A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR XXIX/05 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 30 grudnia 2005 r.

  PROTOKÓŁ NR XXIX/05
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 30 grudnia 2005 r.
  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10:00


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Radca Prawny – Pan Marek Kozłowski
  4. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego – Pan Marian Łuczaj
  5. Przedstawiciel MPO – Pani Monika Tworkowska
  6. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez gminę:
  - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Pani Alina Baranowska
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie Pan Andrzej Karpiesiuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strabli Pani Marzanna Marczuk
  7. Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XXIX sesji Rady Gminy. Przywitał serdecznie wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wójt wystąpił z wnioskiem o wniesienie zmiany w punkcie
  12 porządku obrad. Nowy punkt 12 otrzymałby brzmienie „ Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej w przedmiocie wyrażenia opinii o projekcie herbu, flagi i hejnału Gminy Wyszki” . Związane jest to z tym, iż postanowiono uporządkować sprawy dotyczące herbu gminy tym bardziej, że dnia 24 sierpnia 2007 r. będzie przypadać 550 rocznica powstania Wyszek.
  Wiceprzewodniczący Niewiński zaś wystąpił z propozycją, aby ująć w porządku obrad rozpatrzenie wniosku grupy radnych o zmianę wynagrodzenia Wójta. Radna Marczyńska zwróciła uwagę, iż podczas dyskusji na temat diet sołtysom było wspomniane o podwyżce
  i wówczas Wójt poinformował, że jest to nie potrzebne. Poprosiła także o ustosunkowanie się Wójta do tej sprawy. Wójt wyraził swoje zadowolenie, że część radnych uważa iż zasługuje na tą podwyżkę, jest jednocześnie w niezręcznej sytuacji i pozostawia to w gestii radnych. Więcej wniosków i uwag nie było. Przystąpiono do głosowania o przyjęcie wniosku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej w przedmiocie wyrażenia opinii o projekcie herbu, flagi i hejnału Gminy Wyszki. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Wniosek z w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej w przedmiocie wyrażenia opinii o projekcie herbu, flagi i hejnału Gminy Wyszki został przyjęty. Następnie przystąpiono do głosowania o ujęcie w porządku obrad zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta. Za przyjęciem głosowało 7 radnych, przeciw było 5, wstrzymał się - 1 radny. Głos zabrał Radca Prawny Pan Marek Kozłowski. Wyjaśnił, iż przyjęcie wniosku ustalane jest bezwzględną większością głosów. Ogólna liczba radnych w gminie to 15, więc aby wprowadzić zmiany do porządku obrad potrzeba byłoby 8 głosów za przyjęciem zmian.
  W zaistniałej sytuacji wniosek upadł, gdyż nie uzyskał odpowiedniej liczby głosów. Radna Marczyńska udzieliła wyjaśnienia, dlaczego głosowała w taki sposób. Jej zdaniem Pan Wójt zasługuje na podwyżkę, ale budżet w tej chwili na to nie pozwala.
  Przystąpiono do głosowania o przyjęcie porządku obrad z wniesionymi zmianami.
  Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Porządek obrad z wniesionymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Wyszki.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.
  6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2006 r.
  7. Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.
  8. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii.
  9. Ustalenie wysokości diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
  10. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2006 r.
  11. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady na 2006 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej w przedmiocie wyrażenia opinii o projekcie herbu, flagi i hejnału Gminy Wyszki.
  13. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XXVIII sesji Rady Gminy był wyłożony
  do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono
  do głosowania. Za przyjęciem protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie z pracy między sesjami - sprawozdanie
  w załączeniu do protokołu.
  Ad. 5
  Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad jakim jest wprowadzenie zmian
  w budżecie gminy. Pytań i uwag nie było. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXIX/251/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. oraz zmian w uchwale Nr XXVIII/249/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 6
  Budżet gminy na 2006 r. Wójt udzielił krótkiego wyjaśnienia. Poinformował m.in.
  o zapotrzebowaniu na dodatkowe przyłącza wodociągowe, o potrzebie wykonania jeszcze kilku przystanków autobusowych. W kilku słowach przedstawił poziom zadłużenia jak i poziom dochodów Gminy. Podkreślił, że nasza gmina kształtuje się na średnim poziomie w porównaniu z innymi gminami. Na ten moment nie ma też większych problemów z bankami, a gmina jest postrzegana korzystnie. Na koniec poinformował o pojawieniu się w najbliższym czasie potrzeby udokumentowania pozbycia się ścieków. MPO zaproponowało, iż będzie mogło zająć się tą kwestią, ale wówczas wzrosną koszty świadczonych przez nich usług.
  Przewodniczący podziękował Wójtowi za wyjaśnienia i zwrócił się do zebranych z zapytaniem czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. Pytań i uwag nie było więc przystąpiono do czytania projektu uchwały i głosowania. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymał się – 1 radny. Uchwała Nr XXIX/252/05 w sprawie budżetu gminy 2006 r. została podjęta.
  Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.
