A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR XXVIII/05 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 8 grudnia 2005 r.

  PROTOKÓŁ NR XXVIII/05
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 8 grudnia 2005 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10:00


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  3. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  4. Radca Prawny – Pan Marek Kozłowski
  5. Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Władysław Jagiełło
  6. Komendant WKU w Bielsku podlaskim – ppłk Tadeusz Bejm
  7. major Włodzimierz Siergiejuk
  8. Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim – insp. Eugeniusz Siegień
  9. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim – podinsp. Jan Opaliński
  10. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez gminę:
  - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Pani Alina Baranowska
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie Pan Andrzej Karpiesiuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falkach Pan Jan Falkowski
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strabli Pani Marzanna Marczuk
  11. Rodzice, których trzech synów lub więcej odbyło zasadniczą służbę wojskową w Bielsku Podlaskim:
  - Janina i Józef Kruszewscy
  - Bernardyna i Józef Dziemian
  12. Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XXVIII sesji Rady Gminy. Przywitał serdecznie wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.
  Ad. 2
  Wręczenie odznaczeń „Za zasługi dla obronności kraju” rodzicom, których synowie odbywali zasadniczą służbę wojskową w Wojsku Polskim. Srebrnym medalem zostali odznaczeni Państwo Janina i Józef Kruszewscy oraz Bernardyna i Józef Dziemian. Wręczenia odznaczeń dokonał Komendant WKU w Bielsku Podlaskim ppłk Tadeusz Bejm. Złożył także gratulacje i podziękował rodzicom za trud włożony w wychowanie synów w duchu patriotyzmu i poświęcenia dla kraju. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Władysław Jagiełło. W kilku słowach pogratulował takiego wychowania synów i razem z Przewodniczącym Rady Gminy Edwardem Zenonem Konopką a także Wójtem Gminy Wyszki Ryszardem Perkowskim wręczył rodzicom listy gratulacyjne oraz kwiaty z najlepszymi życzeniami. Po uroczystym wręczeniu odznaczeń i listów gratulacyjnych głos zabrał insp. Eugeniusz Siegień. W kilku zdaniach przedstawił sytuację policji oraz z jakimi problemami boryka się ona na terenie gminy jak i powiatu. Jednym z nich jest niedosyt finansów potrzebnych do utrzymania organów policji. Kierując się troską o bezpieczeństwo mieszkańców zwrócił się do Wójta Gminy Wyszki, Rady Gminy Wyszki oraz mieszkańców z prośbą o dofinansowanie na ile będzie to możliwe. Potem głos zabrał podinsp. Jan Opaliński, który wyjaśnił, iż chodzi tu głównie o sfinansowanie zakupu systemu nagłaśniającego.
  Ad. 3
  Przewodniczący podziękował za zabranie głosu po czym zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag ze strony radnych nie było. Poddano pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych – wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem porządku.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie odznaczeń rodzicom, których trzech i więcej synów służyło w Wojsku Polskim.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Wyszki.
  5. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  6. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów
  i logopedów.
  7. Wprowadzenie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki.
  8. Przyjęcie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
  9. Przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  10. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.
  11. Ustalenie stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na współfinansowanie budowy drogi powiatowej we wsi Filipy.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
  14. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.
  15. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  16. Zamknięcie obrad.
  Ad. 4
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XXVII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono
  do głosowania. Za przyjęciem protokołu z XXVII sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 5
  Wójt Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie z pracy między sesjami - sprawozdanie w załączeniu do protokołu. Po przedstawieniu sprawozdania Wójt w kilku słowach odniósł się do wypowiedzi Komendanta Powiatowego Policji. Poinformował, iż na najbliższej sesji Rada Gminy podejmie decyzję o udzieleniu dofinansowania. Pytań i uwag do wypowiedzi Wójta odnośnie sprawozdania nie było. O 10:40 Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę.
  Ad. 6
  Po przerwie przystąpiono do kolejnego punktu obrad jakim było ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów. Pytań i uwag nie było do projektu uchwały więc przestąpiono do jej czytania, a następnie do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXVIII/242/05 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 7
  Wprowadzenie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki. Uwag i pytań ze strony radnych nie było. Przystąpiono do czytania projektu uchwały i głosowania. Za przyjęciem uchwały było 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXVIII/243/05 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 8
  Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos odnośnie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania. Pytań nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania.
  Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała
  Nr XXVIII/244/05 w sprawie przyjęcie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 9
  Przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Pytań i uwag ze strony radnych nie było więc przystąpiono do czytania projektu uchwały. Głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXVIII/245/05 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 10
  Kolejny punkt obrad dotyczył ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok. Wójt w kilku słowach wyjaśnił jakie zmiany zachodzą w porównaniu z rokiem 2005. Uwag ze strony radnych nie było przystąpiono zatem do czytania projektu uchwały i głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 2 radnych. Uchwała Nr XXVIII/246/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok została podjęta.
  Ad. 11
  Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy ktoś z zebranych chciałby zabrać głos. Wójt krótko wyjaśnił jakie zmiany nastąpiły w stawkach podatku od środków transportowych
  w porównaniu z rokiem ubiegłym. Więcej pytań i uwag nie było. Czytanie projektu uchwały
  i głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. uchwała Nr XXVIII/247/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok została podjęta jednogłośnie.
  Ad.12
  Wójt udzielił wyjaśnienia dlaczego uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na współfinansowanie budowy drogi powiatowej we wsi Filipy musi być podjęta. Powodem tego jest to, iż bank żąda odrębnej uchwały na wykonanie tej operacji. Przypomniał, iż uchwała o zaciągnięcie kredytu została zawarta w zmianach do budżetu w miesiącu sierpniu. Uwag nie było. Przewodniczący przystąpił do czytania projektu uchwały i głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXVIII/248/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu na współfinansowanie budowy drogi powiatowej we wsi Filipy została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 13
  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Wójt przedstawił powód zaciągnięcia takiego kredytu. Spowodowane to jest tym, iż na czas nie wpłyną pieniądze przeznaczone z funduszy unijnych. Pytań i uwag nie było. Czytanie projektu uchwały i głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXVIII/249/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego została podjęta.
  Ad. 14
  Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. Pytań i uwag ze strony radnych nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały, następnie poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Uchwała Nr XXVIII/250/05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. została podjęta.
  Ad. 15
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Przewodniczący Roman Łuczaj wystąpił z propozycją, aby w sytuacji, gdy nie uda się wykonać drogi Mierzwin – Olędzkie w zamian zrobić drogę Falki – Filipy. Przewodniczący Konopka zaś powrócił do tematu diet dla sołtysów i poinformował, że dyskusja w tej sprawie odbędzie się na następnej sesji Rady Gminy. Radny Aleksander Kłoczko zwrócił się do pana Wielanowskiego jako Radnego Powiatu w związku z drogami, aby składać wnioski na wykonanie poszczególnych odcinków dróg. Wójt w kilku słowach odniósł się do tego tematu. Poinformował, że w planach długoterminowych została ujęta m.in. modernizacja drogi Bielsk Podlaski – Topczewo oprócz tego droga w Niewinie Borowym i w Samułkach. Przy realizacji tego typu inwestycji ważne jest wsparcie finansowe. Jeśli widać, że dana inwestycja nie może być zrealizowana wszelkie działania kieruje się wówczas na realizację następnej. Poinformował również, iż w środkach masowego przekazu podawane są sprzeczne informacje, że nie wszystkie środki są wykorzystywane. Jest to nie prawdą, gdyż zaplanowane inwestycje nie są realizowane, a znaczna ilość wniosków jest odrzucanych z powodu braku środków. Wójt przedstawił również jak wygląda sprawa oświetlenia. Na 12 stycznia zaplanowany jest przetarg na wykonanie tej inwestycji. Realizacja tego zadania przeciągnęła się trochę w czasie z wielu przyczyn. Spowodowane to zostało m.in. przesunięciem się negocjacji z Zakładem Energetycznym oraz procedurami przetargowymi.
  Ad. 16
  Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. Pytań i uwag nie było.W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVIII sesji Rady Gminy o godz. 1145.
  Protokolant
  Katarzyna Borowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka  Data wprowadzenia: 2006-07-19 1238
  Data upublicznienia: 2006-07-19
  Art. czytany: 3655 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<