A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXXI/268/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XXXI/268/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 20 kwietnia 2006 r.
  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759,
  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Wyszki uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki, o następującej treści:

  ROZDZIAŁ 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE


  § 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
  1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
  a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów;
  b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości;
  c) warunków mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
  2) rodzaju i minimalnych pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
  4) maksymalnych poziomów odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
  5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;
  6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
  7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej;
  8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.
  § 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie gminy Wyszki.
  § 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz także inne podmioty władające nieruchomością;
  2) chodniku – rozumie się przez to wydzieloną pionowo (za pomocą krawężnika), utwardzoną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
  3) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw;
  4) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;
  5) odzysku – rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania;
  6) magazynowaniu odpadów – rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem;
  7) gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to: zbieranie, transport, odzysk
  i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów;
  8) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
  9) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne charakteryzujące się tym, że ich składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
  10) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady , które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
  11) odpadach zielonych – rozumie się przez to frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
  12) odpadach opakowaniowych – rozumie się przez to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, składających się na odpady komunalne;
  13) odpadach budowlanych – rozumie się przez to odpady pochodzące z remontów i budów;
  14) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych
  w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach.
  15) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo
  w zbiornikach bezodpływowych;
  16) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
  17) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
  18) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
  19) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów
  o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
  20) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, dla których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały.

  ROZDZIAŁ 2
  WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI


  § 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.
  2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, w tym powstające w gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady, należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów oraz selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się do odzysku i ich optymalne przygotowanie do transportu do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.
  3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania (makulatura, puszki aluminiowe, tworzywa sztuczne, szkło) należy:
  1) umieszczać odrębnie w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych specjalnie workach lub pojemnikach dostarczonych na teren posesji przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Wyszki na odbiór nieczystości stałych,
  2) umieszczać odrębnie w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych specjalnie pojemnikach rozmieszczonych na terenie gminy Wyszki.
  4. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy z odbiorcą odpadów posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Wyszki na prowadzenie tej działalności na terenie gminy Wyszki.
  5. Zabrania się umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach i workach do segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych niż rodzaj frakcji opisanej na pojemniku lub worku.
  6. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji należy gromadzić odrębnie w sposób określony programem ich selektywnej zbiórki. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady kuchenne można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu.
  7. Gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych dopuszczone jest na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991), czyli na podłożu utwardzonym uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;
  8. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni (usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew), mogą być kompostowane we własnym zakresie z zachowaniem sztuki ogrodniczej.
  9. Odpady niebezpieczne znajdujące się w odpadach komunalnych gospodarstw domowych (baterie i akumulatory, lakiery, farby, świetlówki) należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych. Odpady te należy zwracać do punktów ich zbiórki lub wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady rozmieszczonych na terenie gminy. 10. Przeterminowane środki farmaceutyczne (leki) odbierane są przez przedsiębiorcę, z którym właściciel nieruchomości podpisał umowę na odbiór odpadów lub gromadzone są w pojemnikach rozmieszczonych w aptekach.
  11. Selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych należy prowadzić zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn.zm.).
  12. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych. Odbierane one będą przez przedsiębiorcę po wcześniejszym ustaleniu terminu.
  13. Odpady z budowy i remontów nieruchomości należy gromadzić wyłącznie w kontenerach przeznaczonych na odpady pobudowlane lub poremontowe, które będą opróżniane systematycznie przez odbiorcę posiadającego zezwolenie na zbieranie i transport tego typu odpadów.
  14. Zapewnienie odbioru odpadów pobudowlanych i z remontów z terenu budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.
  § 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy.
  2. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu winien być zrealizowany poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.
  3. Obowiązek właścicieli nieruchomości dotyczy również usuwania nawisów (sopli)z okapów, rynien i innych części nieruchomości.
  § 6. l. Właściciele nieruchomości mogą myć pojazdy na swoim terenie pod warunkiem, że powstające ścieki nie będą zanieczyszczać wód lub powierzchni ziemi oraz nie będą stwarzać uciążliwości dla osób trzecich.
  2. Zakazuje się mycia pojazdów na terenie nieruchomości (lub ich części takich jak: chodniki, podwórka itp.) stanowiących własność komunalną i przeznaczonych do użytku publicznego.
  3. Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw (z wyłączeniem napraw blacharsko - lakierniczych) związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu takich jak: wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód i gleby, a także przedmiotowe naprawy nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  § 7. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
  1) zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;
  2) stosowania środków chemicznych dla usunięcia śniegu i lodu, które nie są wymienione
  w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. nr 230 poz. 1960);
  3) spalania odpadów komunalnych i wypalania traw;
  4) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
  5) wykorzystywania koszy ulicznych do pozbywania się odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
  6) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
  7) tworzenia „dzikich wysypisk” – tj. gromadzenia odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, np. na terenach otwartych, w rowach, w lasach;
  8) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
  9) wylewania zawartości szamb na powierzchnię ziemi, do wód powierzchniowych;
  10) rozwieszania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. na drzewach, słupach i innych miejscach do tego celu nieprzeznaczonych.

