A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2023 roku
» Obwieszczenie o zgromadzeniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie wsi Malesze.
» Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na - Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Wyszki-Filipy Etap II
» Informacja o podmiocie sprzedającym paliwo stałe (węgiel) na rzecz mieszkańców gminy Wyszki w ramach zakupu preferencyjnego
» Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów z placówek oświatowych Gminy Wyszki w 2023 r
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR XXVIII/05 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 8 grudnia 2005 r.

  PROTOKÓŁ NR XXVIII/05
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 8 grudnia 2005 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10:00


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  3. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  4. Radca Prawny – Pan Marek Kozłowski
  5. Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Władysław Jagiełło
  6. Komendant WKU w Bielsku podlaskim – ppłk Tadeusz Bejm
  7. major Włodzimierz Siergiejuk
  8. Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim – insp. Eugeniusz Siegień
  9. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim – podinsp. Jan Opaliński
  10. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez gminę:
  - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Pani Alina Baranowska
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie Pan Andrzej Karpiesiuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falkach Pan Jan Falkowski
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strabli Pani Marzanna Marczuk
  11. Rodzice, których trzech synów lub więcej odbyło zasadniczą służbę wojskową w Bielsku Podlaskim:
  - Janina i Józef Kruszewscy
  - Bernardyna i Józef Dziemian
  12. Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XXVIII sesji Rady Gminy. Przywitał serdecznie wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.
  Ad. 2
  Wręczenie odznaczeń „Za zasługi dla obronności kraju” rodzicom, których synowie odbywali zasadniczą służbę wojskową w Wojsku Polskim. Srebrnym medalem zostali odznaczeni Państwo Janina i Józef Kruszewscy oraz Bernardyna i Józef Dziemian. Wręczenia odznaczeń dokonał Komendant WKU w Bielsku Podlaskim ppłk Tadeusz Bejm. Złożył także gratulacje i podziękował rodzicom za trud włożony w wychowanie synów w duchu patriotyzmu i poświęcenia dla kraju. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Władysław Jagiełło. W kilku słowach pogratulował takiego wychowania synów i razem z Przewodniczącym Rady Gminy Edwardem Zenonem Konopką a także Wójtem Gminy Wyszki Ryszardem Perkowskim wręczył rodzicom listy gratulacyjne oraz kwiaty z najlepszymi życzeniami. Po uroczystym wręczeniu odznaczeń i listów gratulacyjnych głos zabrał insp. Eugeniusz Siegień. W kilku zdaniach przedstawił sytuację policji oraz z jakimi problemami boryka się ona na terenie gminy jak i powiatu. Jednym z nich jest niedosyt finansów potrzebnych do utrzymania organów policji. Kierując się troską o bezpieczeństwo mieszkańców zwrócił się do Wójta Gminy Wyszki, Rady Gminy Wyszki oraz mieszkańców z prośbą o dofinansowanie na ile będzie to możliwe. Potem głos zabrał podinsp. Jan Opaliński, który wyjaśnił, iż chodzi tu głównie o sfinansowanie zakupu systemu nagłaśniającego.
  Ad. 3
  Przewodniczący podziękował za zabranie głosu po czym zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag ze strony radnych nie było. Poddano pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych – wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem porządku.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie odznaczeń rodzicom, których trzech i więcej synów służyło w Wojsku Polskim.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Wyszki.
  5. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  6. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów
  i logopedów.
  7. Wprowadzenie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki.
  8. Przyjęcie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
  9. Przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  10. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.
  11. Ustalenie stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na współfinansowanie budowy drogi powiatowej we wsi Filipy.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
  14. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.
  15. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  16. Zamknięcie obrad.
  Ad. 4
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XXVII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono
  do głosowania. Za przyjęciem protokołu z XXVII sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 5
  Wójt Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie z pracy między sesjami - sprawozdanie w załączeniu do protokołu. Po przedstawieniu sprawozdania Wójt w kilku słowach odniósł się do wypowiedzi Komendanta Powiatowego Policji. Poinformował, iż na najbliższej sesji Rada Gminy podejmie decyzję o udzieleniu dofinansowania. Pytań i uwag do wypowiedzi Wójta odnośnie sprawozdania nie było. O 10:40 Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę.
