A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Władze
Urząd Gminy
Przetargi
Jednostki podległe
Referaty
Budżet i finanse
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Kontakt
Udostępnianie informacji
Oferty inwestycyjne
Wybory i referenda
Konsultacje
Współpraca z NGO
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Dostępność
Projekty realizowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych
Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Projekty Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Poprawa efektywności energetycznej budynków
Dotacje
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107542B i drogi Nr 107532B w m. Tworki
» Przebudowa drogi gminnej Nr 107536B o długości 476,39 w m. Kalinówka
» Informacje n/t inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
» Obw. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- SUW Strabla
» Przebudowa dróg gminnych i zakup sprzętu do ich utrzymania – Gmina Wyszki
 • Władze
 • Rada Gminy
 • Sesje rady i protokoły z sesji
 • PROTOKÓŁ NR XXXIII/06 z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 14 września 2006 r.

  PROTOKÓŁ NR XXXIII/06
  z sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 14 września 2006 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10.00


  W sesji uczestniczyli radni (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
  Ponadto w sesji uczestniczyli:
  1. Wójt – Ryszard Perkowski
  2. Sekretarz Gminy – Tadeusz Wielanowski
  3. Skarbnik Gminy – Stanisława Ryczkowska
  4. Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Władysław Jagiełło
  5. Radny Powiatu – Pan Marek Malinowski
  6. Dyrektor Banku Spółdzielczego Oddział w Wyszkach – Pan Edward Karpiesiuk
  7. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach - Pan Stanisław Krasowski
  8. Przedstawiciel MPO (Wyszki) –Pani Monika Tworkowska
  9. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach – Pan Henryk Zalewski
  10. Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Wyszki:
  - Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Pani Filomena Rabczuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie Pan Andrzej Karpiesiuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strabli Pani Marzanna Marczuk
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falkach Pan Jan Falkowski
  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niewinie Borowym – Pani Barbara Trzeszczkowska
  11. Sołtysi (lista obecności stanowi załącznik do protokołu)
  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy Pan Edward Zenon Konopka dokonał otwarcia XXXIII sesji Rady Gminy. Przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 11 radnych.
  Ad. 2
  Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, czy wnoszą zmiany do proponowanego porządku obrad. Wójt wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowego punktu po punkcie 17 jako pkt 18 „ Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych”. Przystąpiono do głosowania za wniesieniem zmian do porządku obrad. Za wprowadzeniem zmian głosowało – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
  Następnie poddano pod głosowanie porządek obrad po wprowadzeniu zmian. Za przyjęciem opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Porządek obrad
  z wniesionymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie.
  Radni przyjęli następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Wprowadzenie zmian w Statucie Gminy Wyszki.
  6. Wprowadzenie zmian w Statucie Sołectwa Wodzki.
  7. Wprowadzenie zmian z Statucie Sołectwa Wólka Zalewska.
  8. Wprowadzenie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.
  9. Wprowadzenie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach.
  10. Określenie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
  12. Podjęcie Statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego Gminy Wyszki pod nazwą „Wieści Gminne”.
  14. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.
  15. Zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.
  16. Określenie zasad funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Wyszki.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wyszki za I półrocze oraz przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  19. Interpelacje radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  20. Zamknięcie obrad.
  Ad.3
  Przewodniczący poinformował, że protokół z XXXII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w terminie określonym w Statucie. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 11 radnych, protokół został przyjęty jednogłośnie.
  Ad. 4