  ROZDZIAŁ 3
  RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI I NA DROGACH PUBLICZNYCH ORAZ WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH URZĄDZEŃ I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.


  § 8. Ustala się normatywną ilość stałych odpadów komunalnych drobnych produkowanych przez jedną osobę na 40 litrów miesięcznie.
  § 9. Wielkości pojemników na odpady nie podlegające selekcji uzależnione są od liczby mieszkańców nieruchomości.
  § 10. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
  1) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym przeznacza się pojemniki metalowe lub z tworzyw sztucznych o pojemności 110 – 250l. i kolorowe worki z logo odbiorcy odpadów, o którym mowa w § 4 ust. 4;
  2) dla budynków wielorodzinnych przeznacza się na odpady niesegregowane pojemniki
  o pojemności 1100 l i pojemniki kolorowe na odpady segregowane opróżniane z częstotliwością określoną w umowie;
  3) dla obiektów handlowych przeznacza się w zależności od powierzchni pojemnik od 110 do 1100 l, przy czym przyjmuje się:
  a) w obiektach o powierzchni do 50 m2 powinien to być pojemnik o pojemności 110 l,
  b) w obiektach o powierzchni od 50 m2 do 100 m2 – pojemnik lub pojemniki o pojemności minimum 240 l,
  c) w obiektach o powierzchni powyżej 100 m2 – pojemnik o pojemności minimum
  1100 l,
  4) dla warsztatów rzemieślniczych i usługowych w stosunku do ilości zatrudnionych pracowników pojemniki o pojemności od 110 do 1100 l, przy czym przyjmuje się:
  a) dla zatrudnionych 4 pracowników powinien być pojemnik o pojemności 110 l,
  b) od 5 do 10 pracowników – pojemnik lub pojemniki o pojemności minimum 240 l,
  c) powyżej 10 pracowników – pojemnik o pojemności minimum 1100 l.
  5) do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych służą kosze uliczne o pojemności od 5 do 40 l, ustawione przy głównych ciągach pieszych, przystankach
  i w parkach.
  § 11. O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomości pojemników decyduje właściciel nieruchomości w porozumieniu z jednostką wywozową.
  § 12. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności utrzymania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekowania.
  2. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników i pracowników jednostki wywozowej w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.

  ROZDZIAŁ 4
  CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO.


  § 13. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości:
  1) z pojemników segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych, z koszy w miejscach publicznych oraz zbiorników bezodpływowych, w regularnych odstępach czasu uniemożliwiających ich przepełnienie,
  2) z pojemników na odpady komunalne:
  a) dla budynków jednorodzinnych, nie rzadziej niż raz w miesiacu;
  b) dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
  c) dla targowisk, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
  § 14. Dopuszcza się wyposażenie nieruchomości w urządzenia do oczyszczania ścieków - małe oczyszczalnie przydomowe (zgodnie z właściwymi przepisami). Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.
  § 15. Przy usuwaniu zawartości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) korzystać można tylko z usług przedsiębiorcy posiadającego ważne zezwolenie Wójta Gminy Wyszki na prowadzenie tej działalności na terenie gminy Wyszki. Wielkość zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by nie dopuścić do przepełnienia.
  § 16. Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia wystarczającej liczby szaletów oraz pojemników do gromadzenia odpadów. Odpady stałe i/lub nieczystości ciekłe muszą być usunięte niezwłocznie po zakończonej imprezie masowej przez przedsiębiorcę posiadającego ważne zezwolenie Wójta Gminy Wyszki na prowadzenie tej działalności na terenie Gminy Wyszki.
  § 17. Odpady stałe i nieczystości płynne pochodzące z działalności gospodarczej muszą być gromadzone w sposób odrębny i usuwane w sposób określony przepisami dotyczącymi tej działalności i zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.).
  § 18. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania, w formie umowy, korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na żądanie przedstawiciela Wójta. Dowody opłat za takie usługi właściciel ma obowiązek przechowywać przez okres 1 roku.