  Ad. 6
  Po przerwie przystąpiono do kolejnego punktu obrad jakim było ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów. Pytań i uwag nie było do projektu uchwały więc przestąpiono do jej czytania, a następnie do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXVIII/242/05 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 7
  Wprowadzenie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki. Uwag i pytań ze strony radnych nie było. Przystąpiono do czytania projektu uchwały i głosowania. Za przyjęciem uchwały było 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXVIII/243/05 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 8
  Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos odnośnie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania. Pytań nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania.
  Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała
  Nr XXVIII/244/05 w sprawie przyjęcie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 9
  Przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Pytań i uwag ze strony radnych nie było więc przystąpiono do czytania projektu uchwały. Głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXVIII/245/05 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 10
  Kolejny punkt obrad dotyczył ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok. Wójt w kilku słowach wyjaśnił jakie zmiany zachodzą w porównaniu z rokiem 2005. Uwag ze strony radnych nie było przystąpiono zatem do czytania projektu uchwały i głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 2 radnych. Uchwała Nr XXVIII/246/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok została podjęta.
  Ad. 11
  Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy ktoś z zebranych chciałby zabrać głos. Wójt krótko wyjaśnił jakie zmiany nastąpiły w stawkach podatku od środków transportowych
  w porównaniu z rokiem ubiegłym. Więcej pytań i uwag nie było. Czytanie projektu uchwały
  i głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. uchwała Nr XXVIII/247/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok została podjęta jednogłośnie.
  Ad.12
  Wójt udzielił wyjaśnienia dlaczego uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na współfinansowanie budowy drogi powiatowej we wsi Filipy musi być podjęta. Powodem tego jest to, iż bank żąda odrębnej uchwały na wykonanie tej operacji. Przypomniał, iż uchwała o zaciągnięcie kredytu została zawarta w zmianach do budżetu w miesiącu sierpniu. Uwag nie było. Przewodniczący przystąpił do czytania projektu uchwały i głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXVIII/248/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu na współfinansowanie budowy drogi powiatowej we wsi Filipy została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 13
  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. Wójt przedstawił powód zaciągnięcia takiego kredytu. Spowodowane to jest tym, iż na czas nie wpłyną pieniądze przeznaczone z funduszy unijnych. Pytań i uwag nie było. Czytanie projektu uchwały i głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXVIII/249/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego została podjęta.
  Ad. 14
  Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2005 rok. Pytań i uwag ze strony radnych nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały, następnie poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - 0. Uchwała Nr XXVIII/250/05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r. została podjęta.
  Ad. 15
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Przewodniczący Roman Łuczaj wystąpił z propozycją, aby w sytuacji, gdy nie uda się wykonać drogi Mierzwin – Olędzkie w zamian zrobić drogę Falki – Filipy. Przewodniczący Konopka zaś powrócił do tematu diet dla sołtysów i poinformował, że dyskusja w tej sprawie odbędzie się na następnej sesji Rady Gminy. Radny Aleksander Kłoczko zwrócił się do pana Wielanowskiego jako Radnego Powiatu w związku z drogami, aby składać wnioski na wykonanie poszczególnych odcinków dróg. Wójt w kilku słowach odniósł się do tego tematu. Poinformował, że w planach długoterminowych została ujęta m.in. modernizacja drogi Bielsk Podlaski – Topczewo oprócz tego droga w Niewinie Borowym i w Samułkach. Przy realizacji tego typu inwestycji ważne jest wsparcie finansowe. Jeśli widać, że dana inwestycja nie może być zrealizowana wszelkie działania kieruje się wówczas na realizację następnej. Poinformował również, iż w środkach masowego przekazu podawane są sprzeczne informacje, że nie wszystkie środki są wykorzystywane. Jest to nie prawdą, gdyż zaplanowane inwestycje nie są realizowane, a znaczna ilość wniosków jest odrzucanych z powodu braku środków. Wójt przedstawił również jak wygląda sprawa oświetlenia. Na 12 stycznia zaplanowany jest przetarg na wykonanie tej inwestycji. Realizacja tego zadania przeciągnęła się trochę w czasie z wielu przyczyn. Spowodowane to zostało m.in. przesunięciem się negocjacji z Zakładem Energetycznym oraz procedurami przetargowymi.
  Ad. 16
  Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. Pytań i uwag nie było.W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVIII sesji Rady Gminy o godz. 1145.
  Protokolant
  Katarzyna Borowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka  Data wprowadzenia: 2006-07-19 1238
  Data upublicznienia: 2006-07-19
  Art. czytany: 3392 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<