A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR XXX/06 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 3 marca 2006 r.

  PROTOKÓŁ NR XXX/06
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 3 marca 2006 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10:00


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Radca Prawny – Pan Marek Kozłowski
  4. Przedstawiciel Centrum Promocji Podlasia – lekarz rodzinny NZOZ w Wyszkach – Pani Joanna Paszko - Wojtkowska
  5. Dyrektor Banku Spółdzielczego oddział w Wyszkach – Pan Edward Karpiesiuk
  6. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy – Justyna Tworkowska
  7. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Wyszkach – Pan Henryk Zalewski
  8. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Helena Krasowska
  9. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - Pan Stanisław Krasowski
  10. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez gminę:
  - Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Pani Filomena Rabczuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie Pan Andrzej Karpiesiuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strabli Pani Marzanna Marczuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falkach Pan Jan Falkowski
  11. Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XXX sesji Rady Gminy. Przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 11 radnych.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany
  do proponowanego porządku obrad. Wójt wystąpił z wnioskiem o wstawienie punktu 8 jako punkt 5.
  Przystąpiono do głosowania za wniesieniem zmian w porządku obrad. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
  Następnie poddano pod głosowanie porządek obrad po wprowadzeniu zmian.
  Za przyjęciem opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Porządek obrad z wniesionymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Wyszki.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5. Przystąpienie Gminy Wyszki do Stowarzyszenia „Centrum Promocji Podlasia”.
  6. Wprowadzenie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.
  7. Powołanie Doraźnej Komisji do rozpatrzenia sugestii i uwag odnoszących się do herbu, flagi i hejnału Gminy Wyszki.
  8. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie szczegółowych zasad przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze , zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
  9. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
  10. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
  11. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XXIX sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu z XXIX sesji Rady Gminy głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie z pracy między sesjami - sprawozdanie w załączeniu do protokołu.
  Ad. 5
  Przystąpienie Gminy Wyszki do Stowarzyszenia „Centrum Promocji Podlasia” - szczegółowych informacji na temat Stowarzyszenia udzieliła przedstawicielka Centrum Promocji Podlasia Pani Joanna Paszko-Wojtkowska. Centrum Promocji Podlasia powstało dzięki grupie zaangażowanych ludzi, którym na sercu leży dobro regionu. Wśród założycieli CPP, gotowych działać społecznie na rzecz podniesienia konkurencyjności Podlasia znaleźli się artyści, pracownicy naukowi, przedstawiciele wolnych zawodów oraz przedsiębiorcy. Zjednoczeni przedstawiciele elit naszego regionu gwarantują powodzenie misji promocji Podlasia.Podlaskie jest jednym z najciekawszych regionów Europy, w którym drzemie potężny potencjał gospodarczy i turystyczny. Wybitne walory przyrodniczo krajobrazowe, bogactwo kultur i tradycji, czyste środowisko naturalne oraz dobre warunki gospodarcze przesądzają o konkurencyjności regionu. Niestety tylko nieliczni potrafią dostrzec atuty Podlasia oraz wspierać jego rozwój. Chcąc zmienić taki stan rzeczy i stworzyć fundamenty dynamicznego rozwoju regionalnego powołaliśmy Centrum Promocji Podlasia, którego głównym zadaniem jest podniesienie z konkurencyjności regionu poprzez promowanie jego walorów. Mamy nadzieję, że poprzez promocję regionu i jego mieszkańców zwiększymy szanse Podlasia na dynamiczny i zrównoważony rozwój. Ufamy, że podejmowane przez nas działania doprowadzą do wykreślenia województwa podlaskiego z grona najsłabiej rozwiniętych obszarów Unii Europejskiej.
  Więcej szczegółowych informacji , a w szczególności podstawowe i główne cele Centrum Promocji Podlasia zawarte są w Statucie Stowarzyszenia „CENTRUM PROMOCJI PODLASIA”. ( Statut w załączeniu do protokołu).
  Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych , czy mają zapytania. Pytań i uwag nie było.
  O godz. 10:35 przybyła radna Halina Teresa Marczyńska.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXX/262/06 w sprawie przystąpienia Gminy Wyszki do Stowarzyszenia ”Centrum Promocji Podlasia” została podjęta.
  Ad. 6
  Wprowadzenie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej. Sekretarz wyjaśnił, iż należy zmienić skład komisji ponieważ po pierwsze przewodniczący komisji Pan Edward Jacek Popławski od pewnego czasu nie uczestniczy w posiedzeniach komisji i na sesjach, po drugie od dłuższego czasu z powodu wyjazdu za granicę nie uczestniczy w posiedzeniach komisji również członek komisji Pan Baltazar Jan Sadowski. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków komisji rewizyjnej. Radni zgłosili dwóch kandydatów, którzy wyrazili zgodę:1/ Falkowski Eugeniusz, 2/ Niewiński Edward. W celu wybrania przewodniczącego komisji Rewizyjnej ogłoszono 5-cio minutową przerwę o godz. 10:45. Przewodniczący wznowił obrady po przewie i odczytał projekt uchwały, w którym zapisano, iż przewodniczącym komisji rewizyjnej będzie Pan Rafał Nazarko. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych. Uchwała Nr XXX/263/06 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej została podjęta jednogłośnie.
  Ad.7
  Przystąpiono do kontynuacji kolejnego punktu porządku obrad jakim jest powołanie Komisji Doraźnej do rozpatrzenia sugestii i uwag odnoszących się do projektu herbu, flagi i hejnału Gminy Wyszki. Na członków komisji zgłoszono następujący kandydatów: 1/ Edward Zenon Konopka; 2/ Elżbieta Niewińska; 3/ Jan Niewiński, którzy wyrazili zgodę. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXX/264/06 w sprawie powołania Komisji Doraźnej do rozpatrzenia sugestii i uwag odnoszących się do projektu herbu, flagi i hejnału Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 8
  Następny punkt porządku obrad to wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Helena Krasowska. Poinformowała, iż odpłatność za 1 godzinę usług naliczana jest według wzoru: kwotę z budżetu gminy przeznaczoną na dany rok na usługi opiekuńcze dzieli się na 12 miesięcy i to dzieli się na liczbę godzin pracy opiekunki w danym miesiącu. W naszej Gminie koszt 1 godziny pracy opiekunki wynosi 4,80 brutto. Radny Łuczaj Roman zwrócił się z zapytaniem ile jest w naszej gminie osób opłacanych. Kierownik GOPS wyjaśniła, iż od kwietnia do usług opiekuńczych przewidziana jest jedna osoba. Ponadto kierownik poinformowała, iż 3 osoby przebywają w Domach Pomocy Społecznej. Przewodniczący Rady pyta o te nazwiska. Kierownik udzieliła odpowiedzi , przedstawiając nazwiska tych osób: 1/ Kołos Stanisława - Dom Pomocy Społecznej w Brańsku, 2/ Jakonowicz Stanisława – Dom Pomocy Społecznej w Brańsku, 3/ Sawicka Helena – Dom Pomocy Społecznej w Uhowie.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXX/265/06 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania została podjęta.
  Ad. 9
  Skarbnik udzieliła wyjaśnień co do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
  w budżecie. Jedną z ważnych zmian, na którą szczególną uwagę zwrócili wszyscy radni była kwota 10.000,00 na dofinansowanie kupna samochodu dla Policji w Wyszkach. Radny Olszański poinformował, iż zamiast samochodu dla Policji można wyposażyć Szkołę Podstawową w Strabli w wyparzarko - zmywarkę. Sołtys Wyszek Stanisław Danilczuk poruszył temat budynku posterunku w Wyszkach, informując, iż należałoby uczulić Komendanta gdyż budynek jest opalany a mieszkania stoją puste. Na terenie gminy mieszkań jest brak, przecież można byłoby je wynająć. Wójt wyjaśnił, że temat posterunku był poruszany na spotkaniu z nowym Komendantem i z rozmowy wynikało, iż prawdopodobnie budynek zostanie wyremontowany.
