A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR XXXI/06 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 20 kwietnia 2006 r.

  PROTOKÓŁ NR XXXI/06
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 20 kwietnia 2006 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10:00


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4. Radca Prawny – Pan Marek Kozłowski
  5. Dyrektor Banku Spółdzielczego Oddział w Wyszkach – Pan Edward Karpiesiuk
  6. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy – Justyna Tworkowska
  7. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Wyszkach – Pan Henryk Zalewski
  8. Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego – Pan Marian Łuczaj
  9. Proboszcz Parafii Rzymsko-katolickiej w Wyszkach – Ks. Zygmunt Niewiarowski
  10. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pani Jadwiga Szerszeń
  11. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - Pan Stanisław Krasowski
  12. Kierownik G KB – Pan Kazimierz Tymosiak
  13. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę:
  - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Pani Alina Baranowska
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie Pan Andrzej Karpiesiuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strabli Pani Marzanna Marczuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falkach Pan Jan Falkowski
  14. Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XXXI sesji Rady Gminy. Przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wójt wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowego punktu za punktem 10 jako 11 pkt. ”Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu”.
  Przystąpiono do głosowania za wniesieniem zmian w porządku obrad. Za przyjęciem głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
  Następnie poddano pod głosowanie porządek obrad po wprowadzeniu zmian. Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Porządek obrad z wniesionymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5. Informacja Wójta na temat wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2005 r.
  6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2005 r.
  7. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami.
  8. Przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki.
  9. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy za 2005 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy.
  10. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
  12. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady w 2005r.
  13. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XXX sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu z XXX sesji Rady Gminy głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie z pracy między sesjami - sprawozdanie w załączeniu do protokołu.
  Ad. 5
  Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy Wyszki podjętych w 2005 roku ( informacja w załączeniu do protokołu).
  Ad.6
  Pełnomocnik ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Jadwiga Szerszeń przedstawiła sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 r. (Sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
  Ad.7
  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Pan Kazimierz Tymosiak przedstawił sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami.
  Następnie Wójt przekazał kilka informacji na temat ścieków. Poinformował, iż około 40 osób zapisało się na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Ponad to oznajmił, iż projektant oczyszczalni zaproponował wybudować oczyszczalnie ścieków zbiorowe w większych miejscowościach (Wyszki, Strabla, Pulsze). Wójt wyjaśnił, że w planie jest budowa ogólnego zbiornika na ścieki w Kamiennym Dworze, do którego rolnicy mogliby dostarczać ścieki w beczkowozach oraz stwierdził, iż przeszkód nie widzi aby na dużym polu przeznaczonym na oczyszczalnie w większych miejscowościach wybudować dodatkowy zbiornik na ścieki z małych gospodarstw.
  Ad.8
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały dotyczącej utrzymania czystości i przystąpiono do głosowania. Za opowiedziało się 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się - ). Uchwała Nr XXXI/268/06 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki została podjęta. Dyrektor Banku Pan Edward Karpiesiuk – zapytał czy ta uchwała jest pozwoleniem na realizację zadań, które nas czekają. Jakie zadania będą podjęte?
  Wójt – Ten dokument, czyli Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki funkcjonuje już od paru lat, są przepisy i jest życie, te przepisy wprowadzane są w życie. Zadania te są na najbliższe lata i trudne do realizowania, uważam, aby niektóre sprawy „szczypać, np. za nieporządek na posesji. Kolejny temat bardzo ważny to bezpańskie psy. Podejmiemy działania w tym kierunku, chcemy zawrzeć umowę z myśliwymi, aby nawet zacząć wystrzeliwać te błąkające się po ulicach psy.Przewodniczący rady Gminy ogłosił 10-cio minutową przerwę.
  Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady. W sesji nie uczestniczył radny Rafał Nazarko.
  Ad. 9
  Kolejnym punktem porządku obrad jest przyjęcie informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy za 2005 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy. Wójt przedstawił za pomocą slajdów dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za 2005 rok, dokładnie i szczegółowo omówił dochody i wydatki. (Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w załączeniu do protokołu)Skarbnik odczytała Opinię komisji Rewizyjnej z dnia 6 marca 2006r. i poinformowała, iż Komisja Rewizyjna złożyła wniosek do Rady Gmi8ny o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Następnie odczytała uchwałę Nr II.0131-2-6/06 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 marca 2006r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Wyszki wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2005 rok. Przewodniczący Rady gminy odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium, przystąpiono do głosowania: za opowiedziało się – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXXI/269/06 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi została podjęta.
  Ad.10
  Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2006 r. to kolejny punkt porządku obrad. Skarbnik wyjaśniła zmiany i poinformowała, że projekt uchwały, który radni otrzymali jako materiały na sesję różni się od projektu dzisiejszego, ponieważ po posiedzeniu komisji została wprowadzona jeszcze jedna zmiana, między innymi do budżetu została wprowadzona kwota 10.000,00 na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji. Poza tym zwróciła uwagę na kwotę na „Rozbudowę Centrum Wyszek”, która uległa zmianie po odbytym przetargu. Przystąpiono do odczytania projektu uchwały i poddano go pod głosowanie: za głosowało – 11 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 0. uchwała Nr XXXI/270/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006r. została podjęta.
  Ad.11
  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu – Skarbnik szczegółowo omówiła i wyjaśniła projekt uchwały. Ponadto odczytała uchwałę Nr II: 0131-3-37/06 Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z dnia 1.02.2006r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Wyszki na 2006 r. prawidłowości sporządzonej prognozy kwoty długu na koniec 2006r. Skarbnik przedstawiła oferty 3 banków, które zgłosiły się, najlepsza
  i najkorzystniejsza okazała się oferta Banku Spółdzielczego w Brańsku Oddział w Wyszkach.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwał Nr XXXI/271/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy została podjęta.
  Ad.12
  Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy w 2005 r. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji przedstawili przewodniczący komisji, zaś sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej wiceprzewodniczący, natomiast sprawozdanie z pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawił członek komisji.
  Ad. 13
  Interpelacje radnych, dyskusja, wolne wnioski.
  Sołtys wsi Wyszki Pan Stanisław Danilczuk poruszył jeszcze raz temat odpadów, informują c, iż powiat oświadcza, że obowiązek składowania odpadów spada na gminy, a rada gminy podejmuje uchwałę, żeby mieszkańcy gminy zajmowali się odpadami.
  Wójt wyjaśnił, że gminy zadaniem jest tylko umożliwienie mieszkańcom gminy miejsca składowania odpadów. A jeśli chodzi o uchwałę to dotyczy ona w szczególności porządku na posesjach, błąkających się bezpańskich psów.
  Następnie Wójt zaapelował do sołtysów o dostarczenie list do Książki telefonicznej oraz podziękował za pomoc w realizacji zebrań wiejskich (odbyło się 48 zebrań). Poza tym Wójt przedstawił informacje na temat Internetu, oznajmiając iż jest szansa, że na terenie naszej gminy będzie dostępny Internet radiowy.
  Następnie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach – Pan Henryk Zalewski przedstawił informacje na temat Giełdy Rolnej, w której można zamieścić ogłoszenia kupna, sprzedaży artykułów, sprzęty rolnego. Jeśli ktoś nie ma dostępu do Internetu może skorzystać z pomocy GOKSiT-u.
  Ad. 13
  Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. Pytań i uwag nie było. W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXI sesji Rady Gminy o godz. 13:40.
  Protokolant Agnieszka Piotrowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka  Data wprowadzenia: 2006-07-24 1427
  Data upublicznienia: 2006-07-24
  Art. czytany: 3638 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<