A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXXII/278/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r

  UCHWAŁA NR XXXII/278/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 30 czerwca 2006 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 R. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 184 i art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala co następuje:
  § 1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 66.300 zł, w tym:
  1) w dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 – Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych o kwotę 5.000 zł;
  2) w dz. 756 o kwotę 55.000 zł:
  a) w rozdz. 75616 o kwotę 52.000 zł, w tym:
  - § 0320 – Podatek rolny o kwotę 45.000 zł;
  - § 0330 – Podatek leśny o kwotę 7.000 zł;
  b) w rozdz. 75618 § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 3.000 zł;
  3) w dz. 801 rozdz. 80110 § 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 6.300 zł.
  § 2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 66.300 zł, w tym:
  1) w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł;
  2) w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 15.000 zł, w tym:
  a) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.600 zł;
  b) § 4260 – Zakup energii o kwotę 4.700 zł;
  c) § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 5.700 zł;
  d) § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł;
  3) w dz. 801 o kwotę 31.300 zł, z tego:
  a) w rozdz. 80110 § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.300 zł;
  b) w rozdz. 80113 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000 zł;
  4) w dz. 851 rozdz. 85121 o kwotę 15.000 zł, z tego:
  a) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.600 zł;
  b) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 600 zł;
  c) § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500 zł;
  d) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł;
  e) § 4260 – Zakup energii o kwotę 7.918 zł;
  f) § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł;
  g) § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 382 zł.
  5) w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 2.000 zł.
  § 3. Zmniejszyć dochody budżetowe w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.736.604 zł, w tym:
  1) § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.532.298 zł;
  2) § 6339 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 204.306 zł.
  § 4. Zmniejszyć wydatki budżetowe w dz. 600 rozdz. 60016 o kwote 2.043.064 zł, w tym:
  1) § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.532.298 zł;
  2) § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 510.766 zł.
  § 5. Zwiększyć wydatki budżetowe w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 309.133 zł, w tym:
  1) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.460 zł;
  2) § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800 zł;
  3) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.200 zł;
  4) § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 2.673 zł;
  5) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.000 zł;
  6) § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 230.000 zł.
  § 6. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 53.100 zł, w tym:
  1. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 59.400 zł, z tego:
  1) w dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 30.000 zł;
  2) w dz. 801 rozdz. 80110 § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.300 zł;
  3) w dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 6.800 zł.
  4) w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.
  2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 53.100 zł, w tym:
  1) w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 13.300 zł, w tym:
  a) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.300 zł;
  b) § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł;
  2) w dz. 750 o kwotę 33.000 zł, z tego:
  a) w rozdz. 75023 o kwotę 30.000 zł, w tym:
  - § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 10.935 zł;
  - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.065 zł;
  b) w rozdz. 75075 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł;
  3) w dz. 851 rozdz. 85154 § 2630 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 6.800 zł.
  § 7. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach budżetowych dokonuje się zmiany następujacych załączników do budżetu gminy :
  1) „Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2) „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych w latach 2006 – 2008” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  3) „Wykaz zadań inwestycyjnych i srodków na ich realizację w 2006 r.” zgodnie
  z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  4) Dokonać aktualizacji załacznika Nr 11 do uchwały Nr XXIX/252/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. „Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r.” stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 8. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1) Plan dochodów ogółem: 9.318.466 zł
  2) Plan wydatków ogółem: 9.480.216 zł
  3) Dochody budżetowe w kwocie 438.250 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciagniętych w latach ubiegłych
  4) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 600.000 zł jest przychód
  z planowanych do zaciągnięcia dlugoterminowych kredytow bankowych w wysokości 600.000 zł.
  § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2006-07-17 1449
  Data upublicznienia: 2006-07-17
  Art. czytany: 3231 razy

  » Załącznik do uchwały Nr XXXII/278/06 - rozmiar: 103857 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<