A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2023
» Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 168/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu

  ZARZĄDZENIE NR 168/05
  Wójta Gminy Wyszki
  z dnia 25 sierpnia 2005 roku
  w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy i Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej.


  Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
  o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752
  z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 128, poz. 1069)
  w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 50, poz. 511
  z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1.


  1. Urząd Gminy Wyszki prowadzi pełną zcentralizowaną rachunkowość budżetu gminy i następujących jednostek budżetowych obsługiwanych przez Urząd:
  1) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach
  2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach
  3) Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach
  4) Szkoły Podstawowej im. J.F. Falkowskiego w Falkach
  5) Szkoły Podstawowej w Strabli
  6) Szkoły Podstawowej w Topczewie
  7) Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w Wyszkach
  2. Bankowa obsługa Urzędu Gminy i jednostek budżetowych obsługiwanych przez Urząd wykonywana jest za pomocą rachunku budżetu gminy.

  § 2.


  Ustala się zakładowy plan kont:
  1. dla budżetu Gminy Wyszki stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, obejmujący;
  1) wykaz kont syntetycznych,
  2) zasady ewidencji księgowej,
  2. dla Urzędu Gminy w Wyszkach i jednostek budżetowych obsługiwanych przez Urząd stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, obejmujący:
  1) wykaz kont syntetycznych (księgi głównej),
  2) zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych na kontach syntetycznych (księgi głównej),
  3) zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania i rozliczania wyniku finansowego.
  3. dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organu podatkowego stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia obejmujący:
  1) wykaz kont syntetycznych,
  2) zasady ewidencji księgowej,
  3) zasady rozliczeń wpłat podatków i opłat.

  § 3.


  Ustala się, że:
  1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
  2. Okresami sprawozdawczymi są okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne.
  3. Poszczególne operacje na kontach syntetycznych grupuje się prowadząc do każdego konta ewidencję według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dodatkowymi ustaleniami określonymi w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2.
  4. Materiały i towary kupowane bezpośrednio na potrzeby administracyjno – gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi pozaksięgowo osoba na stanowisku sekretarki.
  5. Ewidencję materiałów i towarów zakupionych na drobne remonty oraz paliwa na potrzeby jednostek budżetowych za wyjątkiem Zakładu Usług Komunalnych prowadzi się na kontach materiałowych. Rozchód następuje po przekazaniu protokołu zużycia.
  6. Ewidencję materiałów Zakładu Usług Komunalnych prowadzi się poprzez ewidencję magazynową.
  7. Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,00 zł. amortyzowane są według zasad i stawek podatkowych.
  8. Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 100,00 zł. do 3.500,00 zł. wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi referat finansowy w sposób umożliwiający identyfikacje każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych.
  9. Wartości niematerialne i prawne księgowane są bez ograniczenia ich wartości.
  10. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 według podziałek klasyfikacji budżetowej.

  § 4.


  Do przepływu środków pieniężnych pomiędzy kasą i bankiem oraz rachunkami bankowymi stosuje się uproszczenia w ewidencji księgowej, tzn. nie księguje się tych operacji za pośrednictwem konta 140 – „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne” (art. 4 ust 4 ustawy o rachunkowości), ponieważ nie wpłynie to na rzetelność obrazu sytuacji finansowej, majątkowej oraz wyniku finansowego. Zaksięgowaniu podlegają bankowe dowody wpłat załączone do raportu kasowego natomiast dowody te załączone do wyciągu bankowego nie podlegają księgowaniu. Na bankowych dowodach wpłat powinno być określone gdzie zostały zaksięgowane operacje udokumentowane tymi dowodami.

  § 5.


  1. Do niniejszego zarządzenia załącza się, jako całość składową dokumentacji wymaganej w art. 10 ustawy o rachunkowości, wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, z określeniem struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  2. Zobowiązuje się pracowników, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, do ich prowadzenia zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki i warunków działania Urzędu Gminy i jednostek przez urząd obsługiwanych i dokonaniem, w związku z tym, wyboru odpowiednich rozwiązań.

  § 6.


  Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do aktualizacji niniejszego planu kont w związku ze zmianami wynikającymi ze zmian w zasadach wykonywania budżetu, gospodarki finansowej lub sprawozdawczości.

  § 7.


  Ustalone w zakładowym planie kont wykazy kont syntetycznych mogą być uzupełnione o dodatkowe konta syntetyczne zgodne, co do treści ekonomicznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi wykazu kont.

  § 8.


  Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Wyszki Nr 10/02 z dnia 20 września 2002 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy i Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej zm. Zarządzeniem wewnętrznym Nr 14/03 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 grudnia 2003 r.

  § 9.


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


  Data wprowadzenia: 2006-03-16 1230
  Data upublicznienia: 2006-03-16
  Art. czytany: 3124 razy

  » Załączniki - rozmiar: 288895 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<