A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXXI/270/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.20 kwietnia 2006 r.

  UCHWAŁA NR XXXI/270/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 20 kwietnia 2006 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 R. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala co następuje:
  § 1. Zwiększyć dochody budżetowe na kwotę 72.710 zł, w tym:
  1) w dz. 600 rozdz. 60016 § 0690 – Wpływy z róznych opłat o kwotę 1.287 zł;
  2) w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 12.500 zł, z tego:
  a) § 0690 – Wpływy z róznych opłat o kwotę 3.000 zł;
  b) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.500 zł;
  3) w dz. 756 na kwotę 55.923 zł, z tego:
  a) w rozdz. 75615 na kwotę 32.500 zł, w tym:
  - § 0310 – Podatek od nieruchomości o kwotę 30.000 zł;
  - § 0340 – Podatek od środków transportowych o kwotę 2.500 zł;
  b) w rozdz. 75616 § 0320 – Podatek rolny o kwotę 18.710 zł;
  c) w rozdz. 75621 § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 4.713 zł;
  4) w dz. 900 rozdz. 90095 § 0870 – Wpływy za sprzedaży składnikow majątkowych o kwotę 3.000 zł.
  § 2. Zwiększyć wydatki budżetowe na kwotę 72.710 zł, w tym:
  1) w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.000 zł;
  2) w dz. 754 o kwotę 40.000 zł, w tym:
  a) rozdz.75404 § 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł
  b) rozdz. 75412 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł;
  3) w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł;
  4) w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 3.000 zł;
  5) w dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.710 zł.
  § 3. Zmniejszyć dochody budżetowe na kwotę 168.010 zł, w tym:
  1) w dz. 754 rozdz. 75412 § 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 30.000 zł;
  2) w dz. 801 rozdz. 80110 – Gimnazja § 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 26.122 zł;
  3) w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 87.855 zł;
  4) w dz. 900 rozdz. 90095 § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 24.033 zł.
  § 4. Zmniejszyć wydatki budżetowe na kwotę 168.010 zł, z tego:
  1) w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł
  2) w dz. 801 o kwotę 113.977 zł, w tym:
  a) rozdz. 80101 na kwotę 87.855 zł, w tym:
  - w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł;
  - w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 17.500 zł;
  - w § 4260 – Zakup energii o kwotę 20.000 zł;
  - w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 17.355 zł;
  - w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł;
  - w § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 6.000 zł;
  - w § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 2.000 zł.
  b) rozdz. 80110 § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 26.122 zł.
  3) w dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 24.033 zł
  § 5. Dokonac przeniesienia wydatków budzetowych na kwotę 117.105 zł:
  1) zmniejszyć wydatki budżetowe w dz. 801 o kwotę 17.105 zł, w tym:
  a) w rozdz. 80101 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.000 zł;
  b) w rozdz. 80110 § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.105 zł;
  2) zmniejszyć wydatki budżetowe w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł;
  3) zwiększyć wydatki budżetowe w dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.105 zł;
  4) zwiększyć wydatki budżetowe w dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100.000 zł.
  § 6. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach budżetowych dokonuje się zmiany następujacych załączników do budżetu gminy :
  1) „Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2) „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych w latach 2006 – 2008” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  3) „Wykaz zadań inwestycyjnych i srodków na ich realizację w 2006 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 7. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1) Plan dochodów ogółem: 10.933.283 zł
  2) Plan wydatków ogółem: 11.092.360 zł
  3) Dochody budżetowe w kwocie 440.923 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciagniętych w latach ubiegłych
  4) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 600.000 zł jest przychód
  z planowanych do zaciągnięcia dlugoterminowych kredytow bankowych w wysokości 600.000 zł.
  § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2006-07-17 1406
  Data upublicznienia: 2006-07-17
  Art. czytany: 2906 razy

  » Załącznik do uchwały Nr XXXI/270/06 - rozmiar: 64675 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<