A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR XXXII/06 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 30 czerwca 2006 r.

  PROTOKÓŁ NR XXXII/06
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 30 czerwca 2006 r.w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10.00


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4. Dyrektor Banku Spółdzielczego Oddział w Wyszkach – Pan Edward Karpiesiuk
  5. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - Pan Stanisław Krasowski
  6. Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę:
  - Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Pani Filomena Rabczuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie Pan Andrzej Karpiesiuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strabli Pani Marzanna Marczuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falkach Pan Jan Falkowski
  7. Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XXXII sesji Rady Gminy. Przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany
  do proponowanego porządku obrad. Wniosków i uwag ze strony radnych nie było. Poddano pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem porządku obrad.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta.
  5. Rozpatrzenie wniosku Komisji Doraźnej w kwestii uwag i sugestii odnoszących się do przedstawionego projektu herbu i flagi Gminy Wyszki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu herbu Gminy Wyszki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu flagi Gminy Wyszki.
  8. tak uchwa Rada Gminz podja juOkreślenie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wyszki.
  9. Uchwalenie Statutu Urzędu Gminy Wyszki.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Wyszki i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania do tego uprawnionych.
  11. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
  13. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.
  Ad. 3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XXXI sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu z XXXI sesji Rady Gminy głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie z pracy między sesjami - sprawozdanie
  w załączeniu do protokołu.
  Ad. 5
  Przewodnicząca Doraźnej Komisji do rozpatrzenia sugestii uwag odnoszących się do herbu, flagi i hejnału Gminy Wyszki radna Elżbieta Niewińska przedstawiła Radzie Gminy wniosek Komisji Doraźnej. Sekretarz wyjaśnił, iż sugestie były konsultowane z historykiem Panem Zbigniewem Romaniukiem.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXXII/272/06 w sprawie wniosku Komisji Doraźnej w kwestii uwag i sugestii odnoszących się do przedstawionego projektu herbu i flagi Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 6
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu herbu Gminy Wyszki, a następnie przystąpiono do głosowania , wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr XXXII/273/06 w sprawie przyjęcia projektu herbu Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 7
  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu flagi Gminy Wyszki został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy i poddano go pod głosowanie. Za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 0. Uchwala Nr XXXII/274/06 w sprawie przyjęcia projektu flagi Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 8
  Przystąpiono do omawiania kolejnego punktu jakim jest określenie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wyszki. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy , informując iż w naszej Gminie są osoby zasłużone i zostaną one wpisane do Księgi Zasłużonych Gminy Wyszki. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Wszyscy radni opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr XXXII/275/06 w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad. 9
  Uchwalenie Statutu Urzędu Gminy Wyszki to kolejny punkt porządku obrad. Sekretarz wyjaśnił treść uchwały, informując, iż jest to wymóg urzędowy i do końca czerwca należy nadać statut Urzędu. Przystąpiono do głosowania, za przyjęciem opowiedziało się 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXXII/276/06 w sprawie Statutu Urzędu Gminy została podjęta.
  Ad. 10
  Skarbnik Gminy wyjaśniła treść projektu uchwały w spawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Wyszki i jednostek organizacyjnych tytułu należności pieniężnych. Poinformowała, iż taką uchwałę Rada Gminy podjęła już 22 października 2003r. Nr X/135/03 i obowiązuje ona do 30 czerwca 2006r.. Od 1 stycznia 2006r. weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która nakłada podjęcie nowej uchwały. Przystąpiono do głosowania wszyscy radni opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr XXXII/277/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Wyszki i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych usług w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych została podjęta.
  Ad. 11
  Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2006r. to kolejny punkt porządku obrad. Skarbnik wyjaśniła projekt uchwały, szczególną uwagę zwróciła na zakup ciągnika i kosiarki, remontu drogi Mierzwin Mały – Olszewo. Skarbnik poinformowała, iż bardzo wysokie wykonanie wydatków jest na: utrzymanie straży, utrzymanie ośrodków zdrowia oraz dużo wydatkowano na remont budynku Urzędu Gminy. Wspomniała również iż jest zmiana w załączniku dotyczącym długu – występuje zmniejszenie wysokości zadłużenia, gdyż otrzymaliśmy 25 % premii (remont budynku Urzędu Gminy). Skarbnik zapytała czy są pytania i uwagi co do zmian w budżecie. Pytań i uwag nie było.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymała się – 1 osoba. Uchwała Nr XXXII/278/06 w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok została podjęta.
  Ad. 12
  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. Skarbnik udzieliła wyjaśnień co do treści uchwały. Radny Łuczaj Roman stwierdził, iż jeśli chodzi o kupno maszyny do koszenie rowów to jest za tym aby ją zakupić, ale żeby nie było tak, że będzie ona niewykorzystywana, żeby było przynajmniej dwóch operatorów, aby można było ją wynajmować.
  Wójt wyjaśnia, iż maszyna będzie wykonywała prace dla Spółki Wodnej. Radny Edward Niewiński pyta, czy Spółka będzie miała za co opłacić. Wójt informuję, iż Spółka posiada fundusze. Poza tym Powiat również byłby zainteresowany wynajmem. Na koniec Wójt wyjaśnił, iż sprawa rowów to problem nasz wspólny.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Wszyscy radni opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem uchwały. Uchwała Nr XXXII/279/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne p.n. „zakup maszyn do robót utrzymaniowych do dróg”.
  Ad. 13
  Interpelacje radnych, dyskusja, wolne wnioski.
  Radna Elżbieta Niewińska zgłosiła, iż w dwóch miejscach należy poprawić nawierzchnię drogi z Wyszek do Mierzwina.
  Sołtys wsi Wypychy Pani Helena Wyszyńska wystapiła z zapytaniem dlaczego w miejscowości Wypychy po remoncie drogi została ona zwężona, skoro mieszkańcy dali las na jej powiększenie. Wójt w odpowiedzi, stwierdził, iż żałuje, że wogóle coś było robione na drogach, gdyż już nie jedna była delegacja w tej sprawie.
  Sołtys Wyszek Pan Stanisław Danilczuk poruszył temat oczyszczalni. Wójt poinformował, iż niektóre materiały do budowy przyzagrodowych oczyszczalni zostały już sprowadzone znajdują się one w Zakładzie Usług Komunalnych, ale okazało się, że są one bardziej kosztowne (tj. ceny wzrosły), będziemy wyjaśniać co spowodowały taki wzrost.
  Radny Nazarko Rafał porusza temat oświetlenia, informując iż prosił aby przy wymianie lamp dołożyć jeszcze dwie lampy i tydzień temu lampy zostały wymienione lecz nie dołożone. Wójt wyjaśnił, iż w tej chwili nie dokładane są lampy dodatkowe tylko wymieniane stare na nowe.
  Radny Łuczaj Roman powrócił do tematu ścieków wspominając, iż była mowa o wybudowaniu pojemnika na ścieki w Kamiennym Dworze. Wójt w odpowiedzi wyjaśnił, iż zakład zajmujący się odbiorem ścieków i odpadów z Łap nie jest za bardzo zainteresowany .
  Na zakończenie Wójt przekazał informacje pierwsza dotycząca gminnej książki telefonicznej, druga konkursu na najładniejszą posesję w gminie (regulamin w sekretariacie lub u Dyrektora GOKSiT-u).
  Ad. 14
  Przewodniczący zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. Pytań i uwag nie było. W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXII sesji Rady Gminy o godz. 12.15.

  Protokolant
  Agnieszka Piotrowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka  Data wprowadzenia: 2006-10-23 0931
  Data upublicznienia: 2006-10-23
  Art. czytany: 3567 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<