A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Uchwały Rady
 • Uchwały - 2006 rok
 • UCHWAŁA NR XXXIII/292/06 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszki za I półrocze oraz z przebiegu wykonania planu

  UCHWAŁA NR XXXIII/292/06
  RADY GMINY WYSZKI
  z dnia 14 września 2006 r.
  w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszki za I półrocze oraz z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Wyszkach


  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 R. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) Rada Gminy uchwala co następuje:
  § 1. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszki za I półrocze powinna zawierać:
  1) zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów budżetu gminy,
  2) zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków budżetu gminy,
  3) zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
  4) zestawienie dochodów i wydatków dotyczących zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
  5) zestawienie tabelaryczne dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
  6) zestawienie tabelaryczne o przychodach i rozchodach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
  7) sprawozdanie NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca,
  8) wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych,
  9) sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg
  2. Zestawienia wymienione w ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6 sporządza się w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
  3. Do zestawień wymienionych w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 należy sporządzić część opisową.
  § 2. 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Wyszkach za I półrocze powinna zawierać zestawienie tabelaryczne przychodów, kosztów na poszczególnych rodzajach działalności.
  2. Zestawienie wymienione w ust. 1 pkt. 1 sporządza się w szczegółowości nie mniejszej niż określone w planie finansowym.
  3. Do zestawienia wymienionego w § 2 należy sporządzić część opisową.
  § 3. Traci moc uchwała Nr X/137/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu za I półrocze.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2006-10-10 1508
  Data upublicznienia: 2006-10-10
  Art. czytany: 3197 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<