  Ad. 7
  Po przerwie przystąpiono do kolejnego punktu jakim jest Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. Uwag ze strony radnych nie było. Przewodniczący przystąpił do czytania projektu uchwały. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się -0. Uchwała Nr XXIX/253/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 8
  Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Pytań i uwag nie było zatem przystąpiono do czytania projektu chwały i głosowania. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXIX/254/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 9
  Następny punkt obrad dotyczył diet przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. Przewodniczący poinformował, że odbyła się już dyskusja w tej sprawie i postanowiono iż od 1 stycznia dieta będzie wyższa o 10 zł. Pytań i uwag nie było. Przystąpiono do czytania projektu uchwały i głosowania. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXIX/255/05 w sprawie określenia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wyszki przysługują diety została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 10
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2006 r. poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXIX/256/05 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2006 r. została podjęta.
  Ad.11
  Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na
  2006 r. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 13 radnych. Uchwała
  Nr XXIX/257/05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej została podjęta.
  Przewodniczący odczytał następny projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem głosowało 13 radnych. Uchwała Nr XXIX/258/05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów została podjęta jednogłośnie.
  Następny projekt uchwały, który odczytał Przewodniczący dotyczył przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXIX/259/05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej została podjęta.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXIX/260/05 została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 12
  Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie herbu, flagi i hejnału. Uwag i zapytań ze strony radnych nie było. Przystąpiono do czytania projektu i głosowania. Za przyjęciem głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXIX/261/05 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej w przedmiocie wyrażenia opinii o projekcie herbu, flagi i hejnału Gminy Wyszki została podjęta jednogłośnie.
  Wójt poinformował, że wbrew pozorom herb i flaga mają określone uwarunkowania formalne. Prawidłowo herb według historii powinien to być ślepowron (podkowa i ptak). Obecny herb Gminy Wyszki tzw. Wyszygota ma jedynie pewne historyczne korzenie z tego terenu. Należałoby obecnemu herbowi nadać kształt tarczy, a pozostałe elementy pozostawić bez zmian. Poinformował także, że pojawiła się także idea, aby na wzór herbu wykonać flagę. Można byłoby również pomyśleć o utworzeniu hejnału.
  Ad. 13
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Pan Danilczuk podziękował za podwyższenie diet. Poinformował, że rozmawiał ze Starostą odnośnie ul. Szkolnej w Wyszkach, wspomniał także o drodze do szkoły. Uzyskał potwierdzenie, że zostanie wykonany chodnik do szkoły. Przeznaczone jest na to 100 tys. zł. Jeśli zaś chodzi o drogę Starosta nie widzi większych problemów, jedynie przeszkodą mogą być środki finansowe ale w miarę swoich możliwości postara się je zdobyć.
  Następnie głos zabrała przedstawicielka MPO Pani Monika Tworkowska. Poinformowała, iż w połowie stycznia zostanie zorganizowana selektywna zbiórka odpadów. Takie akcje będą organizowane co kwartał i jeżeli będą się sprawdzać będzie możliwość zorganizowania takiej akcji w każdej wsi w miarę potrzeb. Dodatkowo będzie można wówczas dokonywać opłaty za faktury czy też składać reklamacje. Wójt uzupełniając tą wypowiedź dodał, iż rozmawiał o tym z prezesem MPO i to jest dobra okazja pozbycia się niepotrzebnych rzeczy. Poruszył także temat folii. Prawdopodobnie ma być uruchomiona przetwórnia w Surażu, która odbierałaby tą folię.
  Kolejną osobą, która zabrała głos był wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Marian Łuczaj. Złożył życzenia świąteczne a zarazem noworoczne jak również życzył radnym i sołtysom przedłużenia kadencji. W dalszej wypowiedzi nawiązał do zgody. Należy dzielić się tak, aby nie skrzywdzić żadnej jednostki, grupy społecznej. O dobru gminy myśleć trzeba bez podziałów, koncentrować się na tym co wszystkich łączy a nie dzieli. Poinformował także, że nasze województwo okazało się najlepsze w pozyskiwaniu funduszy unijnych. W kilku słowach odniósł się do sukcesów naszej gminy. W powiecie Gmina Wyszki jest nawet na 3 miejscu w skali wykorzystywania środków oraz przeprowadzanych inwestycji. W niektórych sytuacjach nawet przewyższa Gminę Brańsk. Na zakończenie życzył zdrowia, poprawy warunków życia.
  Przewodniczący Pan Konopka podziękował w imieniu zebranych za życzenia i zwrócił się z zapytaniem czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. Pan Kazimierz Tymosiak poinformował, że jest obowiązek zgłoszenia się do powiatowego lekarza weterynarii tych rolników, którzy we własnym zakresie produkują pasze i wykorzystują we własnym gospodarstwie. Obowiązek ten nie dotyczy rolników, którzy nie sprzedają tych pasz na zewnątrz. Rolnicy, którzy zgłoszą się będą mieli dwa lata na przystosowanie gospodarstwa do wszelkich przepisów. Następnie Wójt przekazał kilka informacji m.in. o wniosku na wykonanie przystanku autobusowego i chodnika w Topczewie.
  Ad. 14
  Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. Pytań i uwag nie było. W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIX sesji Rady Gminy
  o godz. 12:30.
  Protokolant
  Katarzyna Borowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka
  Data wprowadzenia: 2006-07-19 1244
  Data upublicznienia: 2006-07-19
  Art. czytany: 3705 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<