A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXXII/276/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie Statutu Urzędu Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XXXII/276/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 czerwca 2006 r.
  w sprawie Statutu Urzędu Gminy Wyszki


  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 20 ust. 2, w związku z art. 238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319), Rada Gminy Wyszki uchwala

  STATUT URZĘDU GMINY WYSZKI
  ROZDZIAŁ I
  Postanowienia ogólne


  § 1. Podstawę prawną działania Urzędu Gminy Wyszki stanowią w szczególności :
  1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
  2) ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
  3) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
  z późn. zm.).
  § 2. Ilekroć w Statucie mowa o:
  1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wyszki,
  2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Wyszki,
  3) Zastępcy – należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Wyszki,
  4) Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Wyszki,
  5) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Wyszki,
  6) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wyszki,
  7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wyszki.
  § 3. 1. Urząd jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego Gminy.
  2. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Wyszki.
  3. Urząd używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem siedziby.

  ROZDZIAŁ II
  Zakres działania


  § 4. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Gminie:
  1) zadań własnych, wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych ustaw o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
  2) zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych;
  3) zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej;
  4) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego;
  5) zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem lub województwem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.
  § 5. Do zadań Urzędu należy kompleksowa obsługa organów Gminy umożliwiająca im wykonywanie zadań w ramach kompetencji, a w szczególności:
  1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania zarządzeń, decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy;
  2) przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań z jego wykonania;
  3) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres działania Gminy;
  4) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;
  5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał
  i zarządzeń organów Gminy;
  6) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń, narad i spotkań innych organów funkcjonujących
  w strukturze Gminy;
  7) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu
  w siedzibie Urzędu;
  8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
  a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
  b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
  c) przechowywanie akt,
  d) przekazywanie akt do archiwum,
  9) wykonywanie obowiązków i uprawnień przysługujących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

  ROZDZIAŁ III
  Organizacja i zarządzanie jednostką


  § 6. 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
  2. Wójt kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania.
  § 7. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  § 8. Wójt w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę.
  § 9. Wójt kieruje do Rady wniosek o powołanie lub odwołanie Sekretarza i Skarbnika.
  § 10. Organizację i szczegółowy zakres działania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.
  § 11. Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa regulamin pracy nadany przez Wójta w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

  ROZDZIAŁ IV
  Gospodarka finansowa


  § 12. 1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
  2. Podstawową działalnością Urzędu jest roczny plan finansowy zgodny z układem wykonawczym budżetu gminy.
  3. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
  4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.
  § 13. Nadzór nad gospodarką finansową Urzędu sprawuje Skarbnik.
  § 14. Urząd posiada odrębny rachunek bankowy.
  § 15. Zmiana Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
  § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2006-07-17 1436
  Data upublicznienia: 2006-07-17
  Art. czytany: 3020 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<