A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXXII/277/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności

  UCHWAŁA NR XXXII/277/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 czerwca 2006 r.
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Wyszki
  i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje:
  § 1. Uchwała ma zastosowanie do umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w zakresie należności Gminy Wyszki oraz jednostek organizacyjnych Gminy:
  1) jednostek budżetowych, dotyczących dochodów własnych gminy,
  2) zakładów budżetowych,
  3) instytucji kultury,
  4) gospodarstw pomocniczych,
  do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
  § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1) należności – rozumie się przez to należność pieniężną (należność główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności ( należności uboczne ) według stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty – sumę tych należności ubocznych,
  2) przeciętnym wynagrodzeniu – rozumie się przez to kwotę wynagrodzenia określoną w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dla roku poprzedzającego rok wydania decyzji o umorzeniu lub zastosowaniu innej ulgi, o której mowa w uchwale.
  § 3. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
  1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
  2) nie można ustalić dłużnika,
  3) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
  4) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,
  5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
  6) należność główna jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu,
  7) dotyczy odsetek od jednorazowo wpłaconej należności głównej.
  2. Umorzenie wierzytelności, o której mowa w ust. 1 pkt. 1,4,5 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1,2,3,5 i 6 – również z urzędu.
  3. Należność główna z tytułu odszkodowania za zagarnięcie mienia społecznego nie może być umorzona przed upływem 10 lat od daty popełnienia tego przestępstwa, chyba że zachodzą okoliczności określone w ust. 1 pkt. 3.
  4. Należność główna z tytułu odpowiedzialności za niedobór mienia nie może być umorzona z przyczyny wskazanej w ust. 1 pkt. 2.
  § 4. Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.
  § 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi lub społecznymi organ uprawniony na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki.
  2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 2 lata.
  3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.
  4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania decyzji do upływu terminu zapłaty.
  5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należytymi odsetkami za zwłokę, w tym również odsetkami, o których mowa w ust 4.
  § 6. 1. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych.
  2. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.
  § 7. 1. Do umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności pieniężnych uprawniony jest Wójt Gminy Wyszki.
  2. Wójt może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa
  w § 1 do umorzenia należności i udzielania innych ulg w pełnym lub ograniczonym zakresie do wysokości 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.
  § 8. Umarzanie wierzytelności oraz udzielanie ulg, o których mowa w § 5 ust. 1 następuje w drodze decyzji uprawnionego organu, decyzja ta nie ma charakteru decyzji administracyjnej.
  § 9. Uprawniony organ może cofnąć swoją decyzję o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg w ich spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź że decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, albo, że dłużnik wprowadził ten organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji.
  § 10. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych sporządzają kwartalne sprawozdania dotyczące umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w terminie do 10-tego dnia miesiąca po upływie każdego kwartału.
  2. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 wykazuje się narastająco od początku roku.
  3. Wzór sprawozdania określa załącznik do niniejszej uchwały.
  § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 12. Traci moc uchwała Nr X/135/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 22 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 114, poz. 2140).
  § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2006-07-17 1445
  Data upublicznienia: 2006-07-17
  Art. czytany: 2958 razy

  » Załącznik do uchwały Nr XXXII/277/06 - rozmiar: 25400 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<