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r. i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się – 0 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 12 radnych. Uchwała Nr XXX/266/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r. nie została podjęta.
  Przewodniczący Rady Gminy wniósł wniosek o anulowanie głosowania i przystąpiono do głosowania kto jest za anulowaniem głosowania. Za opowiedziało się -12 radnych, przeciw -0, wstrzymało się – 0. Wójt zgłosił autopoprawkę do załącznika 2 dział 754 rozdz.75404 § 6170 wykreślając kwotę 10.000,00 przeznaczoną na zakup samochodu dla Policji. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały po wprowadzeniu autopoprawki. Za przyjęciem opowiedziało się -11 radnych, przeciw – 0, wstrzymała się 1 osoba. Uchwała Nr XXX/266/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2006 r. została podjęta.
  Ad. 10
  Przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad jakim jest wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. Projekt uchwały został odczytany przez Przewodniczącego Rady i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się – 7 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się – 2 radnych. Uchwała Nr XXX/267/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta została podjęta.
  Ad. 11
  Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Sołtys Wyszek Stanisław Danilczuk podziękował Wójtowi za wsparcie moralne i finansowe w zorganizowaniu spotkania noworocznego Stowarzyszenia Sołtysów. Sołtys wsi Topczewo Aleksander Maksimiuk zwrócił się z prośbą o pomoc poszkodowanemu w pożarze mieszkańcowi Topczewa Panu Mieczysławowi Popławskiemu. Temat ten poruszył również Wójt, informując, iż zostanie przygotowana procedura i angażując sołtysów przeprowadzona zostanie akcja zbiórki pieniężnej w ramach pomocy poszkodowanemu. Radny Niewiński Jan zaproponował, aby radni i sołtysi ofiarowali diety z dzisiejszej sesji dla Pana Mieczysława Popławskiego Radna Elżbieta Niewińska pyta, czy rusza wymiana oświetlenia. Wójt wyjaśnił, iż jest już po przetargu i 15 marca odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy i prawdopodobnie zostanie podpisana umowa. I pewnie gdzieś na przełomie kwietnia i maja rozpoczną się prace a zakończone zostaną do końca lipca.
  Sołtys wsi Pulsze Wojciech Radkiewicz zwrócił się do Kierownika ZUK Pana Stanisława Krasowskiego z zapytaniem o drogę od krzyża we wsi Pulsze do kaplicy, że skoro jest to droga gmina to dlaczego od trzech lat nie była odśnieżana przez ZUK, przez ten okres mieszkańcy wsi odśnieżali ją we własnym zakresie. Sołtys wsi Gawiny Pani Iwona Chatkowska – Hurtig poprosiła dyrektora GOKSiT o przedstawieniu w kilku słowach o jego osobie i planach jako dyrektora.
  Pan Henryk Zalewski przedstawił kilka słów o swoich osiągnięcia i oznajmił, iż po zapoznaniu się z otoczeniem będzie organizował jak najwięcej imprez kulturalnych i sportowych. Wójt dodając kilka słów ze swojej strony poinformował, iż podstawowa sprawa to oferty sportowe i kulturalne, z którymi będziemy wychodzić do dzieci, młodzieży i dorosłych, ale muszą one być odzwierciedlone z ich strony.
  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie poinformował, iż w każdy wtorek, piątek i sobotę w godzinach 18:00 – 2200 w Szkole Podstawowej w Topczewie organizowane są młodzieży i dorosłym oferty sportowe takie jak: bilard, tenis, lodowisko.
  Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXX sesji Rady Gminy Wyszki o godz. 12:25.
  Protokolant
  Agnieszka Piotrowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka  Data wprowadzenia: 2006-07-24 1421
  Data upublicznienia: 2006-07-24
  Art. czytany: 4071 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<