A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXXIII/289/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

  UCHWAŁA NR XXXIII/289/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 września 2006 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 R. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 184 i art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) Rada Gminy uchwala co następuje:
  § 1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 184.200 zł, w tym:
  1) w dz. 700 o kwotę 45.000 zł, z tego:
  a) rozdz. 70005 § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 30.000 zł
  b) rozdz. 70095 § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 15.000 zł;
  2) w dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.000 zł;
  3) w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 65.000 zł, w tym:
  a) § 0310 – Podatek od nieruchomości o kwotę 60.000 zł,
  b) § 0330 – Podatek leśny o kwotę 5.000 zł.
  4) w dz. 851 rozdz. 85121 § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 1.000 zł;
  5) w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 70.200 zł, z tego:
  a) § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 10.000 zł;
  b) § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 55.000 zł;
  c) § 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 5.200 zł.
  § 2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 184.200 zł, w tym:
  1) w dz. 700 rozdz. 70095 § 4260 – Zakup energii o kwotę 27.000 zł;
  2) w dz. 750 o kwotę 85.200 zł, z tego:
  a) w rozdz. 75022 § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000 zł;
  b) w rozdz. 75023 o kwotę 65.200 zł, w tym:
  - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.100 zł;
  - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.300 zł;
  - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 500 zł;
  - § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 7.100 zł;
  - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35.200 zł.
  c) w rozdz. 75075 § 4210 – Zakup materiałów i wyposazenia o kwotę 10.000,00 zł,
  3) w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę15.000 zł,
  4) w dz. 801 o kwotę 45.000 zł, w tym:
  a) w rozdz. 80101 § 4260 – Zakup energii o kwotę 20.000 zł;
  b) w rozdz. 80110 § 4260 – Zakup energii o kwotę 15.000 zł;
  c) w rozdz. 80113 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł;
  5) w dz. 921, rozdz. 92116 § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 12.000 zł.
  § 3. Zmniejszyć dochody budżetowe w dz. 900 rozdz. 90095 § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 7.561 zł.
  § 4. Zmniejszyć wydatki budżetowe w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 48.182 zł, w tym:
  1) § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16.271 zł;
  2) § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 31.911 zł.
  § 5. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 40.621 zł, w tym:
  1) w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 15.821 zl, w tym:
  a) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.821 zł;
  b) § 4260 – Zakup energii o kwotę 10.000 zł;
  2) w dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 – Zakup energii o kwotę 10.000 zł;
  3) w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł;
  4) w dz. 854 rozdz. 85412 § 4300 – Zakup uslug pozostałych o kwotę 1.000 zł;
  5) w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 8.800 zł, z tego:
  a) § 4010 – Wynagrodzenia osobowe o kwotę 6.864 zł;
  b) § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.180 zł;
  c) § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 756 zł.
  § 6. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę 400.000 zł, z tego:
  1) w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł;
  2) w dz. 700 rozdz. 70095 § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 17.200 zł;
  3) w dz. 750 o kwotę 35.000 zł, w tym:
  a) rozdz. 75022 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,
  b) rozdz. 75023 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł;
  4) w dz. 756 rozdz. 75647 § 3030 – Rózne wydatki narzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł;
  5) w dz. 801 o kwotę 248.185 zł, w tym:
  a) rozdz. 80101 o kwotę 36.600 zł, z tego:
  - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.600 zł;
  - § 4260 – Zakup energii o kwotę 30.000 zł;
  b) rozdz. 80110 o kwotę 94.000 zł, z tego:
  - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 70.000 zł;
  - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 12.000 zł;
  - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000 zł;
  - § 4260 – Zakup energii o kwotę 10.000 zł;
  c) rozdz. 80113 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 117.585 zł;
  6) w dz. 851 rozdz. 85121 § 4260 – Zakup energii o kwotę 10.000 zł;
  7) w dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł;
  8) w dz. 900 o kwotę 42.615 zł, z tego:
  a) rozdz. 90015 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.615 zł;
  b) rozdz. 90095 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34.000 zł;
  9) w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 20.000 zł.
  § 7. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 500 zł w dz. 926, rozdz. 92605:
  1) zmniejszyć wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych na kwotę 500 zł;
  2) zwiększyć wydatki w § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 500 zł.
  § 8. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach budżetowych dokonuje się zmiany następujacych załączników do budżetu gminy :
  1) „Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2) „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych w latach 2006 – 2008” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  3) „Wykaz zadań inwestycyjnych i srodków na ich realizację w 2006 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  4) „Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 9. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
  1) Plan dochodów ogółem: 9.593.924 zł
  2) Plan wydatków ogółem: 10.155.674 zł
  3) Dochody budżetowe w kwocie 438.250 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciagniętych w latach ubiegłych
  4) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000 zł jest przychód z planowanych do zaciągnięcia dlugoterminowych kredytow bankowych w wysokości 1.000.000 zł.
  § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


  Data wprowadzenia: 2006-10-10 1451
  Data upublicznienia: 2006-10-10
  Art. czytany: 3296 razy

  » Załącznik - rozmiar: 115571 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<