A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXXIII/285/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych

  UCHWAŁA NR XXXIII/285/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 września 2006 r.
  w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937) uchwala się, co następuje:
  § 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
  1) gminie - rozumie się przez to Gminę Wyszki,
  2) obiektach i urządzeniach placówek oświatowych prowadzonych przez gminę - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej szkół i placówek oświatowych, a w szczególności: pracownie komputerowe, hale sportowe, sale gimnastyczne, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami
  i wyposażeniem (kuchnia i stołówka) znajdującymi się w szkołach i placówkach oświatowych wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub inną pozastatutową działalność zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;
  3) obiektach i urządzeniach placówek kultury i sportu prowadzonych przez gminę - rozumie się przez to obiekty i urządzenia techniczne gminy z dziedziny sportu i kultury
  w szczególności: boiska sportowe i świetlice wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub innych pozastatutowych działalności, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;
  4) pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie
  z obiektów i urządzeń wykraczające poza określone w statutach; gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
  5) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej umowy dzierżawy (najmu) bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów
  i urządzeń;
  6) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest odbycie spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów (treningu), pokazu, wesela (dyskotek) lub widowiska z udziałem odpłatnym lub darmowym publiczności.
  § 2. 1. Obiekty i urządzenia udostępniane są:
  1) mieszkańcom gminy oraz instytucjom, stowarzyszeniom, organizacjom społecznym
  i podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej,
  2) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.
  § 3. 1. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu (instrukcji) oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  2. Regulaminy (instrukcje), o których mowa w ust. 1 dla obiektów i urządzeń będących w użytkowaniu lub zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych opracowują kierownicy tych jednostek, zaś dla obiektów stanowiących mienie sołectw, określa Wójt w drodze zarządzenia w uzgodnieniu z organami sołectwa.
  § 4. Wójt może upoważnić kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zawierania umów o korzystanie z obiektów i urządzeń.
  § 5. Korzystanie z obiektów i urządzeń może się odbywać na zasadach:
  1) pełnej odpłatności,
  2) przy zastosowaniu zniżki,
  3) nieodpłatnie.
  3. Uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu gminy i przeznaczone będą na utrzymanie i rozwój tych obiektów.
  § 6. 1. Opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznych ze zniżką przysługują:
  1) uczniom szkół i placówek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym;
  2) członkom ochotniczych straży pożarnych;
  3) jednostkom organizacyjnym gminy w zakresie realizacji zadań niebędących zadaniami własnymi gminy.
  2. Z opłat zwalnia się:
  4) dzieci i uczniów przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę;
  5) kluby sportowe i stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy;
  6) wszystkie organizacje niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizują programy profilaktyczne;
  7) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy Wyszki;
  8) organizatorów imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z Wójtem;
  § 7. 1. Wysokość opłat za korzystanie z obiektów ustala Wójt na wniosek kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem ust. 2.
  2. Kalkulacja będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat, powinna uwzględniać bieżące koszty utrzymania danego obiektu lub urządzenia.
  § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
  § 9. Traci moc uchwała Nr X/138/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 22 października 2003 r. w sprawie 'Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II
  w Wyszkach' (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 113, poz. 2123)
  § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2006-10-10 1427
  Data upublicznienia: 2006-10-10
  Art. czytany: 2998 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<