A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
» Zarządzenie projekt budżetu gminy Wyszki na 2024 rok
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 176/05 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 września 2005 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania

  ZARZĄDZENIE NR 176/05
  Wójta Gminy Wyszki
  z dnia 28 września 2005 roku
  w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Ustawy o zamówieniach publicznych.


  Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20a ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tj.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.664) oraz § 2 ust.1 , § 4 ust.1 i 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. z 2002 r., Nr 82, poz.743) ustalam, co następuje:

  § 1


  Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w składzie:
  1) Kazimierz Tymosiak - Przewodniczący Komisji Przetargowej
  2) Piotrowski Aleksy - Sekretarz Komisji
  3) Kamil Kalinowski - Członek Komisji
  4) Jadwiga Borowska - Członek Komisji
  5) Anna Wiercińska - Członek Komisji
  6) Alicja Falkowska - Członek Komisji
  7) Franciszek Baranowski - Członek Komisji

  § 2


  Komisja Przetargowa rozpoczyna prace z dniem powołania.

  § 3


  Postanowienia ogólne:
  1) Komisja jest zespołem pomocniczym powołanym do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
  2) Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
  3) Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
  4) Członkowie komisji składają, niezwłocznie po zapoznaniu się z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi przez dostawców lub wykonawców, w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im warunków pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

  § 4


  Do zadań Wójta należy:
  1) odebranie oświadczeń członków komisji o zaistnieniu lub braku okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
  2) wyłączenie członka komisji z dalszego udziału w postępowaniu w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących wyłączenie jego, określonych w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
  3) udzielanie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  4) powołanie biegłych, jeżeli zamówienie wymaga wiadomości specjalistycznych,

  § 5


  Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:
  1) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,
  2) podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
  3) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  4) informowanie Wójta Gminy o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

  § 6


  Do zadań Sekretarza Komisji należy prowadzenie dokumentacji postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

  § 7


  Do zadań komisji należy :
  1) dokonanie otwarcia ofert,
  2) ocena spełnienia warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom,
  3) przedstawianie propozycji wykluczenia wykonawcy w przypadkach określonych w Prawie zamówień publicznych,
  4) przedstawianie propozycji odrzucenia oferty w przypadkach określonych w Prawie zamówień publicznych,
  5) ocena ofert niepodlegających odrzuceniu ,
  6) przedstawienie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej,
  7) wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
  8) wystąpienie z wnioskiem do Wójta Gminy o powołanie biegłych w przypadku, gdy do prawidłowej oceny ofert lub innych czynności wymagana jest wiedza specjalistyczna.

  § 9


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2006-03-16 1337
  Data upublicznienia: 2006-03-16
  Art. czytany: 3324 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<