  Wójt Ryszard Perkowski złożył sprawozdanie z pracy między sesjami- sprawozdanie w załączeniu do protokołu.
  Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Władysław Jagiełło. W swojej wypowiedzi powiedział: iż dobiega końca II kadencja w Powiecie i IV kadencja w samorządzie. Zostało rozpisane kalendarium, znamy datę wyborów . Kilka słów o wyborach do Rad Powiatu. Po rozmowie ze Starostą dowiedziałem się, że okręgi wyborcze pozostają bez zmian.
  W przypadku Gminy Wyszki jest to okręg wyborczy Nr 3 i jest ona połączona z Gminą Bielsk Podlaski i te dwie gminy mają przydzielone 4 mandaty. W całym powiecie jest 19 mandatów.
  W związku z tym zróbcie wszystko, abyśmy mieli w województwie swojego człowieka. Trzeba wybrać takich ludzi, aby była to jedna silna drużyna. Zróbcie wszystko, abyście jednym silnym głosem z Gminy Wyszki mówili do wszystkich z zewnątrz.
  Po przemówieniu Pana W. Jagiełły głos zabrał radny Powiatu Pan Marek Malinowski, który powiedział kilka słów na temat dróg. W swej wypowiedzi zaznaczył iż w poprzedniej kadencji było mniej remontowanych dróg, niż w obecnej, a było to powiązane z korzystaniem ze środków z Unii Europejskiej. Ponadto poinformował, iż jeśli chodzi o remont dróg na terenie Gminy Wyszki, to na każdej sesji Rady Powiatu głosował i nadal będzie głosował za Wyszkami.
  Ad. 5
  Kolejny punkt porządku obrad to wprowadzenie zmian w Statucie Gminy Wyszki – Sekretarz mówił i wyjaśnił projekt uchwały. Przewodniczący odczytał i przystąpiono do głosowania. Za opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się -0. Uchwała Nr XXXIII/280/06 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad.6
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian w Statucie Sołectwa Wodzki i poddano go pod głosowanie, za przyjęciem głosowało -11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXXIII/281/06 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Wodzki została podjęta.
  Ad. 7
  Następny projekt, który odczytał Przewodniczący Rady dotyczył zmian w Statucie Sołectwa Wólka Zalewska. Przystąpiono do głosowania, za opowiedziało się – 11 radnych, p[przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXXIII/282/06 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Wólka Zalewska została podjęta.
  Ad.8
  Kolejny punkt to wprowadzenie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do glosowania. Za przyjęciem opowiedziało się – 11 radnych. Uchwała Nr XXXIII/283/06 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach została podjęta jednogłośnie.
  Ad. 9
  Następny projekt, który odczytał Przewodniczący Rady to wprowadzenie zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach. Poddano go pod głosowanie, za opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXXIII/284/06 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach została podjęta.
  Ad.10
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i poddano go pod głosowanie. Za opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXXIII/285/06 w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych. Przystąpiono do głosowania, w głosowaniu udział wzięło 11 radnych, wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie. Uchwała Nr XXXIII/286/06 w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych została podjęta.
  Ad.11
  Kolejny punkt porządku obrad to sprawa utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. Wójt wyjaśnił, iż na jednej z sesji Rada podejmowała już taką uchwałę ale na skutek usterek zaszła potrzeba podjęcia nowej uchwały. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania, za opowiedziało się – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXXIII/286/06 w sprawie utworzenia związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej została podjęta.
  Ad.12
  Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej to następny punkt porządku obrad. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Głosowało 11 radnych, wszyscy opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem. Uchwała Nr XXXIII/287/06 w sprawie Statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej została podjęta.
  Ad. 13
  Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego Gminy Wyszki pod nazwą „Wieści Gminne”. Radni przystąpili do głosowania, za głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się -0. Uchwała Nr XXXIII/288/06 w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego Gminy Wyszki pod nazwą „Wieści Gminne” została podjęta.
  Ad.14
  Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2006 rok to kolejny punkt porządku obrad sesji. Skarbnik omówiła zmiany w dochodach i wydatkach. Poinformowała, iż w projekcie uchwały, który jest przedstawiany na dzisiejszej sesji a projekcie omówionym na posiedzeniu komisji jest różnica na str. 2 § 6 środki planowane na kwotę 25 tys. w tym projekcie uchwały jest propozycja na zmniejszenie na kwotę 15 tys., a kwotę 10 tys. przeznaczyć na opłatę pobytu w domach opieki społecznej – pkt.7 dz. 852.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 0. Uchwała Nr XXXIII/289/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok została podjęta.
  Ad. 15
  Następnie przystąpiono do omawiania kolejnego punktu, czyli zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Głos zabrał Wójt i udzielił wyjaśnień co do treści uchwały. Poinformował, iż za „Centrum Wsi” prawdopodobnie do końca roku nie wpłyną fundusze z Unii Europejskiej w kwocie 230 tys., a my za wykonanie inwestycji musimy zapłacić. W związku z tym musimy zaciągnąć kredyt. Następny temat jaki należy poruszyć to sprawa suszy, trzeba będzie pomóc rolnikom i umorzyć podatki, więc wiąże się to ze stratami w dochodach budżetu gminy. Kolejna sprawa to należy zabezpieczyć środki na pokrycie opłat za ogrzewanie i energię, w przypadku gdyby tegoroczna zima była taka jak ubiegła, tj. długa i mroźna. Radny Nazarko Rafał zaproponował, aby kiedy wpłyną pieniądze za „Centrum Wsi” spłacić nimi ten zaciągany kredyt a nie rozkładać na 4 lata jak zapisane w projekcie uchwały. Wójt wyjaśnił, iż są inne kredyty mniej korzystniejsze i wtedy spłaciłoby się te kredyty.
  Dyrektor Banku Spółdzielczego Oddział w Wyszkach Pan Edward Karpiesiuk wyjaśnił, jak przedstawiają się poszczególne kredyty w banku, informując procentach, w jakich przypadkach wzrastają a w jakich maleją.
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddano go pod głosowanie. Za opowiedziało się -8 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 2 osoby. Uchwała Nr XXXIII/290/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy została podjęta.
  Ad. 16
  Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie określenia zasad funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Wyszki i przystąpiono do glosowania. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. Głosowało 11 radnych. Uchwałą Nr XXXIII/291/06 w sprawie określenie zasad funkcjonowania rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Wyszki została podjęta.
  Ad.17
  Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za opowiedziało się 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Uchwała Nr XXXIII/292/06 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach została podjęta.
  Ad.18
  Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i poddano go pod glosowanie. Za przyjęciem głosowało – 10 radnych, przeciw- 1, wstrzymało się -0. Uchwała Nr XXXIII/293/06 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych została podjęta.
  Ad.19
  Interpelacja radnych, dyskusja i wolne wnioski.
  Głos zabrał Wójt przedstawiając kilka słów do wypowiedzi radnego Powiatu Pana Marka Malinowskiego. Stwierdził, iż nasza gmina niewiele otrzymała od Powiatu w tej kadencji, ale dobre i to. Można pomagać ludziom różnie, ale nawet dobre słowo, czyjaś obecność może dużo pomóc. Jeśli chodzi o radnego Powiatu Pana Marka Malinowskiego to akurat nie zjawiał się u nas na sesjach, aby podzielić się naszą biedą i kłopotami.
  Wójt- jeśli chodzi o wybory to chciałbym wspomnieć o ostatnim zdarzeniu jakie miało miejsce podczas pikniku „Żegnajcie wakacje” w Topczewie, otóż jeden z mieszkańców Topczewa nagle opowiada, że po Topczewie krążą informacje, że radny Popławski dlatego nie jeździ na sesje, gdyż został przez Wójta postraszony, że jak będzie podskakiwał, to Wójt zwolni jego żonę z pracy, która pracuje Szkole Podstawowej w Topczewie.
  Wójt oficjalnie powiedział, że radny Popławski Wójtowi Perkowskiemu nigdy nic złego nie zrobił. Jeśli coś się jemu nie spodobało to skrytykował, ale wiem, że i pozytywnie się wyrażał jeśli na to zasłużyłem . Pomijam problemy osobiste Pana Popławskiego, bo rzeczywiście od roku nie zjawia się na sesjach. Ale to jest jego suwerenna decyzja. Pomijam to wszystko i zachęcam kogokolwiek aby udało mu się zwolnić mianowaną nauczycielkę.
  W tym momencie Wójt zwrócił się w szczególności do sołtysów, gdyż oni są najbliżej i najbardziej związani z mieszkańcami swoich miejscowości, aby nie słuchali tych wszystkich bzdur i herezji jakie ludzie opowiadają. Urząd Gminy funkcjonuje otwarcie i każdy ma prawo przyjść, zapytać , sprawdzić, poprosić o dokumenty nawet je skserować.
  Następnie Wójt przypomniał o ważnych sprawach, które dotyczą mieszkańców naszej gminy:
  1. Pomoc materialna dla uczniów – wnioski o przyznanie stypendium szkolnego socjalnego do 15 września 2006r.
