadzenie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.
  6. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie dotowania szkół publicznych prowadzonych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi na rok 2006.
  8. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.
  9. Informacja dotycząca złożonych zeznań majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2004 rok.
  10. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  11. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XXVI sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu z XXVI sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie z pracy między sesjami - sprawozdanie w załączeniu do protokołu. Pytań i uwag do wypowiedzi Wójta nie było.
  Ad. 5
  10:13 przychodzi Radna Marczyńska.
  Kolejny punkt porządku obrad dotyczył wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sekretarz wyjaśnił, że zmiany jakie się wprowadza do uchwały wynikają z nowo wprowadzonej ustawy. Przewodniczący zwrócił się do zebranych czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie. Pytań i uwag nie było więc przystąpiono do czytania projektu uchwały, a następnie do głosowania. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXVII/238/05 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 6
  Sekretarz Gminy poinformował, jakie zmiany wprowadza się w uchwale i co jest tego powodem. Związane jest to między innymi z tym, że do szkoły podstawowej w Niewinie Borowym uczęszcza dziecko, które ma 5 lat i po wprowadzeniu tych zmian będzie istniała możliwość refundacji za to dziecko pod warunkiem pozytywnej opinii Poradni Pedagogicznej. Wójt dodał, iż dziecko, które poszło do szkoły rok wcześniej do tej pory nie było finansowane. Nie może jednak dojść do sytuacji, gdy jedno dziecko będzie refundowane dwa razy np. jeśli jeszcze raz będzie w klasie „0”. Więcej pytań i uwag nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały po czym przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXVII/239/05 zmieniająca uchwałę w sprawie dotowania szkół publicznych prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 7
  Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos odnośnie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi na rok 2006. Głos zabrał Sekretarz. Wspomniał, iż rok temu taka sama uchwała została podjęta. Uchwały tego typu podejmowane są na jeden rok. Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Następnie przystąpiono do głosowania.
  Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXVII/240/05 w sprawie programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 8
  Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. Skarbnik wyjaśniła, iż w ostatnim czasie zostały wyjaśnione sprawy dotyczące pożyczek i niektórych umorzeń. To przyczyniło się do wprowadzenia zmian w uchwale. Następnie szczegółowo omówiła wydatki i wpływy uwzględnione w uchwale. Radny Popławski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie limitu wydatków termomodernizacji na pokrycie dachu gminy, które z planowanych zadań są konieczne a z czego można byłoby zrezygnować. Wójt poinformował, że jest już po przetargu. Dodał iż wydatki te dotyczą również m.in. przebudowy schodów. W tym roku zostanie wymieniona stolarka i jeśli dopisze pogoda to także ocieplenie budynku. Zaś w następnym roku odbędzie się przebudowa schodów i wymiana dachu. Jest już przyznany kredyt termomodernizacyjny, a 25% ogólnej kwoty zostało już umorzone na początku. Radny Popławski uznał iż wszelkie prowadzone przez gminę działania powinny iść ze sobą w parze. Nie powinno być sytuacji, że na pewne inwestycje są środki a na inne tych środków nie ma. Chodzi tu głównie o drogi. Społeczeństwo powinno odczuwać, widzieć wszelkie zmiany w tym kierunku. Powinno być ono traktowane podmiotowego a nie przedmiotowego. Zapytał czy można niektóre zadania przesunąć w czasie. Wójt udzielił odpowiedzi na te pytanie. Przypomniał, iż zmiana wyglądu Urzędu Gminy jest wykonywana od 6 lat. Poszczególne prace modernizacyjne były wykonywane etapowo tak, aby nie obciążyć budżetu gminy. Jeśli to zadanie zostanie wykonane w całości część kosztów zwróci się poprzez oszczędności np. energii. Wspomniał także, że złożono projekt na drogę Samułki – Łapcie – Mulawicze. Są również prowadzone starania, aby projekt na wykonanie odcinka drogi Mierzwin – Olędzkie przeszedł tym razem. Jednak gwarancji nie ma, że to zadanie zostanie zrealizowane. W kilku słowach odniósł się do sprawy oświetlenia. Poinformował, że wykonanie tej inwestycji przesunęło się trochę w czasie. Proces ten opóźniły prowadzone ustalenia z Zakładem Energetycznym jak również przetargi. Więcej pytań i uwag ze strony radnych nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały, Następnie poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 6. Uchwała Nr XXVII/241/05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. została podjęta.
  Ad. 9
  Wójt i przewodniczący przedstawili informację odnośnie złożonych zeznań majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2004 rok.
  Ad. 10
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Pan Danilczuk zwrócił uwagę na sprawę oświetlenia. Wpływa ono między innymi na polepszenie bezpieczeństwa, a także poziomu życia. Radny Korzeniewski wystąpił z propozycją, aby światło było zapalane o godzinie 1700. W swej wypowiedzi wspomniał także o drodze do Lizy. Zdaniem radnego Popławskiego powinien być ktoś kto by tego pilnował i za to odpowiadał. Kolejna sprawa jaką poruszył radny dotyczy chodnika w miejscowości Topczewo. Zwrócił uwagę na pewien problem. Z jednej strony drogi jest duży spadek a ludzie wysiadający z autobusu dla swojego bezpieczeństwa muszą zchodzić aż do rowu. Jest to poważna sprawa tym bardziej iż zbliża się zima i ktoś nieuświadomiony może ulec małemu wypadkowi.
  Głos zabrał Wiceprzewodniczący Samorządu Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Łuczaj. Podziękował za zaproszenie na sesję. Poinformował, że na tyle na ile może wpływa na bieg pewnych spraw z którymi boryka się gmina. W kilku słowach wspomniał o wyborach do Sejmu. Podkreślił, iż warto byłoby wypromować kogoś z naszego terenu, aby miał szansę wejścia do Sejmu i interwencji w pewnych sprawach.
  Wójt w kilku słowach odniósł się do wyborów. Przyznał, iż zrobił błąd że nie włączał się aktywnie w sprawy wyborów ograniczając się jedynie do zachęcania do wzięcia udziału w głosowaniu czy też dowozu do lokali wyborczych. Należy to zmienić, gdyż potem to przekłada się na wiele spraw. Warto byłoby wypromować kogoś kto znałby problemy gminy i mógłby później wspierać ją w wielu działaniach. Wspomniał też o ptasiej grypie. Zaapelował do sołtysów, aby w przypadku jakiś problemów poinformowali swoich mieszkańców i uczulili na tą sprawę. Kilka słów o organizowanym wyjeździe do gminy Sokoły do oczyszczalni ścieków. Wójt poruszył też temat pomnika Jana Pawła II przy Zespole Szkół w Wyszkach, którego odsłonięcie odbędzie się 24 listopada. Część środków, które będą nie wykorzystane przekazane zostaną na Salę Papieską.
  Przewodniczący zaproponował, aby wniosek pana Danilczuka rozpatrzyć na kolejnej sesji Rady Gminy Wyszki.
  Ad. 11
  Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. Pytań i uwag nie było.
  W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVII sesji Rady Gminy o godz. 12:15.
  Protokolant
  Katarzyna Borowska

  Przewodniczący Rady Gminy Wyszki
  Edward Zenon Konopka  Data wprowadzenia: 2005-12-19 1156
  Data upublicznienia: 2005-12-19
  Art. czytany: 3658 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<