A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXXIII/284/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach

  UCHWAŁA NR XXXIII/284/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 września 2006 r.
  w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:
  § 1. W Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach wprowadzonym uchwałą
  Nr VIII/70/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 105, poz. 1926 i z 2004 r. Nr 144, poz. 1916) wprowadza się następujące zmiany:
  1) w § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  „2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),”;
  2) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu:
  „1a. Wójt może nałożyć na Zakład obowiązek realizacji innych zadań niż wymienione
  w ust. 1, jeżeli jest to niezbędne do zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek organizacyjnych gminy, zapewniając na ich realizację odpowiednie środki finansowe.”;
  3) § 13 otrzymuje brzmienie:
  „§13. 1. Zakład jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
  z wymogami ustawy o finansach publicznych.
  2. Podstawą działalności Zakładu jest roczny plan finansowy, zgodny z układem wykonawczym budżetu gminy.”.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2006-10-10 1423
  Data upublicznienia: 2006-10-10
  Art. czytany: 3238 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<