A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXXIII/291/06 RADY GMINY WYSZKI z dn ia 14 września 2006 r. w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Wyszki

  UCHWAŁA NR XXXIII/291/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 września 2006 r.
  w sprawie utworzenia i określenia zasad funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Wyszki


  Na podstawie art. 22 pkt. 1,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) uchwala się co następuje:
  § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1) Kierowniku jednostki – rozumie się przez to Kierownika lub dyrektora jednostki budżetowej,
  2) Krótkotrwałe udostępnianie pomieszczeń – rozumie się przez to wynajm pomieszczeń na okres dłuższy niż 3 tygodnie w ciągu miesiąca.
  § 2. 1. Jednostki budżetowe, które będą uzyskiwać dochody z następujących tytułów:
  1) z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
  2) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
  3) z odszkodowań i wpłat za utracone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie
  4) utworzą rachunek dochodów własnych powołany decyzją kierownika jednostki.
  2. Dochody własne jednostek, o których mowa w ust. 1 wraz z odsetkami będą przeznaczone na:
  1) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę dochodów z tytułu wymienionego w ust. 1 pkt. 1,
  2) cele wskazane przez darczyńce,
  3) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w ust. 1 pkt. 3.
  3. Wskazuje się jednostki, które w przypadku uzyskiwania dochodów, o których mowa w ust. 1 uchwały, utworzą rachunek dochodów własnych powołany decyzją kierownika:
  1) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach,
  2) Szkoła Podstawowa im. ks. J.F. Falkowskiego w Falkach,
  3) Szkoła Podstawowa w Strabli,
  4) Szkoła Podstawowa w Topczewie,
  5) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach,
  6) Urząd Gminy w Wyszkach,
  7) Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach.
  § 3. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie rachunku dochodów własnych związanego z inną działalnością następujacych szkół:
  1) Szkoła Podstawowa im. ks. J. F. Falkowskiego w Falkach,
  2) Szkoła Podstawowa w Strabli,
  3) Szkoła Podstawowa w Topczewie,
  4) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach.
  2. Źródłem dochodów własnych mogą być:
  1) opłaty za pobyt w szkole,
  2) opłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
  3) opłaty za prowadzenie kolonii, półkolonii i obozów,
  4) dochody z tytułu krótkotrwałego udostepniania pomieszczeń,
  5) wpływy z tytułu sprzedazy surowców wtórnych,
  6) prowizje za zebranie składek na ubezpieczenie dzieci i młodzieży od nieszczęśliwych wypadków,
  7) prowizje od sprzedanych podręczników,
  8) wpływy z usług kserograficznych,
  9) dochody z tytułu organizowania kursów i szkoleń,
  10) odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych, o których mowa w ust. 1.
  3. Dochody własne przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę dochodów z tytułów wymienionych w ust. 2 uchwały, w tym w szczególności na:
  1) zakup:
  a) środków czystości,
  b) materiałów biurowych i dydaktycznych służących do nauczania i wychowania,
  c) usług związanych z naprawami, konserwacją, remontami bieżącymi oraz innymi usługami związanymi z eksploatacją,
  d) opału i paliwa,
  e) środków trwałych, w tym środków dydaktycznych służących do nauczania i wychowania do kwoty jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł,
  f) środków trwałych, w tym środków dydaktycznych służących do nauczania i wychowania powyżej 3.500 zł za zgodą Wójta,
  g) książek i innych zbiorów bibliotecznych.
  2) opłaczenie podatków i opłat, wynikających z odrębnych ustaw, prowizji i opłat bankowych,
  3) Wynagrodzenie bezosobowe związane z realizacją dochodów, o których mowa w ust. 2.
  § 4. Dochody własne wymienione w niniejszej uchwale wraz z odsetkami od tych dochodów nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrzodzeń osobowych.
  § 5. Kierownicy, którzy utworzą rachunek dochodów własnych opracowują plan finansowy dochodów i wydatków w szczególności dział, rozdział i paragraf.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2006-10-10 1501
  Data upublicznienia: 2006-10-10
  Art. czytany: 3369 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<