A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała RIO o projekcie uchwały WPF na lata 2024-2037
» Uchwała RIO o projekcie budżetu gminy Wyszki na rok 2024
» Zarządzenie w sprawie projektu WPF na lata 2024-2037
» Zarządzenie projekt budżetu gminy Wyszki na 2024 rok
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowa budynku terapeutyczno-edukacyjnego w Topczewie
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia i inne akty prawne
 • Zarządzenia Wójta - 2005 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 178/05 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005

  ZARZĄDZENIE Nr 178/05
  WÓJTA GMINY WYSZKI
  z dnia 30 września 2005 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.


  Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565 ) oraz § 10 ust. 1 uchwały Nr XX/193/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. zarządza się, co następuje:
  § 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych w dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA o kwotę 12.730 zł, z tego:
  a) w rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 6.610 zł;
  b) w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 6.120 zł;
  § 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych w dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, o kwotę 12.730 zł, z tego:
  a) w rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 6.610 zł, z tego:
   § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.040 zł
   § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę – 1.570 zł
  b) w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.120 zł.
  § 3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych w dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 25.000 zł.
  § 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych w dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 25.000 zł.
  § 5. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 104.682 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem: 9.107.936 zł
  2. plan wydatków ogółem: 8.712.282 zł
  3. dochody budżetowe w kwocie 578.130 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych
  w latach ubiegłych.
  4. źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 182.476 zł jest przychód z planowanych do zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 182.476 zł.:
  a) kredyt na przeprowadzenie termomodernizacji Urzędu Gminy w wysokości 82.476 zł;
  b) kredyt na współfinansowanie budowy drogi powiatowej Falki – Filipy zgodnie z zawartą umową ze Starostwem Powiatowym w Bielsku Podlaskim na kwotę 100.000 zł
  § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2006-03-16 1347
  Data upublicznienia: 2006-03-16
  Art. czytany: 3140 razy

  » ZAŁĄCZNIKI - rozmiar: 46267 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<