A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXXII/275/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XXXII/275/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 czerwca 2006 r.
  w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wyszki


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), uchwala się, co następuje:
  § 1. Honorowe Obywatelstwo jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Gminy. Nadawane może być przez Radę osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Wyszki oraz innym wybitnym osobom.
  § 2. 1. Honorowe Obywatelstwo może być nadane obywatelom polskim i cudzoziemcom.
  2. Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.
  3. Honorowe Obywatelstwo w szczególnych przypadkach może być nadane pośmiertnie.
  § 3. 1. Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa mogą występować:
  1) Wójt,
  2) Komisje stałe Rady,
  3) grupa co najmniej 5 radnych,
  4) organizacje pozarządowe.
  2. Wniosek pisemny o nadanie Honorowego Obywatelstwa powinien zawierać:
  1) dane o kandydacie,
  2) określenie zasług uzasadniających wyróżnienie kandydata.
  3. Wniosek powinien być rozpatrzony przez Radę w terminie 60 dni od daty jego złożenia.
  § 4. 1. Osoba wyróżniona otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wyszki.
  2. Opracowanie wzoru Aktu Nadania powierza się Wójtowi.
  3. Wręczenie Aktu Nadania dokonuje Przewodniczący Rady wraz z Wójtem na sesji Rady Gminy.
  4. W przypadku, gdy wręczenie Aktu Nadania nie jest możliwe w sposób określony w ust. 3, Akt ten wręczany jest w uroczystej formie poza sesją Rady.
  5. Nazwisko Honorowego Obywatela jest wpisywane do Księgi Honorowych Obywateli Gminy Wyszki.
  § 5. Osobie wyróżnionej tytułem Honorowego Obywatela przysługują nastepujące przywileje:
  1) używanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wyszki”,
  2) uczestniczenie na prawach honorowego gościa we wszystkich sesjach Rady oraz w innych uroczystościach organizowanych przez władze Gminy.
  § 6. Rada Gminy może w drodze uchwały pozbawić osoby wyróżnione tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wyszki w przypadkach :
  1) skazania wyróżnionego na karę pozbawienia praw publicznych,
  2) dopuszczenia się przez wyróżnionego czynu wskutek którego stał się niegodny tytułu.
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2006-07-17 1432
  Data upublicznienia: 2006-07-17
  Art. czytany: 3283 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<