  ROZDZIAŁ 5
  INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI


  § 19. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę, przekazywane do odzysku, unieszkodliwiania lub recyklingu:
  1) odpady nieselekcjonowane;
  2) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami;
  3) odpady niebezpieczne;
  4) odpady wielkogabarytowe;
  5) odpady budowlane;
  6) odpady zielone z utrzymania ogrodów;
  7) odpady elektroniczne;
  8) odpady biodegradowalne.
  § 20. 1. Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości jest rejestrowana przez podmiot uprawniony, z którym mają oni podpisane umowy.
  2. Górne stawki opłat są skalkulowane dla sytuacji, w której właściciele nieruchomości nie dokonują selekcji odpadów, zaś obowiązek uzyskania obowiązujących poziomów odzysku ma wyłącznie przedsiębiorca uprawniony, który ma obowiązek selekcjonować odpady zmieszane.
  § 21. 1. Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów.
  2. Wójt Gminy Wyszki wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:
  1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
  2) rygor natychmiastowej wykonalności nadawany decyzji,
  3) decyzja jest wydana na okres 1 roku,
  3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi umowy na odbiór nieczystości stałych lub/i nieczystości ciekłych, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji.
  4. Do regulaminu Rada Gminy określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
  § 22. 1. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.
  2. Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.
  3. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.
  4. Stawki opłat zawarte w umowach podpisanych z właścicielami nieruchomości przez podmiot uprawniony nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat.
  § 23. Sposób pozbywania się opadłych liści określony będzie w ogłoszeniach gminnych w prasie miejscowej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyszki oraz poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.
  § 24. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do właściwego oznakowania nieruchomości numerem porządkowym, utrzymania żywopłotów w granicach nieruchomości
  i drzew rosnących na terenie nieruchomości w stanie nie utrudniającym ruchu pieszego na przyległych chodnikach (prześwit nad chodnikiem min. 2,5 m).

  ROZDZIAŁ 6
  MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI DOPUSZCZONYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW.


  § 25. Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów.
  1) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  2) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  3) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

  ROZDZIAŁ 7
  OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU.


  § 26. 1 Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami w sposób odpowiadający cechom i potrzebom gatunku. Jeżeli zwierzę znajduje się bez dozoru należy zapewnić mu odpowiednie miejsce uniemożliwiające samodzielne wydostanie się poza granice nieruchomości.
  2. Właściciele lub opiekunowie są zobowiązani dołożyć wszelkich starań do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób z sąsiedztwa.
  § 27. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, na smyczy i w kagańcu.
  § 28. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do wykonywania szczepień ochronnych wymaganych lub zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne i poświadczonych stosownymi zaświadczeniami.
  2. Właściciel zobowiązany jest do trwałego umocowania do obroży psa znaczka umożliwiającego identyfikację właściciela.
  3. Właściciele lub opiekunowie psów zobowiązani są do uprzątania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej chodnikach, skwerach itp.
  § 29. 1. Zakazuje się wprowadzenia psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych, na tereny placów zabaw dla dzieci i na boiska sportowe.
  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do psów – przewodników osób niewidomych.

  ROZDZIAŁ 8
  WYMAGANIA UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ


  § 30. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w obiektach zamkniętych, tak aby nie mogły wydostawać się na drogi i tereny publiczne.
  2. Obiekty zamknięte (np. kojce dla psów, gołębniki, kojce dla drobiu i innych zwierząt) należy lokalizować z zachowaniem strefy ochronnej 2 m od granicy działki.
  3. Pasieki usytuowane w pobliżu dróg należy zabezpieczyć ogrodzeniem pełnym
  o wysokości nie mniejszej niż 3 m.
  4. Utrzymywanie zwierząt nie może powodować uciążliwości (takich jak np.: hałas, odory, gryzonie, owady itp.) dla osób zamieszkującyh nieruchomość lub nieruchomości sąsiednie.
  5. Powstające w związku z hodowlą odpady nie mogą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości lub wód podziemnych czy powierzchniowych.
  6. Obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt zwierząt gospodarskich należy utrzymywać w czystości i dezynfekować w miarę potrzeb.

  ROZDZIAŁ 9
  OBSZARY OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA


  § 31. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.
  § 32. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi w drodze zarządzenia termin jej przeprowadzenia.
  § 33. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

  ROZDZIAŁ 10
  INFORMACJA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU


  § 34. Osoby nie wykonujące obowiązków określonych w niniejszym regulaminie podlegają karze przewidzianej przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U . z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.) Postępowanie w tych sprawach prowadzone jest według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
  § 35. Traci moc uchwała Nr XXV/190/01 Rady Gminy Wyszki z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyszki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 28, poz. 498 i z 2004 r. Nr 60, poz. 1006).
  § 36. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2006-07-17 1334
  Data upublicznienia: 2006-07-17
  Art. czytany: 2743 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<