  2. Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wnioski należy składać do 15 września 2006r.
  3. Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. – pomocy udziela się jednorazowo w formie zasiłku celowego – wnioski należy składać do 15 października 2006r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
  4. Kolejna sprawa to podatki, po 15 września wrócą z Urzędu Wojewódzkiego protokoły oszacowania strat w gospodarstwach rolnych i wtedy będziemy rozważać kwestię umarzania podatków.
  5. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wnioski o zwrot podatku składa się do 30 września 2006r. wraz z fakturami VAT.
  Radna Elżbieta Niewińska zapytała o remont drogi z Mierzwina Małego do Olszewa. Wójt wyjaśnił, iż w tej chwili wykonywana jest dokumentacja i do końca września musimy ją mieć gotową. Nie można ogłosić przetargu jak nie będzie gotowego kosztorysu. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą to remont tej drogi rozpoczniemy jeszcze w tym roku, a jeśli nie to odłożymy na rok przyszły.
  Radny Powiatu Marek Malinowski wystąpił z wnioskiem, że nie otrzymywał zaproszeń na sesje Rady Gminy Wyszki. Sprawa została wyjaśniona bezpośrednio na sesji i radny otrzymał odpowiedź, iż zaproszenia na każdą sesję były przekazywane na adres do Niewina Borowego` i na pewno nie na jeden dzień przed sesją a przynajmniej na 5-6 dni przed jej obradami.
  Radny Edward Niewiński podziękował Wójtowi, Skarbnik i Dyrektorowi Banku Spółdzielczego oddział w Wyszkach za wsparcie dziecięcej akcji „Pożyteczne wakacje 2006 r.”. Akcja została zorganizowana przy pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewinie Borowym.
  Głos zabrał sołtys wsi Wyszki Pan Stanisław Danilczuk. Oznajmił, iż został upoważniony prze grono sołtysów aby złożyć wniosek o zorganizowanie zebrania sołtysów i dobrze byłoby aby odbyło się ono jeszcze w tym miesiącu. Następnie Pan Danilczuk zwrócił się do Wójta: „Panie Wójcie powiedział Pan, na naszej gminie wszystkie drogi są dobre, ale ja nie zgadzam się z tym”.
  I kolejny temat jaki poruszył Pan Danilczuk to sprawa nieobecności radnego Popławskiego na sesjach. Zwrócił się do Wójta z zapytaniem: że Wójt nie zainteresował się dlaczego Pan Popławski nie uczestniczy w sesjach.
  Wójt wyjaśnił, iż musi do paru spraw Pana Danilczuka ustosunkować się: 1/ pierwsza sprawa to zebranie sołtysów- Wójt oznajmił, iż do końca września takie spotkanie zostanie zorganizowane i sołtysi otrzymają zaproszenia. 2/ Jeśli chodzi o drogi to Wójt odpowiedział Panu Danilczukowi słowami: ”Panie Danilczuk z całą odpowiedzialnością powiem, że nigdy i nigdzie nie powiedziałem, że w Gminie Wyszki są dobre drogi. Drogi są takie jakie są”.
  3/ Co do osoby Popławskiego, Wójt wyjaśnił, iż nie spotykał się z Panem Popławskim i nadal nie widuje się z nim, ale Przewodniczący Rady Gminy Pan E.Z. Konopka ma z nim ciągły kontakt. Przecież osobą najbardziej kompetentną do rozmowy z radnym jest Przewodniczący Rady.
  Pan Edward Zenon Konopka - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż spotyka się z Panem Popławskim często i zna jego powody nieobecności na sesjach lecz nie otrzymał od niego upoważnienia do przekazywania takich informacji.
  Radny Olszański Walenty oznajmił, iż droga powiatowa Strabla- Mulawicze została przez Powiat w części zremontowana, ale nie do końca został wykonany tylko środkowy odcinek tej drogi. Wójt wyjaśnił, iż nie umie odpowiedzieć dlaczego tak to zostało zrobione, ale zapewne Powiat nie miał pieniędzy i zrobiony został najgorszy odcinek.
  Sołtys H. Wyszyńska – zapytała o gminna książkę telefoniczną. Odpowiedzi udzielił Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki – w tym tygodniu zostanie skończony projekt, który następnie będzie sprawdzony. I w połowie października powinna ukazać się już książka, która będzie również zamieszczona w Internecie.
  Ad. 20
  Wskutek wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13.30 zamknął XXXIII obrady sesji Rady Gminy Wyszki.
  Protokolant
  Agnieszka Piotrowska

  Przewodniczący Rady Gminy
  Edward Zenon Konopka  Data wprowadzenia: 2006-10-23 0947
  Data upublicznienia: 2006-10-23
  Art. czytany: 3869 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Niewiński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  URZĄD GMINY
  WYSZKI

  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki
  tel. (85) 730 58 90
  fax (85) 730 58 99

  GODZINY OTWARCIA:
  Poniedziałek- Piątek
  730 - 1530  ______________________

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ______________________


  cyfrowy urząd

  >>> Urząd Gminy Wyszki <<<