A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXXIII/282/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Wólka Zalewska

  UCHWAŁA NR XXXIII/282/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 września 2006 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa Wólka Zalewska


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 oraz art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co nastepuje:
  § 1. W uchwale Nr IX/125/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 23 września 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wólka Zalewska (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 107, poz. 2021), tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „ w sprawie Statutu Sołectwa Wólka Zaleska”.
  § 2. W załączniku do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany:
  1) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:
  „STATUT SOŁECTWA WÓLKA ZALESKA”,
  2) § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§ 1. Wspólnotę lokalną Sołectwa Wólka Zaleska stanowią jego mieszkańcy.”
  3) § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. Granice Sołectwa obejmują obszar administracyjny wsi Wólka Zaleska.”,
  4) § 3 otrzymuje brzmienie:
  „§ 3. Sołectwo Wólka Zaleska jest jednostką pomocniczą Gminy Wyszki i działa na podstawie:
  1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zm.),
  2) Statutu Gminy Wyszki,
  3) niniejszego Statutu.”
  5) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Statut Sołectwa Wólka Zaleska uchwala Rada Gminy Wyszki w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.”
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2006-10-10 1418
  Data upublicznienia: 2006-10-10
  Art. czytany: 3170 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<