A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXXIII/283/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach

  UCHWAŁA NR XXXIII/283/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 września 2006 r.
  w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 2003 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), w związku z art. 110 ust. 1, 3, 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493) uchwala się, co następuje:
  § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, stanowiacym załącznik do uchwały Nr V/46/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 53, poz. 1111, z 2004 r. Nr 144, poz. 1917 i Nr 169, poz. 2237 oraz z 2005 r. Nr 241, poz. 2680) wprowadza się następujące zmiany:
  1) § 1 otrzymuje brzmienie:
  „§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach zwany dalej 'GOPS' jest jednostką organizacyjną Gminy Wyszki, działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.”;
  2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
  „§ 1a. Podstawę prawną działania GOPS stanowią w szczególności:
  1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  2) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
  3) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),
  4) ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
  5) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)”,
  3) § 12 otrzymuje brzmienie:
  „§ 12. 1. Działalność GOPS finansowana jest:
  1) ze środków budżetu państwa,
  2) ze środków budżetu Gminy Wyszki,
  3) ze środków pozabudżetowych.
  2. Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest roczny plan finansowy.”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2006-10-10 1421
  Data upublicznienia: 2006-10-10
  Art. czytany: 3124 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<